Mae Cadetiaid o Adain 1af Gymreig yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) newydd gwblhau y Nijmegen Vierdaagse, y digwyddiad gorymdeithio mwyaf a hiraf yn y byd.

Mae’r Nijmegen Vierdaagse yn her orymdeithio flynyddol gyda degau ar filoedd o gyfranogwyr yn cwblhau cwrs 100 milltir dros bedwar diwrnod. Dechreuodd fel gweithgaredd milwrol, ac mae’n cael ei gynnal yn Nijmegen ers 1916 a bellach mae’n denu miloedd o sifiliaid, personél milwrol a thimau cadét bob blwyddyn.

Gan deithio ar fysus gyda Sgwadron Awyr Prifysgolion Cymru o Sain Tathan, cyrhaeddodd y tîm y Gwersyll Milwrol yn Heumensoord yn hwyr ar brynhawn Sadwrn.

Dros y dyddiau nesaf, manteisiodd y tîm ar y cyfle i ymweld ag ambell le hanesyddol lleol, gan gynnwys Amgueddfa’r Awyr a mynwent Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad yn nhref Oosterbeek.

Meddai’r Sarjant Awyr Ethan Mallett, 1233 (Ystrad Mynach), Sgwadron RAFAC: “I mi, roedd mor ddiddorol ymweld â’r fynwent yn Oosterbeek a dysgu am Gyrch Market Garden.”

Cafodd y tîm o bum cadét 16 oed a throsodd ei gefnogi a’i arwain gan yr Hyfforddwr Sifilaidd (CI) Russ Dunham, 56, o Sgwadron 275 (Nantyglo a Blaenau) a
CI Adam Kenward, 25, o Sgwadron 1148 (Penarth). Mae’r pâr wedi bod yn gweithio’n galed dros y flwyddyn ddiwethaf i baratoi’r tîm i gwblhau’r orymdaith gymhwyso yn RAF Cosford ym mis Ebrill, gan eu cymell a’u hannog ar daith 40km ddyddiol y Vierdaagse.

Roedd y gamp hon yn arbennig o drawiadol yn achos Corporal Cadet Archie Sykes o Sgwadron 1367 (Caerllion), y cadét ieuengaf i gymryd rhan yn yr orymdaith eleni. Ac yntau ond newydd droi’n 16 dridiau cyn y daith, cafodd waedd arbennig bob bore cyn y daith.

Dywedodd: “Roedd yr awyrgylch yn wych. Roeddwn wrth fy modd yn gwneud yr orymdaith, ac roedd yr awyrgylch ar y stryd tra roeddem ni i gyd yn gorymdeithio yn anhygoel – fel parti mawr. Roedd hefyd yn arbennig gorymdeithio ochr yn ochr â’r Môr-filwyr Brenhinol ar y diwrnod olaf ar ôl derbyn ein medalau.”

Mae’r rhai sy’n cwblhau’r orymdaith yn ennill Medal Nijmegen, ond fel gyda’r rhan fwyaf o weithgareddau’r cadetiaid, mae’r cadetiaid sy’n cymryd rhan hefyd yn ennill sgiliau gwerthfawr sy’n eu helpu i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Yn benodol, mae’r gorymdeithiau yn rhoi profiad amhrisiadwy i’r cadetiaid o weithio fel tîm i gyflawni amcanion a chefnogi ei gilydd. Er gwaethaf yr amgylchedd anodd a’r pellter cyson, mae’r timau sydd ddim yn colli mwy na 10% o’u haelodau ar hyd y llwybr yn derbyn gwobr tîm am gymryd rhan, ac maen nhw’n dibynnu ar ei gilydd ac ar gymell ei gilydd ymlaen i osgoi hyn.

Dywedodd Sarjant Awyr Cadet James Jelinski, o Sgwadron 372 (Y Barri): “Dyma fy ail dro yn cwblhau Nijmegen; fe wnes i ei fwynhau cymaint y tro diwethaf i mi ei wneud fel bod yn rhaid i mi ei wneud e eto. Dwi am ysbrydoli eraill yn fy sgwadron i’w wneud e. Mae’n wych gweld y bobl hyn o bob cwr o’r byd yn gwneud yr un her gyda’i gilydd.”

Cafodd y daith ei hariannu’n rhannol gan Gronfa y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru. Mae’r gronfa’n helpu i ariannu ystod eang o weithgareddau sydd wedi’u hanelu at wella lles, hyfforddiant a morâl milwyr wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru.

Dywedodd CI Adam Kenward: “Mae gorymdaith Nijmegen yn weithgaredd mor ddrud i gadetiaid a staff gymryd rhan ynddynt, ond maen nhw mor werth chweil. Fel aelod o staff, mae’n werth chweil iawn arwain eu hyfforddiant a gweld eu datblygiad yn uniongyrchol. Mae’r emosiwn mae rhywun yn ei deimlo wrth gwblhau’r daith yn anhygoel ac un o’r profiadau gorau fel gwirfoddolwr.”

 

“Mae’r grant o gronfa RFCA dros Gymru wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i’r daith a’i gwneud yn fwy hygyrch i ni fel staff yn ogystal â’r cadetiaid. Mae wedi galluogi’r cadetiaid i gael profiad cyfoethocach, gan ganiatáu iddyn nhw ymweld â mannau fel Oosterbeek, nad yw bob amser wedi bod yn bosibl yn y blynyddoedd blaenorol. Mae’r daith gyfan wedi rhoi’r cyfle iddyn nhw herio eu hunain, dod i adnabod timau eraill a dysgu ychydig am rôl lluoedd eraill mewn rhyfeloedd a gwrthdaro yn y gorffennol. ”

Mae teithiau fel hyn yn rhan o ‘Brofiad y Cadet’ a hwylusir gan yr RFCA dros Gymru, sy’n rhoi hyder i gadetiaid oresgyn heriau, cyfrannu at eu cymunedau a dysgu gwerth dinasyddiaeth.

“Mae’n daith wirioneddol bwysig i’r cadetiaid,” meddai CI Russ Dunham. “Yn ogystal â chwblhau’r her, maen nhw’n gwneud ffrindiau, yn gweld pethau newydd ac yn dysgu gan esiampl aelodau o dimau eraill o’u sefydliad eu hunain a thu hwnt. Mae pawb yn tynnu ynghyd i ddod â’i gilydd drwy’r profiad, gyda phob tîm, sefydliad a gwlad yn helpu ei gilydd.”

Ydych chi am ysbrydoli pobl ifanc i wneud pethau anghyffredin? CLICIWCH YMA i ddarganfod mwy am ddod yn Wirfoddolwr gyda Lluoedd y Cadetiaid heddiw.

 

Fideo: Kamp Heumensoord Facebook

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru