Mae’r RFCA dros Gymru yn darparu ‘rhwydwaith o rwydweithiau’ helaeth i Amddiffyn sy’n galluogi dealltwriaeth a chydweithrediad rhwng cymunedau milwrol a sifil yng Nghymru.

Trwy’r RFCA dros Gymru, mae cymuned y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) a’r Lluoedd Arfog yn datblygu perthynas waith gref gyda’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau a dylanwadwyr lleol a chenedlaethol.

Ymgysylltu â’r Gymuned

Mae’r RFCA dros Gymru yn aelod o grŵp arbenigol Llywodraeth Cymru a grŵp trawsbleidiol yn y Cynulliad Cenedlaethol yn ogystal â grwpiau partneriaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog gyda llywodraeth leol a rhanbarthol.

Drwy gynnal a hwyluso digwyddiadau rheolaidd, fel Clwb Busnes Caerdydd a Chlwb Cinio Astudiaethau Amddiffyn, mae’r RFCA dros Gymru yn darparu cyswllt rhwng Amddiffyn a’r gymuned.

Bob blwyddyn, mae’r RFCA dros Gymru yn cefnogi Arglwyddi Rhaglaw Ei Mawrhydi yng Nghymru drwy gyflwyno eu seremonïau gwobrwyo blynyddol sy’n cydnabod gwasanaeth clodwiw milwyr wrth gefn a chadetiaid ymhob Rhaglawiaeth.

Mae ein haelodaeth yn cynnwys cynrychiolaeth sifil amrywiol o bob sir yng Nghymru, gan ffurfio ‘rhwydwaith o rwydweithiau’ unigryw. Cliciwch yma i ddysgu am ein Haelodau.

 

Ymgysylltu â Chyflogwyr

Mae tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr RFCA dros Gymru yn cynnig cymorth a chyngor i sefydliadau, cwmnïau, milwyr wrth gefn a chadetiaid sy’n ymwneud â materion personél Amddiffyn.

Maen nhw’n gweithio gyda sefydliad Rheoli Perthnasoedd Amddiffyn (DRM) y Weinyddiaeth Amddiffyn i sefydlu perthnasoedd agored a strategol gyda chyflogwyr, gan deilwra cyfleoedd i feithrin partneriaethau sy’n fuddiol i bawb ac yn diwallu anghenion a nodau busnes ar y cyd. Cliciwch yma i ddysgu mwy am DRM.

Mae’r tîm yn gyfrifol am gynnal y Grŵp Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol (REEG) ar gyfer Cymru, sy’n rhan o banel ymgynghorol allweddol o gyflogwyr yng Nghymru sy’n llywio a chefnogi mentrau ymgysylltu â chyflogwyr ar ran Amddiffyn. Gall aelodau o’r REEG glicio YMA i fynd i mewn i’r Platfform Cydweithredu

Mae’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol (y De) hefyd yn aelodau o Fwrdd Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol y Weinyddiaeth Amddiffyn (REEB), sy’n gosod blaenoriaethau Amddiffyn ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu â chyflogwyr yng Nghymru.

 

 

Cyfamod y Lluoedd Arfog

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn addewid gan y genedl bod y rhai sy’n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg.

Mae mwy na 250 o gyflogwyr yng Nghymru wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog. Mae hyn yn cynnwys busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymunedol.

Maen nhw’n cefnogi Personél Gwasanaeth y gorffennol a’r presennol mewn amrywiaeth o ffyrdd, megis; gwasanaethau am brisiau gostyngol, polisïau AD hyblyg tra’n gwasanaethu a phrosiectau thematig arbennig.

Dysgwch Fwy

Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr

Mae’r Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr (ERS) yn annog cyflogwyr i gefnogi Amddiffyn ac ysbrydoli sefydliadau eraill i wneud yr un peth.

Mae’r cynllun yn cynnwys gwobrau Efydd, Arian ac Aur i fudiadau cyflogwyr sy’n addo, yn dangos neu’n hyrwyddo cefnogaeth i Amddiffyn a chymuned y Lluoedd Arfog, ac sydd â gwerthoedd sy’n cyd-fynd â Chyfamod y Lluoedd Arfog.

Mae’r RFCA dros Gymru yn hwyluso cyflwyniadau’r Gwobrau Efydd, yn cyd-drefnu’r Seremoni Wobrwyo Arian flynyddol ac yn cynrychioli’r wlad yn Seremoni Wobr Aur y cynllun yn Llundain.

Dysgwch Fwy

Cyswllt

Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol De Cymru
Mrs Audrey Nealon
E-bost: wa-reed@rfca.mod.uk
Ffôn: 02920 375734

Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol Gogledd Cymru
Mr Tony Fish
E-bost: wa-reed2@rfca.mod.uk
Ffôn: 07508 193902
Ffôn: 01352 755309

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru