Mae 10 aelod o Gorfflu Drymiau Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd newydd ddychwelyd o daith arbennig i Gibraltar. Ar y cyd â grwpiau dethol o Luoedd Cerddoriaeth y Cadetiaid, buont ar daith dramor gyda Bandiau Lluoedd y Cadetiaid.

Roedd yr ymweliad yn rhan o fenter i annog cadetiaid lleol i ddysgu cerddoriaeth, sef traddodiad seremonïol pwysig o fewn y cadetiaid a’r lluoedd arfog.

Ynghyd â chadetiaid o Fataliwn 1af AFC Gogledd Iwerddon (Y Gwarchodlu Gwyddelig) a Swydd Rydychen (Y Reifflau), fe wnaeth y cadetiaid o Glwyd a Gwynedd helpu i hyfforddi chwe chadét o Gibraltar i chwarae eu hofferynnau.

Meddai’r cadét, Lucy Edwards: “Fe fuon ni’n dysgu cadetiaid Gibraltar sut i chwarae drwm ochr a biwgl, ac fe aethon nhw ati gydag agwedd anhygoel a pharodrwydd i ddysgu a sefydlu eu Corfflu Drymiau eu hunain.

“Roedd y ffliwtwyr yn dysgu rhai darnau catrodol o Gibraltar, oherwydd nes ymlaen yn yr wythnos roeddem ni i gyd yn chwarae gyda Chorfflu Drymiau rheolaidd Gibraltar. Fel cadetiaid, mae cael y cyfle i gwrdd â cherddorion sy’n gwasanaethu’n rheolaidd a chyfnewid a pherfformio darnau gwahanol o gerddoriaeth yn gyfle heb ei ail, ac yn un prin iawn i bobl ifanc.”

Yn ystod y daith wythnos o hyd, fe wnaeth y cadetiaid chwarae mewn rhai lleoliadau nodedig gerbron Ei Ardderchowgrwydd, Llywodraethwr Gibraltar, Yr Is-gadfridog Edward Davis CB CBE a’r Maer Kaiane Aldorino Lopez. Buont hefyd yn perfformio cyngerdd yn Ogof Sant Mihangel, yn sgwâr Grand Casematers ac yng nghapel cartref yr henoed Mount Alverna.

Cafodd eu perfformiadau anhygoel lawer o sylw gan y cyfryngau lleol, gyda’r Cadet Damon Chellingworth hyd yn oed yn cael ei gyfweld ar deledu Gibraltar. Dywedodd: “Roeddwn yn falch iawn o’r cyfle – roedd yn brofiad gwych ac rwy’n falch fy mod i wedi mynd ar y daith 100%.”

Cafodd y daith ei hariannu’n rhannol gan Gronfa’r Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru, sy’n helpu i ariannu ystod eang o weithgareddau sy’n helpu cadetiaid i dyfu trwy brofiadau sy’n newid bywyd, gan ennill sgiliau newydd a chymwysterau wrth iddynt fwynhau hwyl gyda ffrindiau.

Dywedodd y cadét Lucy Edwards: “Roedd hi’n fraint fawr cael ein dewis i fynd ar y daith ac yn brofiad cyffrous i bob un o’r cadetiaid fu’n cymryd rhan.

“Dyma ein digwyddiad mawr cyntaf y tu allan i’r DU, lle cawsom ein hannog i ddysgu darnau newydd o gerddoriaeth ac i ddysgu cadetiaid Gibraltar sut i sefydlu eu Corfflu Drymiau eu hunain. Mae cael eich dewis i gynrychioli Cymru, a hefyd y DU, yn fraint enfawr a bythgofiadwy. Roedd yr anrhydedd cwrdd â Maer Gibraltar a’r Llywodraethwr yn foment bythgofiadwy i bawb a oedd yno.

“Yn bwysicach fyth, mae’r cyfeillgarwch a gafodd ei feithrin gyda’r cadetiaid teithiol a chadetiaid Gibraltar yn wahanol i unrhyw un arall gan y byddwn yn sicr o gadw mewn cysylltiad. Diolch yn arbennig i’r oedolion a drefnodd y daith am eu gwaith caled. Ar ran y Cadetiaid i gyd a aeth i Gibraltar 2018, diolch o galon. ”

Mae mwy na 1,200 o Oedolion sy’n Gwirfoddoli yn ysbrydoli dros 4,400 o bobl ifanc yn Lluoedd y Cadetiaid i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. CLICIWCH YMA os hoffech ymuno â nhw.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru