Yr wythnos diwethaf, croesawodd cadetiaid y fyddin o Fintai Aberhonddu ddau Wirfoddolwr Oedolion y Llu Cadetiaid (CFAV) i Frigâd 160 y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru wrth i’r ddau fynd ar daith hirfaith ar draws Prydain i godi arian.

Teithiodd yr Uwch-gapten Richard Walton a’r Cyrnol Terry Hayter, sydd hefyd yn Rheolwr Datblygu Chwaraeon Cenedlaethol Cymdeithas Llu Cadetiaid y Fyddin (ACFA), trwy Aberhonddu ar seithfed ran o daith 1000 o filltiroedd o hyd o gwmpas Prydain er budd Cronfa Bwrsariaeth Matthew Bacon.

Ar hyd y llwybr, buont yn ymweld hefyd â Mintai Barics y Gelli Gandryll, Cwrt-y-Gollen a Rhaglan lle’r oedd wynebau cyfeillgar, lluniaeth a chroeso cynnes Cymreig yn aros amdanynt.

Ers cychwyn yn yr Alban ar 7 Mai, mae’r tîm wedi beicio trwy 10 rhanbarth mewn 10 diwrnod ac ymweld â phob un o’r deg Pencadlys Brigâd ACF ar y ffordd. Gan obeithio ysbrydoli cadetiaid a gwirfoddolwyr i wneud yr un fath, neidiodd nifer o unedau ACF ar gefn eu beiciau i ymuno â nhw ar hyd y ffordd.

Ers ymgymryd â’r her, mae’r Uwch-gapten Walton a’r Cyrnol Hayter wedi codi dros £1800 ar gyfer Cronfa Bwrsariaeth Matthew Bacon, sy’n dibynnu ar weithgareddau codi arian ychwanegol er mwyn gallu parhau i ddarparu cyfleoedd i gadetiaid a fyddai’n elwa fwyaf.

Sefydlodd Mr Roger Bacon Bwrsariaeth Matthew Bacon yn 2007 er mwyn galluogi cadetiaid difreintiedig i gymryd rhan mewn cyrsiau neu ymgyrchoedd awyr agored a rhoi cyfle iddynt ddatblygu’r hunanhyder sydd ei angen arnynt i dyfu a ffynnu yn eu bywydau presennol a phan fyddant yn oedolion.

Mae’r Gronfa Bwrsariaeth wedi’i henwi er cof am fab Mr Bacon, yr Uwch-gapten Matthew Bacon, Cadét y Fyddin o ACF Surrey a aeth ymlaen i ymuno â’r Fyddin Brydeinig ym 1988. Wrth wasanaethu gyda’r Corfflu Cudd-wybodaeth, cafodd Matthew ei ladd gan fom wrth ymyl y ffordd yn Iraq ar 11 Medi 2005.

 

Roedd yn caru bod yn filwr ac wrth ei fodd yn gwneud ymarfer corff. Roedd yn adnabyddus am ei hiwmor, ei frwdfrydedd heintus a rhadlon a’i barodrwydd i ymateb i unrhyw her.

 

Dywedodd y Cyrnol Hayter: “Roedd hi’n fraint cael adnabod Matty ar ôl i ni gyfarfod fel Cadetiaid ifanc yn Surrey yn ein harddegau. Gyda’i ddawn chwaraeon, byddai’n ei ystyried yn anrhydedd bod yr her hon yn digwydd yn ei enw.

“Fel Gwirfoddolwr gyda Llu Cadetiaid y Fyddin a Rheolwr Datblygu Chwaraeon Cenedlaethol ACFA, rwy’n gweld fy nghadetiaid yn cyflawni pethau anhygoel bob dydd. Gyda chymorth cronfeydd elusennol megis Bwrsariaeth Matthew Bacon, mae llawer o bobl ifanc o bob rhan o’r DU wedi elwa, a byddant yn elwa yn y dyfodol, ar ysgoloriaethau sy’n rhoi cyfle iddynt gymryd rhan mewn cyrsiau awyr agored sy’n newid bywyd, pan na fyddent wedi gallu manteisio ar y cyfle hwn fel arall. “

A hoffech chi ymuno â’r 1,200 o Wirfoddolwyr gyda’r Llu Cadetiaid yng Nghymru sy’n ysbrydoli ac yn sbarduno pobl ifanc i gyflawni eu potensial yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt? Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru