Mae Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cydnabod y rheini sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl i gefnogi’r gymuned lluoedd arfog.

Dyma wobr uchel ei pharch y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer sefydliadau sydd wedi rhoi a chefnogi cymorth heb ei ail i filwyr wrth gefn, cadetiaid, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Mae cannoedd o gyflogwyr preifat o bob cwr o’r wlad wedi’u dewis i gael clod ac mae cyflogwyr y sector cyhoeddus yn gymwys hefyd. O dan y Cynllun mae gwasanaethau brys a Byrddau Iechyd Lleol y GIG wedi ennill gwobrau ochr yn ochr â busnesau bach a chanolig a chwmnïau masnachol mawr.

Mae gwahanol gamau i’r cynllun a gall cyflogwyr fod yn gymwys i ennill gwobrau aur, arian ac efydd yn dibynnu ar lefel y cymorth maen nhw’n ei roi.

Mae’r gwobrau aur ac arian yn cael eu cyflwyno mewn seremonïau blynyddol mawreddog – yr aur yn Llundain a’r arian yng Nghaerdydd. Mae’r digwyddiadau’n gyfleoedd i ddathlu’r cysylltiadau cryf rhwng y lluoedd arfog a chyflogwyr yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig.

“Bob blwyddyn mae’r Cynllun yn talu teyrnged i’r cyflogwyr hynny sy’n parhau i ddod o hyd i ffyrdd effeithiol o gyflwyno gwasanaethau, polisïau a phrosiectau yn y gymuned,” meddai Audrey Nealon, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol yn y Gymdeithas Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

“Mae’r cyflogwyr hyn yn ysbrydoli eraill i ddilyn eu hesiampl. Mae’n wych gweld gweithleoedd yng Nghymru yn mabwysiadu dulliau mwy creadigol a hyblyg o gefnogi’r lluoedd arfog. Mae’r Cynllun yn mynd o nerth i nerth ac rydym ni’n estyn croeso cynnes i gyflogwyr newydd sydd eisiau cymryd y camau cyntaf a dangos eu cefnogaeth.”

Yn llynedd, enillodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ei wobr aur gan y Tywysog Harry yn yr Imperial War Museum. Yn fuan wedyn, daeth 200 a mwy o bobl i’r Seremoni Gwobrau Arian a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru 2017 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Rhaid i bob enillydd rannu gwerthoedd Cyfamod y Lluoedd Arfog, addewid gan y genedl y bydd y rheini sy’n gwasanaethau neu sydd wedi gwasanaethu, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg, a llofnodi’r addewid.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am feini prawf llawn y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru