Mae cynrychiolydd y Frenhines i’r sir wedi canmol sefydliad y Cadetiaid, gan ddweud ei fod wedi cynnig yn union beth sydd ei angen ar bobl ifanc heddiw.

Roedd Arglwydd Raglaw Gwent, y Brigadydd Robert Atkien CBE CStJ, yn siarad ar noson ei seremoni wobrwyo flynyddol ym Marics Rhaglan yng Nghasnewydd.

“Mae sefydliad y Cadetiaid yn sefydliad gwych ac rydych chi i gyd yn ei gynrychioli yn wych,” meddai wrth aelodau buddugol y Cadetiaid a’r Milwyr wrth Gefn.

“Mae Llu’r Cadetiaid yn wych am gynnig perygl dan reolaeth – elfen o gyffro mewn ffordd strwythuredig a diogel er mwyn ni gael gweld pobl ifanc ar eu gorau. Dyma’r allwedd gyda phobl ifanc yn eu harddegau – rhoi ffiniau iddyn nhw a dweud wrthyn nhw bod ganddyn nhw, o fewn y ffiniau hynny, y rhyddid llwyr i symud ond os ydyn nhw’n croesi’r ffiniau hynny, yna maen nhw wedi mynd yn rhy bell ac mai dyna reolau’r gêm.”

Os oedd unrhyw un angen tystiolaeth bod digon i’w ddathlu ymysg pobl ifanc Gwent, dywedodd mai dyna’r oll oedd angen ei wneud oedd angen gwrando ar eiriau’r rhai sy’n cael eu penodi’n Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw, gan fod y rhestr o’u cyflawniadau yn ‘gwbl ryfeddol’.

Ychwanegodd na fyddai unrhyw un o’r pethau gwych hyn yn digwydd heb wirfoddolwyr a bod y gymuned gyfan yn fawr ei dyled iddyn nhw ac yn diolch o galon iddyn nhw.

Penodwyd pedwar yn eu harddegau i rôl Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2020, gan gynnwys dau fyfyriwr o Goleg Gwent a bachgen ifanc, ac roedd y noson yn llwyddiant teuluol yng ngwir ystyr y gair, gyda mam y bachgen ifanc yn cael ei chydnabod hefyd am ei gwaith ardderchog yn sefydliad y Cadetiaid. Derbyniodd y pedwar fathodyn unigryw am gael eu penodi.

Cafodd y Cadét Galluog Alex Husselbee 14 oed, o Gwmbrân, gwmni ei fam Leanne, a dderbyniodd Dystysgrif Teilyngdod gan yr Arglwydd Raglaw.

 


Y Cadetiaid eraill a benodwyd oedd y Rhingyll Staff Cadetiaid Daniel Williams, 16 oed o Gasnewydd; y Rhingyll Cadetiaid Connor Porter, 16 oed o Abercarn, a’r Rhingyll Cadetiaid Jack Wilson, 18 oed o Ystrad Mynach.

Mae Alex, o Gadetiaid Môr Torfaen a Chadetiaid y Môr-filwyr Brenhinol, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Cwmbrân, a’i ddyhead yw ymuno â’r Llynges Frenhinol fel peiriannydd. Mae ganddo nifer sylweddol o gymwysterau cychod ac enillodd y Wobr Llywiwr Cwch uchel ei bri yn gynharach eleni.

Mae Daniel, o ACF Gwent a Phowys, sy’n astudio yng Ngholeg Gwent yng Nghasnewydd, yn gobeithio ymuno â’r Peirianwyr Mecanyddol Trydanol Brenhinol fel peiriannydd cerbydau. Ymunodd â charfan Barics Rhaglan yng Nghasnewydd yn 2015 ac mae ei gyflawniadau yn cynnwys ennill medal aur yn ymarfer patrôl Cambrian y Cadetiaid, ymarfer anodd tu hwnt, a mynychu’r cwrs Arweinyddiaeth Cadetiaid poblogaidd yng Nghanada. Meddai, “Mynd i Ganada’r llynedd oedd fy mhrofiad gorau hyd yma yn y Cadetiaid.”

Ymunodd Connor, myfyriwr arall o Goleg Gwent, â Sgwadron Nantyglo a Blaina Rhif 275 yn 2016. Yn anelwr naturiol, mae’r bachgen ifanc sydd wedi rhagori ym mhob agwedd ar fywyd Cadetiaid Awyr, ond yn enwedig saethu a’r driliau, yn gobeithio ymuno â’r Signalau Brenhinol fel swyddog.

Mae Jack, sy’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Daearyddiaeth yn Ysgol Lewis ym Mhengam, yn esiampl ragorol ac yn gobeithio ymuno â’r Llynges. Mae’n un o’r prif hyfforddwyr technegol yn Sgwadron Ystrad Mynach Rhif 2353 ac mae’n edrych ymlaen at gyfarfod y Teulu Brenhinol yn ystod ei flwyddyn fel Cadét yr Arglwydd Raglaw.

Bydd y pedwar yn cerdded yn olion traed y Cadét Galluog Luke Lewis (SCC Torfaen); yr RSM Cadetiaid Joseph Waters, o Gasnewydd, (ACF Gwent a Phowys); y CSM Cadeitiaid Toby Pearl, o’r Fenni, (ACF Gwent a Phowys); Swyddog Gwarant y Cadetiaid Ethan Mallet o Ystrad Mynach (Cadetiaid Awyr WW Rhif 1) a Swyddog Gwarant y Cadetiaid Sophie Rodway, o’r Coed Duon (Cadetiaid Awyr RAF WWW Rhif 1) a dderbyniodd Dystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw am fod yn gynrychiolwyr yn 2019.

Cydnabuwyd deg o bobl am eu gwasanaeth rhagorol a’u hymroddiad i ddyletswydd, gan dderbyn Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw.

Roedd y rhain yn cynnwys: Mr Jason Hart o Gasnewydd, Brigâd (Cymru) 160; Corporal Thomas Woodward (Sgwadron 614 yr Awyrlu Cynorthwyol Brehinol); Capten Louise McLeod o Gasnewydd, (ACF Gwent a Phowys); CSMI Keith Foster o Gasnewydd, (ACF Gwent a Phowys); Awyr-Lefftenant Thomas Beach o Gasnewydd, (Cadetiaid Awyr RAF WW Rhif 1); y Swyddog Gwarant Andrew Davies o Gwmbrân, (Cadetiaid Awyr RAF WW Rhif 1); Mr Mervyn Reece (Cadetiaid Môr Torfaen) o Gwmbrân a Mrs Leeanne Husselbee hefyd o Gwmbrân (Cadetiaid Môr Torfaen).

Hefyd, bydd Capten Jessica Brown (ACF Gwent a Phowys) ac Is-gapten Sara Russel (ACF Gwent a Phowys) yn derbyn eu Tystysgrifau Teilyngdod maes o law.

Mae Mervyn, 81 oed, wedi addysgu cannoedd o Gadetiaid yn ystod ei 30 mlynedd yn gwirfoddoli yng Nghadetiaid Môr Torfaen, lle mae’n Llywydd. Fe’i disgrifiwyd fel un o’r enghreifftiau gorau o fodel rôl anhygoel i Gadetiaid a Hyfforddwyr, a gwirfoddolwr a chyfaill diffuant a rhagorol gyda chalon fawr sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn.

Mae miloedd o Gadetiaid yng Nghymru yn dysgu sgiliau ac ennill cymwysterau drwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a chymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol amrywiol. Mae maes llafur y Cadetiaid yn cael i ddarparu gan gannoedd o oedolion sy’n gwirfoddoli fel hyfforddwyr a chynorthwywyr sifiliaid, sy’n rhoi o’u hamser gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Trefnwyd y digwyddiad hwn gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu cysylltwch ag @RFCAforWales ar Twitter.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru