Mae cynrychiolydd y Frenhines yng Ngwynedd wedi talu teyrnged i ymarweddiad cadarnhaol pum aelod o gymuned y Lluoedd Arfog yn y sir.

Cynhaliodd Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi yng Ngwynedd, Edmund Seymour Bailey Ysw, ei seremoni wobrwyo flynyddol yng Nghanolfan Milwyr wrth Gefn y Fyddin yng Nghaernarfon yr wythnos ddiwethaf i ddathlu cyflawniad gan aelodau o gymunedau’r Milwyr Wrth Gefn a’r Cadetiaid.  “Mae heno’n gyfle i ddiolch i ychydig o bobl sydd wedi cyfrannu cymaint i’w cymuned ac i gymdeithas yn gyffredinol – cyfraniad anferthol o ymroddiad ac ymrwymiad,” meddai Mr Bailey.

“Mae’r Llu Cadetiaid yn sefydliad gwirioneddol anhygoel, ac mae’n fantais ryfeddol i’n Cadetiaid dderbyn cyfarwyddyd, a hynny o oed ifanc iawn, gan swyddogion a gwirfoddolwyr ymroddedig sy’n rhoi o’u hamser rhydd i sicrhau bod y sefydliad yn gweithio.  Maen nhw’n cyflwyno hunanddisgyblaeth, hyder ac ymarweddiad cadarnhaol i’r Cadetiaid, sy’n bethau prin ymhlith eu cyfoedion, ac sy’n rhinweddau y mae’r Lluoedd Arfog a darpar gyflogwyr yn aml yn eu ceisio.”

Un o’r gwirfoddolwyr hynny yw Rhingyll y Faner Jessica Pugh o Gaernarfon, a dderbyniodd Dystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw am ei gwasanaeth eithriadol a’i hymlyniad wrth ddyletswydd. Daeth y cyn-Gadét yn oedolyn sy’n gwirfoddoli gyda Llu Cadetiaid y Fyddin Gwynedd a Chlwyd wyth mlynedd yn ôl, ac mae wedi chwarae rhan allweddol wrth gynyddu’r nifer o Gadetiaid sy’n paredio yn adran Penygroes o un i 22 yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.  Mae hi’n paredio gyda’r Corfflu Drymiau mewn nifer o ddigwyddiadau amlwg, ac mae’n hyfforddi oedolion i fod yn hyfforddwyr drymiau,. Mae wedi cwblhau cwrs Arweinwyr Dug Caeredin, ac mae’n ymwneud â gweithgareddau elusennol yn ei chymuned.

Mae Jessica’n 26 ac yn gynorthwyydd mewn meithrinfa, ac yn ei hamser hamdden tu allan i’r Cadetiaid mae hi’n hyfforddi tîm pêl-fasged cadair olwyn Celts Caernarfon. Meddai Jessica, “Er yn dipyn o sioc, roeddwn i wrth fy modd yn derbyn y wobr hon. Fe wnes i fwynhau popeth a oedd ynghlwm â fy amser gyda’r Cadetiaid, ac unwaith roeddwn i’n oedolyn roedd dod yn wirfoddolwr yn teimlo fel cam cwbl naturiol i mi.”

Penodwyd dau o bobl ifanc o gymuned Cadetiaid Gwynedd, y Corporal Gadét Osian Rees-Jones, 17, o Gaernarfon a Swyddog Gwarant Gadét Katie Marsh, 19, o Fangor, yn Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2020.

Bydd y ddau’n gweithredu fel llysgenhadon dros eu cyfoedion wrth gynorthwyo Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi mewn digwyddiadau fel ymweliadau Brenhinol, gwasanaethau Cofio a gorymdeithiau cyhoeddus. Cyflwynwyd bathodynnau penodiad neilltuol i’r ddau yn ystod y seremoni wobrwyo ddydd iau, 27 Chwefror.

Dywedodd Katie, o Gadetiaid Awyr Rhif 2 y Llu Awyr Brenhinol, ei bod wedi magu hyder rhyfeddol yn sgil ei phrofiadau gyda’r Cadetiaid, ar ôl iddi ymuno’n wreiddiol fel merch swil 14 oed.  “Rwyf wedi cael cymaint o brofiadau bendigedig drwy’r Cadetiaid, ac wedi cyfarfod â chymaint o bobl, ond y peth gorau heb os yw’r hedfan, ac rwy’n siŵr ei fod wedi cyfrannu at ddatblygu fy hyder,” meddai Katie, sy’n gweithio fel cynorthwyydd dosbarth yn Ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy.

Fel Cadét hŷn, mae Katie yn chwarae rhan yn y gwaith o redeg Sgwadron Gwynedd o ddydd i ddydd, ac mae’n sicrhau bod pethau’n mynd yn ôl eu trefn ar nosweithiau parêd.  Mae wedi mynychu un gwersyll blynyddol DU yn ystod ei gyrfa fel cadét, yn ogystal ag ugain o ddigwyddiadau gorymdeithio ffordd. Mae’n gwirfoddoli yn y gymuned ac mae’r Lleng Brydeinig Brenhinol wedi cydnabod ei gwaith gydag Apêl y Pabi yng Ngogledd Cymru, wedi iddi dreulio penwythnosau niferus yn gwerthu pabïau.  Mae hefyd wedi derbyn gwobr Gwirfoddolwr y Mileniwm 200 i gydnabod y 200 awr o waith cymunedol cefnogol a wnaethpwyd ganddi ar ran nifer o elusennau a digwyddiadau yn yr ardal.

Mae Osian, o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwynedd a Chlwyd ac a ymunodd ag adran Llanberis ym 2015, hefyd yn cefnogi ac yn codi arian ar gyfer Apêl y Pabi. Mae’r chwaraewr rygbi brwd wedi cwblhau’r Cadre Iau Hyfforddwyr y Cadetiaid ac erbyn hyn yn dysgu Cadetiaid eraill yn ei adran.  Mae’r myfyriwr yng Ngholeg Paratoi Milwrol Bangor yn gobeithio dilyn ei dad mewn gyrfa filwrol, a’i fwriad yw ymuno â Chorfflu’r Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol. Mae wedi cwblhau ei gwrs Systemau Cyfathrebu a Gwybodaeth Cadét ac mae hefyd yn gweithio tuag at ei wobr Dug Caeredin arian.

Yn ogystal, derbyniodd Osian a Katie dystysgrif a gwobr ariannol gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru i gydnabod eu hymrwymiad oddi mewn eu gwasanaethau.

Bydd y ddau yn dilyn yn ôl troed Rhingyll Staff Dylan Rowlands o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwynedd a Chlwyd a Swyddog Gwarant Staff Cadét William Jones o Gadetiaid Awyr Rhif 2 y Llu Awyr Brenhinol, a dderbyniodd Dystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw am fod yn gynrychiolwyr iddo yn 2019.  Nid oedd Dylan, sydd wedi ymuno â Chorfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin, yn gallu mynychu’r noson wobrwyo oherwydd ei fod ar leoliad yng Nghyprus, ond casglwyd ei dystysgrif ar ei ran gan ei fam, Karen Parry-Rowlands.

Dywedodd Mr Peter Sinclair, cadeirydd rhanbarthol Gogledd Cymru RFCA dros Gymru, “Mae’r seremonïau gwobrwyo, a gynhelir yn flynyddol gan Arglwydd Raglawiaid Cymru, yn gyfle i gydnabod unigolion teilwng yn gyhoeddus, oddi mewn i’r gymuned ble maen nhw’n byw ac yn gwasanaethu, am eu cyfraniad i’r lluoedd Milwyr Wrth Gefn a’r Cadetiaid.”

Mae dros 1,200 o wirfoddolwyr ledled Cymru sy’n cynorthwyo dros 4,400 o Gadetiaid gweithredol. Maen nhw’n cynnig cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i’r genhedlaeth nesaf. Cyflawnir hyn yn aml drwy ddarparu profiadau sy’n newid bywydau, sgiliau a chymwysterau.

Trefnwyd y seremoni wobrwyo gan RFCA dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros gan mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org.

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru