Mae dros 4,400 o gadetiaid yng Nghymru sy’n mwynhau hwyl gyda ffrindiau mewn mwy na 200 o leoliadau uned ar hyd a lled y wlad.

Maen nhw’n tyfu trwy brofiadau newid bywyd ac yn ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, megis Gwobr Dug Caeredin, Gwobrau Cymorth Cyntaf Ambiwlans Sant Ioan a BTEC.

Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous a hyfforddiant anturus, mae gadetiaid o bob rhan o fywyd yn dysgu sgiliau personol ac ymarferol newydd i’w defnyddio yn eu bywydau bob dydd, sy’n aml yn mynd â nhw i leoedd newydd.

Mae pob uned gadetiaid yn rhan o fudiad ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol ehangach a noddir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD).

Mae sefydliadau’r cadetiaid yn cyfuno gwaith ieuenctid gyda hyfforddiant ar thema filwrol a gweithgareddau cymunedol. Maen nhw’n gwella iechyd y cadetiaid wrth iddyn nhw gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau awyr agored a chwaraeon. Gall pobl ifanc fod yn rhan o’r cadetiaid rhwng 12 a 19 oed yn dibynnu ar y sefydliad maen nhw’n ymuno ag ef.

Corfflu Cadetiaid y Môr

Mwy

Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF)

Mwy

Cadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol (RAF)

Mwy

Y Llu Cadetiaid Cyfunol (CCF)

Mwy

GWIRFODDOLWYR

Mae dros 1,200 o wirfoddolwyr yng Nghymru sy’n treulio eu hamser hamdden yn ysbrydoli cadetiaid i lwyddo yn yr ystafell ddosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae’r gwirfoddolwyr yn bobl gyffredin sy’n cael effaith eithriadol ar eu cymunedau lleol. Trwy dreulio un neu ddau ddiwrnod yr wythnos a rhai penwythnosau gyda’u huned cadetiaid leol, mae’r gwirfoddolwyr yn gwneud buddsoddiad pwysig yn nyfodol pobl ifanc.

Nid oes gan lawer o wirfoddolwyr brofiad milwrol blaenorol ac maen nhw’n dod o gefndiroedd amrywiol. Bydd cefnogaeth a chyfarwyddyd yn cael eu darparu gan eu sefydliad a rhaid iddynt fod yn 18 oed neu’n hŷn.

Yn gyfnewid am hyn, fe fyddan nhw’n cael rôl gwerth chweil yn eu cymuned a sgiliau trosglwyddadwy i’w defnyddio yn eu bywydau sifilaidd. Gall gwirfoddolwyr ennill amrywiaeth o gymwysterau mewn meysydd fel arwain tîm ac mae cyfleoedd i ddod yn swyddog comisiwn.

Bydd angen i ymgeiswyr basio gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i gael eu derbyn, yn unol â Fframwaith Diogelu Lluoedd y Cadetiaid y Weinyddiaeth Amddiffyn

CEFNOGAETH

Mae’r RFCA dros Gymru yn galluogi ‘Profiad y Cadet’.

Mae’r gefnogaeth a ddarperir gan yr RFCA dros Gymru yn rhoi hyder i’r cadetiaid oresgyn pob her, cyfrannu at eu cymunedau a dysgu gwerth dinasyddiaeth.

Yr RFCA dros Gymru sy’n cyflogi’r staff proffesiynol a geir ym mhob uned cadetiaid y Fyddin (ACF). Mae’r gweithwyr hyn yn gyfrifol am ddarparu’r cymorth staff, logistaidd, recriwtio a chlerigl perthnasol fel y gall yr Oedolion sy’n Wirfoddolwyr yn Lluoedd y Cadetiaid (CFAV) ddarparu hyfforddiant i’r cadetiaid.

Yng Nghymru, mae’r ACF wedi’i threfnu’n dair uned wedi eu diffinio gan ffiniau’r hen siroedd, sef ACF Clwyd a Gwynedd, ACF Dyfed a Morgannwg ac ACF Gwent a Phowys.

Mae’r RFCA dros Gymru yn darparu sawl uned cadet gyda’r lleoliadau lle maent yn hyfforddri a gweithio i gyflawni eu gwir potensial. Cliciwch yma i ddysgu mwy am yr Ystâd.

Mae’r RFCA dros Gymru hefyd yn chwarae rhan flaenllaw yn darparu cymorth ariannol ac ymarferol i Gadetiaid Awyr yr RAF, yn ogystal â chefnogaeth fwy cyfyngedig i Gorfflu Cadetiaid y Môr.

RHAGLEN EHANGU CADETIAID

Lansiodd Llywodraeth y DU y Rhaglen Ehangu Cadetiaid mewn Ysgolion yn 2012 a chytunodd Llywodraeth Cymru, mewn ymgynghoriad â’r Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD), i ymuno yn 2016.

Y nod yw cynyddu nifer y bobl ifanc yn ysgolion y wladwriaeth sy’n gallu cael manteision profiadau’r cadetiaid, megis; datblygiad personol, cyfleoedd cadarnhaol sy’n newid bywydau a chymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae unedau’r Llu Cadetiaid Cyfunol (CCF) yn caniatáu i ddisgyblion ymgymryd â hyfforddiant ar thema filwrol ochr yn ochr â’u hastudiaethau ac o fewn strwythur addysg eu hysgol.

Mae’n rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu a dangos nodweddion a sgiliau cymeriad newydd. Mae’r hyfforddiant sy’n cael ei roi iddynt yn cynnwys hedfan, hwylio, gwersylla a llawer mwy.

Ar hyn o bryd mae saith ysgol y wladwriaeth a phreifat yng Nghymru sydd â phartneriaethau addysgol unigryw gydag uned CCF. Ledled y DU, mae dros 100 o ysgolion y wladwriaeth wedi ymuno â’r Rhaglen Ehangu Cadetiaid ac yn elwa ar berthynas well rhwng disgyblion ac athrawon, ymddygiad a disgyblaeth well ymhlith disgyblion, datblygiad staff ac enw da yn y gymuned.

Darganfyddwch fwy

Cyswllt

Y Swyddog Ehangu Cadetiaid mewn Ysgolion yng Nghymru yw’r Uwch-Gapten Stephen John. Mae croeso i chi gysylltu a bydd yn gallu dweud mwy wrthych am y fenter, trafod eich sefyllfa benodol chi a chynghori ar y camau nesaf y gallai eich ysgol eu cymryd.

Yr Uwch-Gapten Stephen John

Swyddog Ehangu Cadetiaid mewn Ysgolion

E-bost: wa-ced@rfca.mod.uk

Ffôn: 02920 375740

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru