Mae cynrychiolydd y Frenhines yng Ngorllewin Morgannwg wedi canmol gwaith ac ymdrech milwyr wrth gefn a chadetiaid yn ystod y pandemig.

Roedd Arglwydd Raglaw ei Mawrhydi yng Ngorllewin Morgannwg, Mrs Louise Fleet, yn siarad yn ei seremoni wobrwyo flynyddol gyntaf, a gynhaliwyd yn rhithwir am y tro cyntaf erioed ddydd Iau 7 Ionawr.

“Mae’r seremoni wobrwyo hon yn gyfle i ni fyfyrio ar y cyfraniad mae ein lluoedd wrth gefn, ein cadetiaid a’n gwirfoddolwyr yn ei wneud at ein cymunedau, a chydnabod y cyfraniad hwnnw,” meddai Mrs Fleet.

“Y llynedd, cafodd tua 100 o filwyr wrth gefn eu paratoi i gefnogi timau hyfforddi ac ymarferion dramor, yn ogystal â llenwi bylchau mewn lluoedd rheolaidd gartref. Rydym wedi eu gweld nhw’n gwasanaethu’n arbennig yn ystod y pandemig wrth i 200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru gael eu defnyddio yn y frwydr yn erbyn COVID-19, gan ddarparu capasiti ychwanegol i’r GIG drwy yrru a glanhau cerbydau ambiwlans a darparu cymorth ar gyfer ystafelloedd llawdriniaethau a phrofi.

“Yn yr un modd, mae Lluoedd y Cadetiaid yn sefydliadau gwirioneddol anhygoel. Ni allai’r Unedau weithredu heb ymroddiad a theyrngarwch gwych y swyddogion a’r gwirfoddolwyr nad yw cyfyngiadau’r pandemig wedi eu trechu ac sydd wedi croesawu arloesedd a thechnoleg gyda brwdfrydedd i ddatblygu hyfforddiant ar-lein hynod lwyddiannus. Mae hyn wedi golygu bod y cadetiaid wedi gallu parhau i ddysgu ac ymgysylltu â’i gilydd yn ystod y misoedd diwethaf, sydd wedi bod yn gyfnod heriol iawn.”

Penodwyd tri pherson ifanc i fod yn gadetiaid Arglwydd Raglaw ar gyfer 2021, ac maen nhw wedi cael bathodyn arbennig i nodi eu penodiad. Llongyfarchiadau i Brif Gadét Amelia Willn o Gorfflu Cadetiaid Môr Castell-nedd; Cadét Uwch-sarjant Catrodol Jessica Nedin o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg a Chadét Sarjant Awyr Kristian Morgan o Adain Cymru Rhif 3 y Cadetiaid Awyr.

Ymunodd Amelia, o Bort Talbot, â’r cadetiaid môr pan oedd yn ddeg oed, ac mae wedi dringo drwy’r rhengoedd gan ennill amryw o gymwysterau mewn dril, rhwyfo, cychod pŵer, cymorth cyntaf, morwriaeth, arlwyo a chaiacio. Mae hi wedi cynrychioli Ardal Gorllewin Cymru mewn cystadlaethau nofio, trin cychod pŵer, caiacio a dril parti lliw.

Mae Jessica, o Abertawe, wedi bod yn aelod o Gwmni Mintai Treforys B (Rorke’s Drift) ers pedair blynedd. Mae’n ysbrydoli ac yn annog uwch gadetiaid a chadetiaid iau ym mhob gweithgarwch, ac mae wedi bod yn sbardun o fewn carfan yr uwch gadetiaid yn ystod y cyfnod o ymgysylltu rhithwir. Mae ganddi ddawn naturiol am saethu ac mae wedi cynrychioli’r fintai a’r cwmni mewn llawer o gystadlaethau.

Gydol ei bum mlynedd o wasanaeth, mae Kristian, o Abertawe, wedi bod yn gadét eithriadol yn gyson. Mae’n ddrymiwr medrus, a fe yw’r drymiwr ‘tipper’ (y prif drymiwr) ar gyfer Sgwadron 215 (dinas Abertawe) y Corfflu Drymiau. Mae’n gweithio gyda’r staff i ddatblygu’r gerddoriaeth a hyfforddi’r cadetiaid. Yn ystod y cyfyngiadau symud, mae wedi rhoi gwers i Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi ac i’r Capten Grŵp Anrhydeddus Carol Vorderman yn ystod noson pared rithwir.

Bydd y tri yn dilyn yn ôl traed Uwch-sarjant Cwmni Cadet Mitchell Brooks o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg; Cadét Sarjant Awyr Francesca Boardman o Adain Cymru Rhif 3 Cadetiaid Awyr yr RAF a Chadét Swyddog Gwarantedig Rhys Jones o Adain Cymru Rhif 3 Cadetiaid Awyr yr RAF y dyfarnwyd Tystysgrifau a Bathodynnau yr Arglwydd Raglaw iddynt am fod yn gynrychiolwyr 2020.

Cafodd wyth person eu cydnabod am eu gwasanaeth a’u hymroddiad rhagorol i ddyletswydd, a dyfarnwyd Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw iddynt.

Yr wyth person hyn oedd Prif Is-swyddog Rhodri Thomas o Gorfflu Cadetiaid Môr Port Talbot; Prif Is-swyddog Steven Summerfield, hefyd o Gorfflu Cadetiaid Môr Port Talbot; Is-swyddog Nigel Morton o Gorfflu Cadetiaid Môr Llanelli; Lefftenant Clare A’Hearne o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg; Is-swyddog Oedolion Emma Watson o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg; Arweinydd Sgwadron Malcolm Thomas o Adain Cymru Rhif 3 Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol; Sarjant Awyr Fern Thomas o Adain Cymru Rhif 3 Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol a Mrs Susan Summerfield o Gorfflu Cadetiaid Môr Port Talbot.

Mae dros 4,400 o gadetiaid yng Nghymru sy’n ennill sgiliau a chymwysterau drwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a thrwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. Cyflwynir maes llafur y cadetiaid gan gannoedd o hyfforddwyr gwirfoddol a chynorthwywyr sifil, sy’n rhoi o’u hamser rhydd ar nosweithiau’r wythnos ac ar y penwythnos.

Daeth tua 100 o bobl i’r digwyddiad a drefnwyd ac a ddarlledwyd gan Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. Dyma’r tro cyntaf erioed i seremoni wobrwyo Arglwydd Raglaw gael ei chynnal yn rhithwir.

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru