Mae Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Morgannwg Ganol wedi agor yr adeilad newydd yn swyddogol a fydd yn gartref i Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol Sgwadron 415 (Merthyr Tudful).

Neithiwr, mynychodd y Fonesig Kate Thomas DCVO seremoni arbennig, lle’r enwyd adeilad y sgwadron ar ôl arwr lleol o’r Rhyfel Mawr.

Awyr Lefftenant Simon Jones DFC RAF oedd Prif Swyddog cyntaf y Sgwadron – wedi iddo gyflawni gyrfa filwrol heb ei hail sydd wedi ysbrydoli cadetiaid i ddilyn ei esiampl a buddsoddi eu hamser yn y gymuned.

“Dydy hi ond yn iawn, wrth i’r RAF ddathlu blwyddyn ei ganmlwyddiant, ein bod yma’n coffáu un o’i beilotiaid cyntaf,” meddai’r Fonesig Kate Thomas DCVO. “Ni fydd Simon Jones, a oroesodd y rhyfel gan fyw i roi cymaint yn ôl, yn cael ei anghofio.

“Mae’r cadetiaid yn rhan bwysig o’n cymuned a dylem groesawu pob cyfle i’w cefnogi. Ein pobl ifanc yw ein dyfodol ac mae angen inni roi pob cyfle posibl iddynt ddatblygu a ffynnu. Rydym yn falch iawn o’r hyn maen nhw’n ei gyflawni. ”

Ganwyd Simon i deulu ffermio yng Ngheredigion ym 1894. Roedd Simon yn was sifil tan 1917 pan basiodd ei brawf meddygol. Fe’i hanfonwyd i Asgell Cadetiaid y Corfflu Hedfan Brenhinol yn Denham yn Swydd Buckingham cyn mynd ymlaen i astudio mewn ysgol awyrennau a hedfan milwrol ym Mhrifysgol Rhydychen.

Fe’i hanfonwyd wedyn i Sgwadron Rhif 25 a bu’n Ffrainc yn dilyn hyfforddiant helaeth. Mewn awyren fomio ysgafn De Havilland DH4 dwy sedd, aeth ar gyrchoedd rhagchwilio peryglus o bell gan dynnu lluniau y tu ôl i ffiniau’r gelyn.

Derbyniodd Simon y Groes Hedfan Hyglod (Distinguished Flying Cross – DFC) yn dilyn sefydlu’r RAF ym 1918. Ar ôl diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ymunodd â Llu wrth Gefn yr Awyrlu Brenhinol ym 1923. Ymunodd â Chorfflu’r Hyfforddiant Awyr pan sefydlwyd y corfflu’n swyddogol gan y Brenin Siôr VI ym 1941.

Cyflwynodd y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru’r prosiect adeiladu a hoffem ddiolch yn arbennig i; Bencadlys Cadetiaid Awyr yr RAF, Syrfewyr Adeiladau Siartredig Ball & Company, Sara Tucker, Paul Bowyer,QDL Contractors Limited a’r diweddar Jim McCarthy.

Fel y llais galluogi ar gyfer milwyr wrth gefn a chadetiaid, mae RFCA dros Gymru’n darparu i filwyr wrth gefn a chadetiaid y lleoliadau lle maen nhw’n gweithio ac yn hyfforddi i gyflawni eu potensial. Mae hyn yn helpu cadetiaid i dyfu trwy brofiadau sy’n newid bywyd a Gwarantswyddog Cadet Katie Thomas yw un o’r nifer o bobl ifanc sydd wedi elwa ar yr adeilad newydd.

Meddai Katie: “Rydw i’n mwynhau’r ochr chwaraeon ac rydw i’n arwain sesiynau chwaraeon ar gyfer y cadetiaid. O’r cadetiaid, mae gen i gymwysterau arwain chwaraeon, ac mae wedi fy helpu i gael swydd yn dysgu pêl-rwyd. Mae wedi cael dylanwad enfawr arnaf ac wedi rhoi’r sgiliau i mi fel y gallwn wneud yr hyn roeddwn i am ei wneud.

“Fy hoff weithgaredd gyda’r sgwadron yw addysgu. Bellach mae gennym yr ystafelloedd dosbarth a’r offer i allu eu haddysgu’n iawn. Mae hyn yn cynnwys y pethau sylfaenol; hanes yr RAF, darllen mapiau, a hyfforddiant hedfan cychwynnol. Mae wedi gwneud pethau’n llawer haws – gallwn ddefnyddio cyfrifiaduron nawr ac mae gennym ystafelloedd penodol ar gyfer pob gweithgaredd unigol.”

Y tu ôl i bob sgwadron llwyddiannus mae yna dîm o wirfoddolwyr ymroddedig ac mae Katie yn annog oedolion o bob cefndir i ystyried yr effaith y gallent ei chael trwy ymuno â’u sefydliad cadetiaid lleol.

Meddai: “Ewch amdani. Ewch am bob cyfle y gallwch chi. Peidiwch â bod ofn dod i le newydd. Mae wedi newid fy mywyd i’n llwyr. Fi oedd y person tawelaf erioed pan ymunais i ac erbyn hyn fi yw’r un mwyaf siaradus. Ewch amdani! ”

Mae Sgwadron Rhif 415 (Merthyr Tudful) wedi’i leoli yn y Neuadd Ymarfer ar Stryd Bethesda. Diddordeb mewn ymuno? Cliciwch yma i ymweld â’u gwefan swyddogol a chysylltu â’r tîm.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru