Mae dros 100 o bobl ifanc o Ogledd Cymru wedi mwynhau profiad arbennig yn yr awyr agored gydag wythnos o weithgareddau gwylltgrefft heriol.

Aeth aelodau o Lu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Clwyd a Gwynedd i Wersyll Wretham yn Norfolk am eu gwersyll blynyddol ac i roi eu hyfforddiant ar waith.

Roedd y gweithgareddau yn cynnwys gwersylla dros nos yn yr awyr agored, cuddio eu hun, ffug-patrôlio, a chydweithio yn y maes.

Nod y gweithgareddau yw datblygu sgiliau cydweithio a chyfathrebu’r Cadetiaid, sy’n sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n rhwydd i’w bywydau bob dydd.

Dywedodd Elian Lawty, 16 oed o Gaernarfon: “Roedd yna rai cadetiaid yn fy adran i nad oeddwn i wedi cwrdd â nhw o’r blaen. Mae wedi dod â ni i gyd ynghyd ac wedi codi’n hysbryd.

“Mae’n dda hefyd ar ôl i chi ddod adre, siarad â’ch ffrindiau a rhannu beth rydych chi wedi bod yn ei wneud, fel crwydro gyda chit am 12 km am bedair neu bum awr. Rwy’n teimlo mod i wedi cyflawni rhywbeth.

“Rhowch gynnig arni – fe wnewch chi ddysgu llawer amdanoch chi’ch hun na fyddech chi wedi ei wneud fel arall. Mae’n rhoi egwyddorion pwysig i chi; disgyblaeth, parch, gonestrwydd, ffyddlondeb, ac mae’r nodweddion hyn yn cael eu hadlewyrchu mewn bywyd bob dydd.”

Trefnwyd y gwersyll blynyddol gan dros 70 o Wirfoddolwyr y Cadetiaid cymwys a fu hefyd yn darparu’r gweithgareddau i’r cadetiaid hŷn, a rannwyd yn grwpiau o allu cymysg er mwyn rhoi cyfle iddyn nhw ddatblygu eu sgiliau arwain a chydweithio naturiol.

Elian Lawty, 16 oed o Gaernarfon

Gyda’i gilydd, mae dros 175 o wirfoddolwyr yn 35 mintai ACF Clwyd a Gwynedd, sy’n arwain hyfforddiant a hefyd yn ennill eu cymwysterau eu hunain. Mae maes llafur amrywiol y cadetiaid yn cynnwys Cymorth Cyntaf, Gwobr Dug Caeredin, cyrsiau BTEC, cerddoriaeth, a chwaraeon. CLICIWCH YMA i ddysgu mwy am y gadetiaid yng Nghymru.

“Fel gwirfoddolwr, mae hen ddigon o heriau i wneud y gwaith trefnu,” dywedodd Is-Lefftenant Elinor Eames, a oedd yn gadet am bum mlynedd cyn camu ymlaen i’w rôl bresennol yn hyfforddwr gyda Mintai Pont Menai ers 13 blynedd. “Rydych chi’n gwneud eich gorau i ysgogi’r cadetiaid trwy fod yn esiampl dda.

“Mae wedi bod o les i mi hefyd. Fel NCO (Swyddog Ddi-Gomisiwn) a datblygu yn y rhengoedd, roeddwn i’n dysgu gwersi i’r cadetiaid a dyna pryd y penderfynais i fynd i’r maes, a dod yn athrawes ysgol gynradd.

“Mae’n rhywbeth hollol wahanol i’r arfer, mae’n hwyl ac yn gyffrous. Mae’n ein herio ni, ac mae’n gwneud byd o les i ni. Roedd o fudd i mi pan roeddwn i o’r un oedran ac fe wnaeth les i fy hunan hyder. Roeddwn i’n mwynhau gymaint, roeddwn i am barhau. Fe  wnes i lwyth o ffrindiau drwyddo hefyd.”

Bydd ACF Clwyd a Gwynedd yn cynnal gwersyll arall llawn gweithgareddau hyfforddiant anturus, yn cynnwys dringo’r Wyddfa, gyrru cychod pŵer yn Harbwr Caergybi, canŵio, caiacio, saethu paent, saethyddiaeth a beicio mynydd.

Diddordeb mewn dod yn gadet neu’n wirfoddolwr? CLICIWCH YMA i ddod o hyd i’ch mintai leol yn y Gogledd.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru