Mae Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi yng Ngwent, y Brigadydd Robert Aitken CBE wedi talu teyrnged i waith pawb yn y Lluoedd Arfog sy’n cynorthwyo pwerau sifil yn ystod yr argyfwng coronafeirws ar hyn o bryd.

Wrth siarad yn ei seremoni wobrwyo rithwir gyntaf erioed, canmolodd y Brigadydd Aitkens waith Lluoedd y Cadetiaid gan ddweud eu bod yn rhoi cyfle i bobl ifanc yn eu harddegau gymryd risgiau mewn amgylchedd diogel.

“Yma yng Ngwent a ledled Cymru mae gennym aelodau rheolaidd o’r Llynges Frenhinol, y Fyddin a’r Awyrlu Brenhinol yn gwasanaethu mewn canolfannau profi a chanolfannau brechu ac yn gwneud llawer iawn i gynyddu enw da’r lluoedd arfog am effeithlonrwydd tawel y tu ôl i’r llenni,” meddai’r Brigadydd Aitkens.

“Ac wrth gwrs mae ein milwyr wrth gefn wedi chwarae rhan yn hynny hefyd. Mae gennym filwyr wrth gefn sy’n gweithio mewn ystafelloedd gweithrediadau, yn gyrru ambiwlansys, yn gwneud gwaith glanhau dwfn ar ambiwlansys yn ogystal â helpu mewn canolfannau brechu a chanolfannau profi ledled Cymru. Rydych chi’n gwneud gwaith gwych ac yn camu i’r adwy pan fo’ch angen fwyaf.”

Gan droi at Luoedd y Cadetiaid, diolchodd y Brigadydd i Wirfoddolwyr Lluoedd y Cadetiaid sy’n Oedolion a sifiliaid a roddodd o’u hamser i gynorthwyo’r sefydliad.

“Am sefydliad gwych sydd gennym gyda’n cadetiaid môr, cadetiaid y fyddin, ein cadetiaid awyr a chadetiaid ein llu cadetiaid cyfunol. Maen nhw’n sefydliadau sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc yn eu harddegau fentro mewn amgylchedd diogel.

“Maen nhw’n meithrin gwerthoedd yn ein pobl ifanc, gwerthoedd y mae llawer ohonom yn meddwl weithiau sydd ar goll yn ein cymdeithas heddiw – pethau fel disgyblaeth, prydlondeb, bod yn dwt a thaclus a chydweithio mewn timau – dyma hanfod yr hyn y mae lluoedd y cadetiaid yn ei wneud.

“Felly i bob un ohonoch sy’n gwneud i hynny ddigwydd – i’r oedolion sy’n gwirfoddoli, i’r staff cymorth ac i’r rhieni a’r gwarcheidwaid ac athrawon sy’n gwneud hyn yn bosibl, diolch yn fawr am yr hyn rydych chi’n ei wneud – nid er budd Amddiffyn, nid i’r Lluoedd Arfog ond i gymdeithas yn ei chyfanrwydd.”

Penodwyd pedwar o bobl ifanc yn eu harddegau, y Swyddog Gwarant Cadét Piotr Dabski, y Rhingyll Hedfan Cadét Katie Mavroudis-Stephens, y Rhingyll Cadét Max Pullen a’r Is-gorporal Cadét Edward Nock i rôl cadét yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2021.

Fe’u penodwyd gan y Brigadydd Atkins mewn seremoni rithwir a fynychwyd gan 100 o bobl, a gynhaliwyd ddydd Iau, 18 Chwefror.

Mae’r rôl sy’n para am flwyddyn yn cynnwys mynychu digwyddiadau swyddogol gyda’r Brigadydd, sy’n gweithredu fel cynrychiolydd y Frenhines, fel digwyddiadau’r Cofio, ymweliadau Brenhinol a pharedau.

Mae’r Swyddog Gwarant Cadét Piotr Dabski, o Sgwadron 227 (Y Coed Duon) sy’n gobeithio ymuno â’r Llu Awyr Brenhinol, wedi ennill ei wobr Aur Dug Caeredin ac wedi teithio i Ghana i helpu i adeiladu ysgol uwchradd iau.

Mae’r Rhingyll Hedfan Cadét Katie Mavroudis-Stephens o Sgwadron 2353 (Ystrad Mynach) ac sy’n mynychu Coleg Caerdydd a’r Fro wedi bod yn gefn ac ysbrydoliaeth i bob cadét yn ystod y pandemig, gan sicrhau bod gan bob un ohonynt fecanwaith cymorth ar waith i helpu gyda’u lles meddyliol. Mae uchafbwyntiau ei gyrfa’n cynnwys mynychu gwersylloedd y Tatŵs Awyr ac Awyrofod Rhyngwladol Brenhinol yn y DU yn ogystal â hyfforddiant tramor yng Nghyprus, Gwlad Belg, Ffrainc a’r Eidal.

Tra mai’r Rhingyll Cadét Max Pullen a’r Is-gorporal Cadét Edward Nock o CCF Llanwern a CCF Trefynwy yn y drefn honno yw’r cadetiaid cyntaf o’r Llu Cadetiaid Cyfunol i gael eu penodi i rôl cadét yr Arglwydd Raglaw gan yr Arglwydd Raglaw presennol.

Mae’r Rhingyll Cadét Pullen o Ysgol Uwchradd Llanwern wedi, “Parhau i gefnogi cadetiaid eraill yn yr uned drwy sgyrsiau dros y ffôn ac ar-lein drwy gydol y pandemig. Mae’n fodel rôl rhagorol, nid yn unig i’r cadetiaid yn yr uned ond i bob myfyriwr yn yr ysgol.”

Tra bod yr Is-gorporal Edward Nock yn cael ei ddisgrifio fel dyn ifanc galluog tu hwnt sy’n cymryd rhan frwd mewn hyfforddiant CFF bob wythnos ac yn gwirfoddoli’n rheolaidd i helpu lle y gall.

Ar hyn o bryd mae’n astudio ar gyfer cymwysterau Safon Uwch yn Ysgol Bechgyn Trefynwy ac mae’n gobeithio naill ai astudio peirianneg yn y brifysgol ac yna ymuno â’r Fyddin ar ôl graddio, neu roi ei fryd yn syth ar Sandhurst neu’r Môr-filwyr Brenhinol.

Byddant yn dilyn yn ôl troed y Cadét Cymwys Alex Husselbee o Gwmbrân o Gorfflu Cadetiaid Môr Torfaen; yr Uwch-gapten Staff Cadét Daniel Williams o Gasnewydd o Gorfflu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys; y Rhingyll Cadét Connor Porter o Aber-carn, o Adain Cymru Rhif 1 Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol a’r Rhingyll Hedfan Cadét Jack Wilson o Ystrad Mynach sydd hefyd yn perthyn i Adain Cymru Rhif 1 Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol. Dyfarnwyd Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw iddynt am fod yn gynrychiolwyr 2020.

Cafodd pedwar o bobl eu cydnabod am eu gwasanaeth a’u hymroddiad rhagorol i ddyletswydd a dyfarnwyd Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw iddynt.

Roedd y rhain yn cynnwys y Cloddiwr Gavin Bradbury, o Beirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol, sy’n gweithio fel gweithredwr peiriannau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a’r Hyfforddwr Uwch-ringyll Charlene Candler o Gorfflu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys.

Derbyniodd dau wirfoddolwr sy’n oedolion yn Adain Cymru Rhif 1 Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol  – y Swyddogion Gwarant Derek Warren a Garry Atkinson – Dystysgrifau Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw hefyd.

Mae dros 4,400 o Gadetiaid yng Nghymru sy’n ennill sgiliau a chymwysterau drwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. Cyflwynir maes llafur y cadetiaid gan gannoedd o hyfforddwyr a chynorthwywyr sifil gwirfoddol, sy’n rhoi o’u hamser gyda’r nos yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos.

Cafodd y digwyddiad gwobrwyo rhithwir ei drefnu a’i ddarlledu gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd.

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru