Mae ymuno â’r cadetiaid yn cynnig pob math o fanteision gwahanol i unigolion a’r gymuned ehangach, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Brifysgol Northampton.

Cynhaliwyd yr ymchwil ar draws holl sefydliadau’r cadetiaid, ac mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y modd maen nhw’n cynnwys mwy o bobl ifanc, yn eu helpu i symud fwyfwy a gwella eu lles meddyliol.

Meddai’r Athro Simon Denny, Deon Gweithredol: Ymchwil, Effaith a Menter, Prifysgol Northampton: “Mae’r dystiolaeth yn hynod gadarnhaol hyd yma ac yn dangos bod Lluoedd y Cadetiaid yn gwneud cryn wahaniaeth i wella presenoldeb mewn ysgolion, magu hyder a helpu pobl ifanc i fod yn fwy llwyddiannus.”

Daw’r newydd wrth i ddwsinau o unedau Lluoedd y Cadetiaid Cyfun (CCF) mewn ysgolion ledled y DU gael eu cymeradwyo, gan gynnwys Coleg Caerdydd a’r Fro ac Academi Chwaraeon Llandarcy.

Dyma gasgliad yr adroddiad – mae bod yn gadet:

  • wedi helpu’r unigolyn i gredu mwy yn ei allu i gyflawni tasgau penodol;
  • wedi gwella ei gymhelliant;
  • wedi gwella presenoldeb yn yr ysgol ac arwain at ymddygiad ac agweddau gwell;
  • yn gallu arwain at fwy o lwyddiant academaidd a all roi hwb i’w symudedd cymdeithasol.

Mae’r unedau diweddaraf i’w cymeradwyo yn rhan o Raglen Ehangu’r Cadetiaid, a gwelsom nifer yr unedau CCF yn cynyddu i 472 er budd tua 43,000 o gadetiaid.

Cafodd yr unedau newydd £50 miliwn o gymorth ariannol o gronfa LIBOR, sy’n cael ei ddefnyddio i dalu costau sefydlu ynghyd â gwisgoedd, cyfarpar a hyfforddiant cadetiaid.

A hoffai’ch ysgol chi wybod mwy? Cysylltwch ag:

Uwchgapten Stephen John
Swyddog Ehangu Cadetiaid mewn Ysgolion
Y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru
E-Bost: wa-sceo@rfca.mod.uk
Ffôn: 029 2037 5740

Neu cliciwch yma i ddysgu mwy.

Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cyhoeddi rhaglen Cadets CyberFirst, a gaiff ei chyflwyno gan sefydliad y cadetiaid a Chanolfan Seibrddiogelwch Prydain GCHQ. Bydd dros 2,000 o gadetiaid y flwyddyn yn dysgu’r sgiliau ac yn meithrin yr arbenigedd i ddod yn arweinwyr y dyfodol yn y diwydiant newydd hwn.

Bydd dros £1 filiwn yn cael ei buddsoddi yn y rhaglen bob blwyddyn er mwyn rhoi cyfle i gadetiaid ddysgu sut i warchod systemau’r rhyngrwyd rhag ymosodiadau seibr. Bydd cadetiaid yn gallu dewis cyrsiau cyflwyniadol sy’n rhoi sylw i’r offer, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiogelu rhwydweithiau bach, ynghyd â chyrsiau uwch lle byddant yn cael eu trochi’n llwyr mewn materion seibrddiogelwch.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru