Mae dyn o Aberystwyth wedi diolch i’r Llyfrgell Genedlaethol am iddynt ei gefnogi i gyflawni uchelgais oes, sef cael rôl yn y lluoedd arfog.

Mae Daniel Owen Field yn treulio’i ddyddiau fel Pennaeth Datblygu Meddalwedd ac yn ei amser hamdden, mae’r dyn teulu 41 oed yn dilyn  diddordeb hirdymor mewn maes gwahanol iawn – yn yr awyr.

Am y tair blynedd a hanner diwethaf, mae Daniel wedi ychwanegu dimensiwn newydd i’w fywyd trwy ddod yn filwr wrth gefn gyda Sgwadron 614 (Sir Forgannwg), sef unig uned wrth gefn yr Awyrlu Brenhinol (RAF) yng Nghymru.

“Mae’r lluoedd modern yn wahanol iawn i’r rhagdybiaethau sydd gan rai,” meddai Daniel, sydd wedi derbyn hyfforddiant TGCh arbenigol gan yr RAF.

“Gall bywyd yn y cartref fod yn gyffrous gyda theulu ifanc a dwy yrfa ond rwy’n ffodus bod fy nheulu a’m cyflogwyr yn cefnogi fy ymdrechion. Mae’n lleihau’r straen ac rwy’n hynod ddiolchgar. ”

Heddiw, mae miloedd o bersonél y lluoedd rhan-amser yn dathlu Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn. Mae yna dros 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru sy’n rhoi o leiaf 27 diwrnod o’u blwyddyn i unedau yn y Llynges Frenhinol, y Fyddin a’r RAF. Mae eu rhesymau dros ymuno yn aml yn amrywio, er bod Daniel yn gobeithio annog eraill i ddilyn.

Dywedodd: “A minnau’n gadet awyr yn 13 oed, roeddwn i eisiau dod yn filwr rheolaidd yn y 1990au yn wreiddiol ond fe gymerodd fy mywyd drywydd gwahanol. Roeddwn i yn fy 30au hwyr pan ddaeth y cyfle i ailystyried dilyn y  freuddwyd unwaith eto.

“Rydw i wedi parchu’r RAF erioed, a rhoddodd y lluoedd wrth gefn gyfle i mi wneud hyn yn ogystal â’r rhoi cyfle i mi gyfrannu fy sgiliau proffesiynol at y gwasanaeth. Rydw i wedi dod â’m sgiliau technegol a phrofiad o’m swydd bob dydd i’m gwaith gyda’r RAF.

“Mae wedi fy annog i chwilio am fwy o ffyrdd i wneud y berthynas gyfan o fudd i’r Awyrlu a’m cyflogwr. Gobeithio y gallaf ddangos i bobl eraill y gallwch chi gydbwyso’r ddau gyfrifoldeb. ”

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol, corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, y mwyaf o’i fath yn y wlad ac mae’n dal mwy na chwe miliwn o lyfrau, gyda chasgliadau helaeth o archifau, portreadau a lluniau.

Mae parch at hanes yn arbennig o arwyddocaol i’r RAF yn 2018 gan ei fod yn nodi pen-blwydd yr Awyrlu yn 100 trwy goffáu a dathlu ei gyflawniadau. Dyma’r awyrlu annibynnol cyntaf yn y byd, a sefydlwyd gan y Prif Weinidog ar y pryd, David Lloyd George, ac mae’n cynnal digwyddiadau ledled y wlad, gan gynnwys arddangosfeydd a chyngherddau.

Mae Daniel yn ddiolchgar i fod yn rhan o’r digwyddiadau. Dywedodd: “Roeddwn yn falch o gael mynychu gwasanaeth coffa i gofio 75 mlynedd ers Brwydr Prydain yn Abaty Westminster. Fe’i mynychwyd gan lawer o’r ychydig o beilotiaid fu’n hedfan yn y frwydr honno.

“Rwy’n mwynhau cyfeillgarwch yr RAF, a’r cymysgedd helaeth o gefndiroedd sydd gan y bobl rwy’n gweithio gyda nhw. Mae yna lawer o weithgareddau i gymryd rhan ynddyn nhw, sy’n wahanol iawn i’ch gwaith bob dydd, fel hyfforddiant anturus a dyletswyddau seremonïol.

“Y newid mwyaf rydw i wedi sylwi arno yw bod fy hunangred a’m hyder wedi cael hwb sylweddol. Mae’r ymdeimlad o berthyn yn un cryf iawn. Gallaf nawr alw cymaint o bobl rydw i wedi cwrdd â nhw drwy fod yn filwr wrth gefn yn ffrindiau oes, a dwi’n gwybod bod rhywun ar ben arall y ffôn, beth bynnag sy’n bod. ”

Yr wythnos hon, bydd cyfres o ddigwyddiadau cenedlaethol yn cyrraedd penllanw gyda Diwrnod y Lluoedd Arfog cenedlaethol yn Llandudno ddydd Sadwrn 30 Mehefin. Defnyddiwch #SaluteOurForces i ymuno yn y gweithgareddau ar-lein.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru