You are here

Vacancies

Find a unit near you

Vacancies

CYMRAEG

 

1) HQ Cadet Administrative Assistant Clwyd and Gwynedd Army Cadet Force (ACF)

 

A vacancy has arisen for a HQ Cadet Administrative Assistant (Crown Servant, Pay Band E1).  The post covers the Counties of Clwyd and Gwynedd and the successful applicant will be based at the ACF HQ office at Kinmel Park Camp near Rhyl but will also be expected to work from the satellite office in Bethesda, Gwynedd. The salary band currently starts at £22,780 per annum on an all hours worked contract.

 

Completed application forms (which must be accompanied by CVs) are required by not later than Monday, 5th February 2018 but we reserve the right to close the application process if a suitable number of applicants apply before this date. Interviews for those shortlisted are intending to take place on Wednesday, 21st February 2018 at the Kinmel HQ. Application packs and job descriptions are available by emailing Rick Hallett at wa-finance@rfca.mod.uk

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FULL VACANCY NOTICE WITH JOB DETAILS AND APPLICATION INFORMATION.

 

2) Head of Estates - Reserve Forces' and Cadets' Association (RFCA) for Wales

 

The Reserve Forces’ and Cadets’ Association for Wales have a vacancy for a Head of Estates based at its Head Office in Cardiff, with overall responsibility for the effective delivery of hard FM services to a variety of Reserve and Cadet properties across the country.

 

The Post is full-time based on a 42 hour working week and the salary is £37,940 (Crown Servant Band C1).  The successful applicant will be eligible to join the Council of RFCA Pension Scheme which operates a Career Average Revalued Earnings Scheme (CARE), which has a personal contribution of 5% of pensionable earnings for Members.

 

Completed application forms (which must be accompanied by CVs) are required by not later than Friday, 23rd February 2018 but we reserve the right to close the application process if a suitable number of applicants apply before this date.  Interviews for those shortlisted are intending to take place during mid-March in Cardiff. Application packs and job descriptions are available by emailing Rick Hallett at wa-finance@rfca.mod.uk

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FULL VACANCY NOTICE WITH JOB DETAILS AND APPLICATION INFORMATION.

 

 

1) Cynorthwy-ydd Cadet Pencadlys Pencadlys Clwyd a Gwynedd Llu Gadlanciau’r Fyddin (ACF)
 

Mae swydd wag wedi codi ar gyfer Cynorthwy-ydd Gweinyddol Cadet Pencadlys (Gweinydd y Goron, Band Cyflog E1). Mae'r swydd yn cwmpasu Siroedd Clwyd a Gwynedd a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn swyddfa Pencadlys ACF yng Ngwersyll Parc Kinmel ger Y Rhyl, ond bydd disgwyl iddynt hefyd weithio o'r swyddfa rhanbarthol ym Methesda, Gwynedd. Ar hyn o bryd mae'r band cyflog yn dechrau ar £ 22,780 y flwyddyn ar gontract gweithio bob awr.

 

Rhaid i ffurflenni cais wedi'u cwblhau (y mae'n rhaid eu cynnwys gyda CVs) erbyn dydd Llun, 5 Chwefror 2018, ond rydym yn cadw'r hawl i gau'r broses ymgeisio os bydd nifer addas o ymgeiswyr yn gymwys cyn y dyddiad hwn.

 

Bydd cyfweliadau ar gyfer y rhai sydd ar y rhestr fer yyn cael eu cynnal ar ddydd Mercher, 21 Chwefror 2018 ym Mhencadlys Kinmel.

 

Mae pecynnau cais a disgrifiadau swydd ar gael trwy e-bostio Rick Hallett ar wa-finance@rfca.mod.uk

 

CLICIWCH YMA I LAWRLWYTHO’R HYSBYSIAD LLAWN GYDA MANYLION Y SWYDD A GWYBODAETH CAIS.

 

2) Pennaeth Ystadau - Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru

 

Mae cyfle wedi codi am Bennaeth Ystadau gyda’r Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru yn ei Brif Swyddfa yng Nghaerdydd, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ddarparu gwasanaethau FM caled yn effeithiol i amrywiaeth o eiddo Gwarchodfeydd a Chaded ar draws y wlad.

 

Mae'r Post yn llawn amser yn seiliedig ar wythnos 42 awr, ac mae'r cyflog yn £ 37,940 (Band Gweision y Goron C1). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys i ymuno â Chyngor Cynllun Pensiwn RFCA sy'n gweithredu Cynllun Enillion Ailbrisio Cymharol Gyrfa (CARE), sydd â chyfraniad personol o 5% o enillion pensiynadwy i'r Aelodau.

 

Rhaid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau (y mae'n rhaid eu cynnwys gyda CV) erbyn dydd Gwener, 23 Chwefror 2018, ond rydym yn cadw'r hawl i gau'r broses ymgeisio os bydd nifer addas o ymgeiswyr gymwys cyn y dyddiad hwn.

 

Mae cyfweliadau ar gyfer y rhai sydd ar y rhestr fer yn bwriadu digwydd yn ystod mis Mawrth yng Nghaerdydd. Mae pecynnau cais a disgrifiadau swydd ar gael trwy e-bostio Rick Hallett yn wa-finance@rfca.mod.uk

 

CLICIWCH YMA I LAWRLWYTHO'R HYSBYSIAD LLAWN GYDA MANYLION Y SWYDD A GWYBODAETH CAIS.

 

3.) Brigade Duke of Edinburgh’s Award Advisor - 160th Infantry Brigade and Headquarters Wales

 

 

Applications are invited for the post of Brigade Duke of Edinburgh’s Award Advisor.  The DofE Advisor is responsible for improving the governance and oversight of the DofE syllabus throughout the Brigade Area.

 

The post is open to ACF Officers and CFAVs who have the relevant skills and enthusiasm. An additional 10 VA days have been allocated for this role, which are to be used within the current policy detailing limits for VA days.

 

Click here to download the vacancy notice and application information.

Click here to download the role spefication.

 

Sign up to our