Treuliodd dros 50 o gadetiaid eu dydd Sadwrn yn gwneud gweithgareddau STEM arbennig.

Cynhaliwyd sesiwn ar thema STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ym Mhentref Ras y Cefnfor Volvo yn Noc Alexandra, Bae Caerdydd.

Roedd y grŵp o bobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cynnwys cynrychiolwyr o Lu Cadetiaid Cyfunol (CCF) Ysgol Gyfun Fitzalan a Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF).

Dywedodd Uwch-sarjant Cwmni Cadet Jack Green o ACF Gwent a Phowys: “Roedd yn rhaid i ni adeiladu tŵr mewn her peirianneg. Cawsom ein rhannu’n ddau grŵp, ac roedd yn gyfle gwych i gynnwys cadetiaid ifanc mewn gweithgareddau STEM.

“Roedd y dasg yn cael ei hamseru, felly roedd rhaid i ni weithio dan bwysau ac ymatebodd y tîm yn well oherwydd hynny – roedd yn wych i’n sgiliau cydweithio. Roedd yn brofiad da i fi, gan fy mod i’n awyddus i gael gyrfa mewn pwnc STEM.

“Mae’n werth dod yn gadet gan ei fod yn rhad neu am ddim, ac mae yna gyfleoedd hefyd i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned fel gwirfoddolwr. Mae’n deimlad braf bod yn rhan o dîm mawr.”

Darparwyd y sesiwn gan bedwar Aelod o Dîm Ymgysylltu ag Ieuenctid y Fyddin i brofi sgiliau ymarferol y cadetiaid. Trefnwyd y digwyddiad gan Frigâd 160 y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru.

Trwy sefydliadau’r cadetiaid, gall pobl ifanc gael blas ar brofiadau sy’n newid bywyd ac yn eu herio i oresgyn heriau. Mae dros 4,400 o gadetiaid yng Nghymru, sy’n gwneud ffrindiau oes trwy brofiadau hwyliog fel hyn.

Mae peirianneg wedi bod yn bwnc sydd wedi cael sylw yn 2018, ac mae’r Llywodraeth wedi lansio ymgyrch arloesol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ymddiddori mewn peirianneg. Mae ‘Blwyddyn y Peiriannydd’ yn bwriadu llenwi bwlch sgiliau a chynyddu’r nifer sy’n gweithio yn y maes.

Mae arbenigwyr y maes a busnesau yn bwriadu newid agweddau tuag at beirianneg, a thynnu sylw at y cyfleoedd a’r gyrfaoedd sydd ar gael i bobl ifanc yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig.

Ar ddechrau’r diwrnod, mynychodd cadetiaid  y saliwt ffurfiol i ddathlu 65 mlynedd ers coroni Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II, ac wedyn yr Ŵyl Cerddoriaeth Filwrol.

Sefydlwyd Ras Cefnfor Volvo ym 1973 gan gynnig her heb ei hail i dimoedd hwylio. Bydd cystadleuaeth 2017/18 yn mynd â’r cystadleuwyr dros 45,000 o filltiroedd o gwmpas y byd, ar draws pedwar cefnfor a chwe chyfandir.

Bydd y Sky Ocean Rescue In-Port Race yn cychwyn dydd Gwener 8 Mehefin. Am wybodaeth bellach, ewch i: https://www.volvooceanracecardiff.com

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru