Mae’r Cadet Sarjant Aiden Daniel o Flaendulais wedi gwneud y penderfyniad dewr i ymuno â’r frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy ddod yn Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd ac yntau ond yn 16 oed.

Defnyddiodd y Cadet o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg ei amser yn ystod y cyfyngiadau symud i ddefnyddio’r wybodaeth a gafodd drwy Gynllun Nyrsio Cadetiaid Tywysog Cymru y Coleg Nyrsio Brenhinol i lwyddo mewn cyfweliad i hyfforddi fel gweithiwr cymorth gofal iechyd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (SBUH).

Gyda’i astudiaethau yng Ngholeg Afan wedi’u cwblhau am y flwyddyn a’i swydd fel achubwr bywyd yn Freedom Leisure Ystradgynlais wedi’i gohirio am y tro, penderfynodd Aiden roi o’i amser i ofalu am eraill. Daeth o hyd i’r swydd ar-lein a bydd yn dechrau hyfforddi naill ai yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot neu Dreforys cyn bo hir.

Dywedodd Aiden, “Fe benderfynais i wneud cais am rôl gweithiwr cymorth gofal iechyd gan fy mod wedi mwynhau’r lleoliad a gefais mewn ysbyty drwy gynllun Cadetiaid Nyrsio’r fyddin yn fawr iawn. Dwi wedi bod eisiau gweithio fel ffisiotherapydd erioed gan fy mod i wedi cael llawdriniaeth fawr pan oeddwn i’n naw oed a threulio chwe wythnos yn yr ysbyty, ac roeddwn i’n edmygu’r holl staff yno a oedd yn gofalu amdana i. Dwi wastad wedi bod eisiau rhoi rhywbeth yn ôl pa bynnag ffordd y gallwn i.”

Mae Cynllun Nyrsio Cadetiaid Tywysog Cymru y Coleg Nyrsio Brenhinol yn rhoi cyflwyniad i yrfaoedd posibl ym maes nyrsio i aelodau ifanc o sefydliadau mewn lifrai.  Nod y cynllun, a gefnogir gan ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, yw eu datblygu a’u paratoi ar gyfer bywyd a’u cefnogi i gael gwaith ym maes nyrsio.

Dywedodd mam Aiden, Linda, “Rwy’n falch iawn o Aiden, ond doeddwn i ddim yn disgwyl anfon fy mab 16 oed allan i weithio mewn pandemig.”

Meddai’r Athro Donna Mead OBE, aelod o Fwrdd Corfforaethol  Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot (y mae Coleg Afan yn rhan ohono), a gafodd ei henwi fel un o’r 70 o nyrsys mwyaf dylanwadol yn y GIG yn y 70 mlynedd diwethaf, “Rwy’n llawn edmygedd o weld gwaith a chyfraniad pawb sy’n gweithio yn y GIG yn ystod y pandemig. Mae’n wych gweld myfyrwyr ifanc fel Aiden yn awyddus i wneud eu rhan.  Mae’n ddyn ifanc anhygoel a does gen i ddim amheuaeth bod ganddo ddyfodol disglair iawn yn y sector iechyd.”

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru