Mae cydlynydd Undeb Rygbi Cymru sydd wedi’i leoli yn rhanbarth y Gleision yn gwneud yn fawr o gyfnod y cyfyngiadau symud drwy wirfoddoli gyda Byddin Prydain.

Roedd Owain Marchbank, sydd wedi bod yn Filwr wrth Gefn ers tair blynedd, yn fwy na bodlon ateb yr alwad gan ei gatrawd, 3ydd Bataliwn, y Cymry Brenhinol, ar ôl i bob gweithgarwch rygbi gael ei atal yng Nghymru.

Ac aeth ati ar unwaith i helpu i ddihalogi ambiwlansiau mewn canolfan yn Nhredegar, Blaenau Gwent.

“Mae bod yn Filwr wrth Gefn yn ymrwymiad rhan-amser y rhan fwyaf o’r amser – mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am gael eu galw i ryfel, ond ar hyn o bryd rydym ni’n helpu’r GIG a gwasanaethau allweddol eraill drwy MACA – Cymorth Milwrol i Awdurdod Sifilaidd”, meddai Swyddog y Cadetiaid, Marchbank.

“Mae aelodau ein catrawd wedi’u gwasgaru dros Gymru gyfan – bu rhai yn helpu i ddosbarthu cyfarpar diogelu personol a gyrhaeddodd Faes Awyr Caerdydd o Tsieina a Chambodia.

“Law yn llaw â grŵp o tua 20 ohonom, rydw i wedi bod yn hyfforddi i ddihalogi ambiwlansiau i Wasanaeth Ambiwlans Cymru. Rydw i’n gweithio shifftiau tair awr y rhan fwyaf o ddiwrnodau, sef y mwyaf y gallwch ei wneud yn y lefel o gyfarpar diogelu personol sy’n ofynnol ar gyfer y ‘parth coch’ pan fo’r ambiwlansiau wedi’u defnyddio ar gyfer achosion o Covid.

“Mae fy nghariad Ellie yn weithiwr gofal iechyd mamolaeth felly pan ddaeth y tymor rygbi i ben a llawer ohonom ni ar ffyrlo, roeddwn i am wneud rhywbeth i helpu hefyd. Doeddwn i ddim am aros gartref yn cicio fy sodlau. Rydw i’n teimlo fel fy mod yn gwneud rhywbeth gwerth chweil a hefyd yn cefnogi Ellie a’i chydweithwyr yn y GIG.

Mae Marchbank, sy’n 27 oed ac yn dod o Bontypridd, yn teimlo bod llawer yn gyffredin rhwng ei rolau yn y fyddin a rygbi. “Roedd fy nghefndir yn y fyddin yn ddefnyddiol iawn i mi wrth sicrhau fy rôl ym myd rygbi gan fod gofyn am lawer o waith tîm a datrys problemau. Mae’r rôl hon hefyd yn teimlo’n debyg gan ein bod yn dod at ein gilydd o bob cefndir i helpu’r gymuned gyfan. Mae’n braf iawn gweld pawb yn cyd-dynnu ac rwy’n hynod falch y gallaf fod o ddefnydd a bod yn rhan o rywbeth mwy.”

Eglurodd Owain fod gwasanaethu fel Milwr wrth Gefn wedi ei helpu i ddatblygu yn bersonol ac yn ei yrfa gan fod llawer o’r pethau y mae wedi’u dysgu yn y Fyddin wedi eu defnyddio yn ei waith fel cydlynydd rygbi.

“Yn ogystal â gwaith tîm a datrys problemau, mae rhywun yn dysgu sut i gyd-dynnu yn gyflym er mwyn gallu ymateb yn gyflym a delio â phethau’n well – mae proses feddwl i’w dilyn.

“Os ydych chi’n credu bod rhywbeth bach ar goll yn eich bywyd neu yrfa, yna mae’n bendant werth ystyried bod yn Filwr wrth Gefn gan fod cymaint i’w ennill o’r profiad.”

Mae 2,200 Milwr wrth Gefn yng Nghymru. Maent yn dod o gefndiroedd amrywiol ac yn rhoi o’u hamser eu hunain i hyfforddi a gwasanaethu ochr yn ochr â phersonél arferol y Lluoedd Arfog.

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru