Mae llanc yn ei arddegau wnaeth hedfan awyren ar ei ben ei hun yn 17 oed yn un o ddau berson ifanc a benodwyd yn gadetiaid Arglwydd Raglaw De Morgannwg yn 2021.

Penodwyd Awyr-Ringyll y Cadetiaid Thomas John o’r Barri a’r Cadét Arweiniol Katrina Paterson o Gaerdydd gan Mrs Morfudd Meredith, Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi yn Ne Morgannwg, mewn seremoni rithwir ddydd Iau, 4 Chwefror.

Mae’r rôl sy’n para am flwyddyn yn cynnwys hebrwng Mrs Meredith, sy’n gweithredu fel cynrychiolydd y Frenhines, mewn nifer o ddigwyddiadau swyddogol fel Sul y Cofio, ymweliadau Brenhinol a gorymdeithiau.

Meddai Mrs Meredith, “Mae Lluoedd y Cadetiaid yn sefydliad gwirioneddol anhygoel, lle mae’r gymysgedd o hyfforddiant milwrol, gwaith ieuenctid, cymwysterau sifil a gwaith cymunedol yn helpu i ddatblygu ein pobl ifanc yn barod i gymryd eu lle mewn cymdeithas.

“Mae’n rhoi hyder iddyn nhw fod yn chwaraewyr tîm ardderchog ac arweinwyr yfory, a fydd yn helpu i greu byd gwell.”

Llwyddodd Thomas, o Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol Sgwadron 372 y Barri, i ennill ei drwydded peilotiaid preifat a hedfan ar ei ben ei hun yr haf diwethaf. Mae’n anelwr y sgwadron, yn weithredwr radio sylfaenol ac yn swyddog cymorth cyntaf ieuenctid. Ar ben hynny, mae’n serennu ym myd y campau yn enwedig rygbi a phêl-droed, ac wedi cynrychioli Adain Rhif 1 Rhanbarth Cymru a Gorllewin Lloegr dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae Katrina, 16 oed, o Gorfflu Cadetiaid y Môr Caerdydd, sy’n rôl-fodel ardderchog ac yn gadét poblogaidd, uchel ei pharch ymhlith ei chyfoedion, yn gobeithio ymuno â’r Llynges Frenhinol fel swyddog.

Bydd y ddau yn dilyn yn ôl traed y Cadét Arweiniol Joshua Edwards o Gadetiaid Môr y Barri; Cadét Arweiniol Lilimai Black o Gadetiaid Môr Penarth; Cadét Corporal Madisyn Morgan o ACF Dyfed a Morgannwg ac Awyr-ringyll y Cadetiaid Rhian Horton o Gadetiaid Awyr Adain Rhif 1 Cymru.

Cyflwynwyd Tystysgrif Cadetiaid a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i Joshua, Lilimai, Madisyn a Rhian ar gyfer 2020.

Cafodd dau filwr wrth gefn o Beirianwyr Brenhinol Sir Fynwy – y Capten George Edwards a’r Cloddiwr Andrew Watts – gydnabyddiaeth am eu gwasanaeth rhagorol a’u hymroddiad i ddyletswydd, a dyfarnwyd Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw iddynt.

Fe wnaeth y Capten Edwards, arweinydd y Gatrawd ar Ymarfer Patrol y Cambrian, arwain ei dîm i ennill y fedal arian, camp aruthrol i uned wrth gefn.

Cafodd ei roi ar waith ar Ymgyrch RESCRIPT yn cefnogi’r gymuned leol mewn ymateb i bandemig covid-19, lle cafodd ei gyflogi yng Nghanolfan Filwrol ar y Cyd Cymru fel swyddog staff yn Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys.

Disgrifiwyd y Cloddiwr Watts fel un sydd ‘wedi rhagori ar lefel y cyfrifoldeb a ddisgwylir gan filwr iau o’r fath, unigolyn sylwgar sy’n dysgu’n gyflym’, yn ôl ei ddyfynneb.

Mae dros 4,400 o Gadetiaid yng Nghymru sy’n ennill sgiliau a chymwysterau drwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. Cyflwynir maes llafur y cadetiaid gan gannoedd o hyfforddwyr a chynorthwywyr sifil gwirfoddol, sy’n rhoi o’u hamser gyda’r nos yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos.

Cafodd y digwyddiad gwobrwyo rhithwir ei drefnu a’i ddarlledu gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru