You are here

Find a unit near you

Lord-Lieutenant pays tribute to Gwent’s thriving Cadet community

Cymraeg

 

The Queen’s representative for the county has said Gwent is ‘lucky’ to have its Cadet organisations and paid tribute to their success.

 

As Her Majesty’s Lord-Lieutenant of Gwent, Brigadier Robert Aitken CBE CStJ held his annual Awards Ceremony last night at Raglan Barracks in Newport.

 

Cadet Company Sergeant Majors Jack Green and Rhys Lewis from the Newport and Monmouth Detachments of Gwent and Powys Army Cadet Force (ACF), along with Cadet Flight Sergeant Josephine Hurry from 2478 Abergavenny Squadron RAF Air Cadets were welcomed to the important role of Lord-Lieutenant’s Cadet for 2018.

 

“Don’t let anyone ever tell you that there’s anything wrong with the youth of today,” said Brigadier Aitken. “We have some fantastic young men and women in our Cadet organisations and that includes the Adult Volunteers and Cadets.

 

“We are lucky to have organisations like the Cadets here in Gwent that will provide a framework and opportunity for outstanding young people to be able to find their true potential.”

 

Over the next year, their new role will include accompanying the Lord-Lieutenant of Gwent at official engagements. The trio will experience significant involvement in Royal visits to the county and public parades, such as Remembrance events as Wales marks the 100th year since the end of the First World War.

 

At the same Awards Ceremony, the Lord-Lieutenant’s Cadets for 2017 were awarded with a Certificate and Badge to mark the end of their time in the role. They were Cadet Company Sergeant Major Jack Kavanagh and Cadet Colour Sergeant Taran Fitzgerald from Gwent and Powys ACF, as well as Cadet Warrant Officer Rhiannon James and Cadet Flight Sergeant Sarah Rose from No 1 Welsh Wing RAF Air Cadets.

 

The event was attended by over 50 people and the Lord-Lieutenant also paid tribute to the volunteers who give up their time to work with Cadets and help them gain life changing opportunities and qualifications.

 

Captain Christopher Gibbons, an employee with the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales, was awarded the Lord-Lieutenant’s Certificate of Meritorious Volunteer Service.

 

He said: “Having served more than 20 years as a Regular soldier in the Army, joining Gwent and Powys ACF in 1998 was a way to put my knowledge to use. I have been working with Cadets for the last 20 years and I’m really grateful it has enabled me to continue contributing to something positive.

 

“Former Service Personnel can really make a difference to the lives of young people through volunteer youth organisations like the Cadet organisations. Even if you’re a civilian with limited military knowledge, volunteers can also gain their own qualifications and transferable skills to boost their everyday lives.”

 

The award was also presented to Pilot Officer Matthew Riddell, the Officer in Charge at 2478 Abergavenny Squadron, to mark the achievements he’s made in four years of volunteering with future generations.

 

There are 1,200 other volunteers like Matthew in Wales, who inspire over 4,400 active Cadets to broaden their horizons, enhance their personal development and reach their potential. Interested in following in Matthew’s footsteps? Click here to find more here.

 

The event was organised by RFCA for Wales – an organisation that has supported the Armed Forces for over 100 years. To learn more about opportunities available, visit: www.Wales-RFCA.org or contact @RFCAforWales on Twitter.

 

Click here to view more images from the event.

 

(Friday 9 February 2018)

 

Yr Arglwydd-Raglaw yn talu teyrnged i gymuned lwyddiannus y Cadetiaid yng Ngwent

 

Mae cynrychiolydd y Frenhines yng Ngwent wedi dweud bod Gwent yn ‘ffodus’ i gael sefydliadau’r Cadetiaid, ac wedi talu teyrnged i’w llwyddiannau.

 

Yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd Ei Mawrhydi fel Arglwydd-Raglaw Gwent, cynhaliodd y Brigadydd Robert Aitken CBE, CStJ ei Seremoni Wobrwyo flynyddol neithiwr ym Marics Rhaglan yng Nghasnewydd.

 

Croesawyd Uwch-Sarjantiaid Cwmni y Cadetiaid Jack Green a Rhys Lewis o Finteioedd  Casnewydd a Threfynwy Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Gwent a Phowys, ynghyd â Sarjant Awyr Cadet Josephine Hurry o Sgwadron 2478 (Y Fenni) Cadetiaid Awyr yr RAF i rôl bwysig Cadetiaid yr Arglwydd-Raglaw ar gyfer 2018.

 

Dywedodd y Brigadydd Aitken: "Peidiwch gwrando ar unrhyw un sy’n dweud bod rhywbeth o le gyda phobl ifanc heddiw. Mae gennym ferched a bechgyn ifanc gwych yn ein sefydliadau Cadetiaid, gan gynnwys y Gwirfoddolwyr sy’n oedolion a’r Cadetiaid.

 

Rydym yn ffodus iawn i gael sefydliadau fel y Cadetiaid yma yng Ngwent sy’n darparu fframwaith a chyfleoedd i bobl ifanc arbennig i allu cyrraedd eu gwir botensial.”

 

Dros y flwyddyn nesaf, bydd eu rôl newydd yn cynnwys cynorthwyo Arglwydd-Raglaw Gwent gydag achlysuron swyddogol. Bydd y tri'n cymryd rhan amlwg mewn ymweliadau Brenhinol yn y sir, ac mewn achlysuron cyhoeddus megis Seremonïau Coffa wrth i Gymru nodi'r canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Yn yr un Seremoni Wobrwyo, dyfarnwyd Tystysgrif a Bathodyn Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw y llynedd i Uwch-Sarjant Cwmni Cadet Jack Kavanagh, Sarjant Lliw Cadet Taran Fitzgerald o ACF Gwent a Phowys, yn ogystal â Swyddog Gwarant Cadet Rhiannon James a Sarjant Awyr Cadet Sarah Rose o Adain 1af Gymreig Cadetiaid Awyr yr RAF, i nodi diwedd eu cyfnod yn y rôl.

 

Mynychwyd yr achlysur gan dros 50 o bobl, a thalodd yr Arglwydd-Raglaw deyrnged hefyd i'r gwirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser i weithio gyda Chadetiaid a'u helpu i ennill cyfleoedd a chymwysterau sy'n newid bywyd.

 

Cafodd Capten Christopher Gibbons, Cynorthwy-ydd Gweinyddol y Cadetiaid ar gyfer Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru, dystysgrif Gwasanaeth Clodwiw yr Arglwydd-Raglaw.

 

Dywedodd: "Ar ôl gwasanaethu dros 20 mlynedd fel milwr Rheolaidd yn y Fyddin, roedd ymuno ag ACF Gwent a Phowys ym 1998 yn ffordd o roi fy ngwybodaeth ar waith. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r Cadetiaid ers 20 mlynedd ac rwy'n ddiolchgar iawn mod i wedi gallu parhau i gyfrannu at rywbeth cadarnhaol.

 

"Gall Cyn-Bersonél y Lluoedd Arfog wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc trwy sefydliadau ieuenctid gwirfoddol fel y Cadetiaid. Hyd yn oed os ydych chi'n sifiliad â gwybodaeth brin iawn o fywyd milwrol, gall gwirfoddolwyr hefyd ennill eu cymwysterau eu hunain a'u sgiliau trosglwyddadwy i roi hwb i'w bywydau bob dydd."

 

Cyflwynwyd y wobr hefyd i'r Swyddog Peilot Matthew Riddell, y Swyddog Cyfrifol am 2478 Sgwadron y Fenni, i nodi ei lwyddiannau yn ystod ei bedair blynedd fel gwirfoddolwr gyda chenedlaethau'r dyfodol.

 

Mae yna 1,200 o wirfoddolwyr eraill fel Matthew yng Nghymru, sy'n ysbrydoli dros 4,400 o Gadetiaid i ehangu eu gorwelion, gwella eu datblygiad personol a chyrraedd eu potensial. Oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn yn ôl troed Matthew? Cliciwch yma i ddarganfod mwy yma.

 

Trefnwyd y digwyddiad gan RFCA dros Gymru - sefydliad sydd wedi cefnogi'r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu cysylltwch â @RFCAforWales ar Twitter.

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r digwyddiad.

 

(Dydd Gwener 9 Chwefror 2018)

 

Sign up to our

Caiff yr erthygl hon ei chyfieithu yn fuan

 

A significant investment in facilities for reserves and cadets in North Wales has received support from Darren Millar AM.

 

Every year, Armed Forces Week is an opportunity for the nation to appreciate and recognise the service and sacrifices undertaken by the armed forces around the world.

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.