Datganiad hygyrchedd ar gyfer wales-rfca.org

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru: wales-rfca.org

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan ein tîm Cyfathrebu mewnol. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu:

  • chwyddo’r wefan hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Gwyddom nad yw ychydig bach o gynnwys ar y wefan hon yn gwbl hygyrch:

  • Efallai na fydd disgrifiadau testun amgen ar rai delweddau a delweddau hŷn ar ein hen erthyglau newyddion.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch oddi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei darllen, fersiwn sain neu braille:

  • e-bostiwch ni yn wa-comms@rfca.mod.uk
  • ffoniwch ni ar 07947 979939

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn pum diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych chi’n meddwl nad ydym ni’n bodloni’r gofynion hygyrchedd, gallwch:

  • ein ffonio ni ar 07947 979939
  • e-bostio ni ar wa-comms@rfca.mod.uk

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n hapus â sut rydym ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Equality Advisory and Support Service (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau, oherwydd yr eithriad a restrir isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfiaeth â’r rheoliadau hygyrchedd

Dim.

Baich anghymesur

Cynnwys heblaw testun (maen prawf llwyddiant 1.1.1 WCAG 2.1 )

Nid oes dewis testun amgen gan rai delweddau, ac felly ni all pobl sy’n defnyddio darllenydd sgrin gyrchu’r wybodaeth.

Daw unrhyw ddelweddau nad ydynt yn cynnwys disgrifiadau testun amgen o hen erthyglau newyddion, nad ydynt yn hanfodol i ddefnyddwyr wrth gyrchu ein gwasanaethau a’u hunig ddiben yw darlunio’r testun. Byddai’n faich anghymesur ar ein tîm bach, ar hyn o bryd, i ychwanegu disgrifiadau testun amgen i bob delwedd.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi’i eithrio o’r gofynion i fodloni’r rheoliadau ar hygyrchedd.

Beth rydym ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn bodloni safonau hygyrchedd.

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 21 Medi 2020. Profwyd hygyrchedd y wefan hon yn fewnol ddiwethaf ar 21 Medi 2020. Bydd yn cael ei hadolygu nesaf ym mis Medi 2021.

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru