Mae person ifanc o Bwllheli yn edrych ymlaen at “gyfle bythgofiadwy” pan fydd hi’n hwylio o Gaerdydd i Lundain.

Yr wythnos nesaf, bydd Corporal Cadet Rhian Tyne ar fwrdd llond y Lord Nelson wrth iddi gychwyn ar ran olaf Her Hwylio o Amgylch Prydain yr Arglwydd Dannatt- taith 40 diwrnod i bob prifddinas yn y Deyrnas Unedig.

Bydd y cadét 16 oed o Lu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Clwyd a Gwynedd yn hwylio ochr yn ochr â 23 aelod arall o sefydliadau’r cadetiaid, gan rannu cyfrifoldebau hwylio fel dringo’r mastiau a gosod yr hwyliau.

Mae Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî ar flaen y gad yn fyd-eang o safbwynt cynhwysiant cymdeithasol a bydd 12 o bersonél y Lluoedd sydd wedi’u hanafu ar yr antur, ar long hwyliau uchel bwrpasol sy’n integreiddio pobl ag anableddau corfforol â phobl abl.

Dywedodd Rhian: “Fe apeliodd yr her am ei fod mor wahanol ac yn rhywbeth newydd sbon.  Mae’n gyfle bythgofiadwy. Rydw i’n hynod gyffrous am y daith gyfan a’r ffordd y mae’r cwbl yn cael ei roi ynghyd.

“Does gen i ddim unrhyw brofiad ar y dŵr – bydd yn brofiad hollol wahanol i mi, ond does dim byd tebyg i’r teimlad o allu helpu rhywun i gyflawni rhywbeth.

“Rwy’n dechrau yn y coleg ym mis Medi ac mae hyn yn rhywbeth gwych i mi ei wneud yn fy ngwyliau haf. Rydyn ni ar y llong am 10 diwrnod ac rwy’n edrych ymlaen at y seremonïau yng Nghaerdydd a Llundain hefyd. ”

Dewiswyd Rhian hefyd i fod yn gynrychiolydd pobl ifanc ar gyfer Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Gwynedd yn 2018, ac roedd yn rhaid i’r cadét creadigol ddod o hyd i amser i godi arian er mwyn gallu cymryd rhan yn y daith ac fe ddefnyddiodd ei sgiliau trefnu i greu ei chyfleoedd codi arian ei hun.

Dywedodd Rhian: “Roedd yn rhaid imi ysgrifennu datganiad personol yn egluro pam roeddwn i’n meddwl fy mod yn haeddu lle ar y daith a bu’n rhaid imi gynllunio sut y byddwn i’n codi’r arian yr oeddwn ei angen.

“Rydw i’n credu mai’r lleiafswm y bu’n rhaid i ni godi oedd £695, felly gosodais darged i mi fy hun o £2000, ac rydw i wedi’i gyflawni ac wedi rhagori ar hynny. Trefnais ddigwyddiad codi arian ym mis Ionawr gyda cherddorion a pherfformwyr lleol. Gwerthais docynnau ar ei gyfer ac roeddwn i’n hynod hapus gyda’r gefnogaeth. ”

Mae Rhian wedi bod yn aelod o Lu Cadetiaid y Fyddin ers bron i dair blynedd ac mae wedi ymuno â phob math o weithgareddau, gan gynnwys; cymorth cyntaf, gwasanaethau coffa ac athletau. Mae Rhian yn ddiolchgar am y sgiliau a’r cymwysterau mae hi wedi eu dysgu drwy’r ACF, ac am y cyfleoedd sy’n parhau i ddod i’w rhan.

Dywedodd: “Mae’r ACF wedi bod yn gefnogol iawn ac wedi helpu i ledaenu’r gair i mi. Maen nhw wedi gwneud llawer o bethau bach, yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol a thudalen Facebook Llu Cadetiaid y Fyddin i godi ymwybyddiaeth o’r hyn rydw i’n ei wneud.

“Cawsom sgwrs amdano pan oeddem ni i ffwrdd â’r cadetiaid a phan ddes i adref, roeddwn i’n gwybod mai dyna’r o’n i am ei wneud. ”

CLICIWCH YMA i gael y newyddion diweddaraf am y Lord Nelson a dilyn ei thaith. Mae’r trawsyrrydd ar y llong yn cofnodi ei lleoliad, ei chyflymder a’i chwrs (os ydynt yn ddigon agos at orsaf derbyn AIS – tua phob 15-20 môr-filltir).

Llun: Jubilee Sailing Trust

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru