‘Mae statws Cadét yr Arglwydd Raglaw yn para am byth’ – dyna neges cynrychiolydd y Frenhines ar gyfer Dyfed.

 

“Mae’n anrhydedd arbennig ac unigryw iawn a dylai pob un ohonoch deimlo balchder mawr,” meddai Miss Sara Edwards, Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Dyfed wrth ei Chadetiaid newydd a’r Cadetiaid sy’n gadael yn ystod ei seremoni wobrwyo flynyddol ym Marics Picton yng Nghaerfyrddin. Ymysg y rhai a anrhydeddwyd oedd dyn ifanc y bu’n rhaid iddo ddysgu cerdded a siarad eto ar ôl cael llawdriniaeth frys ar ei ymennydd flwyddyn yn ôl ac sydd bellach â’i fryd ar ymaelodi â’r Awyrlu Brenhinol.

 

Roedd Swyddog Gwarant y Cadetiaid Matthew Clark, 19 oed o Aberteifi, yn un o saith o bobl ifanc yn eu harddegau a benodwyd yn Gadetiaid Arglwydd Raglaw EM Dyfed ar gyfer 2020. Roedd dros 100 o bobl yn bresennol yn y digwyddiad, a oedd hefyd yn cydnabod llwyddiannau pum Cadét sy’n gadael ac yn anrhydeddu chwe aelod arall o gymuned y Lluoedd Arfog.

“Rwyf wrth fy modd yn dod yma heddiw i dalu teyrnged i gymuned lwyddiannus Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid Dyfed,” meddai Miss Edwards. “Roedd gwrando ar y dyfyniadau trawiadol yn bleser ac yn fraint enfawr, ac rwy’n meddwl mai’r ddyletswydd bwysicaf i mi heno yw diolch i chi o’r galon a llongyfarch pob un ohonoch. Rydym yn ffodus iawn bod gennym filwyr, morwyr ac aelodau o’r awyrlu wrth gefn, wedi’u hyfforddi i safon uchel, yn ein cymuned. Mae’r gwirfoddolwyr yn gwneud gwaith rhagorol a chwbl allweddol hefyd.”

 

Dywedodd fod y Cadetiaid yn sefydliad ardderchog sy’n “crynhoi brwdfrydedd, disgyblaeth, ymroddiad a’r holl bethau sy’n helpu ein pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion cyfrifol a gwerthfawr yn y dyfodol.” Dywedodd wrth ei Chadetiaid newydd y byddent, mewn gwirionedd, yn gwasanaethu’r Frenhines yn ogystal â’u cymuned, a’i bod yn gobeithio y byddent yn mwynhau’r flwyddyn.

 

Roedd y grŵp yn cynnwys:

  • Swyddog Gwarant y Cadetiaid Matthew Clark o Rif 3 Adain Cymru Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol a ddangosodd gryfder a dewrder anhygoel wrth wella o lawdriniaeth frys ar ei ymennydd fis Chwefror diwethaf, ac yntau ar fin ymaelodi â’r Awyrlu Brenhinol. “Y peth cyntaf a ddywedais ar ôl deffro ar ôl fy llawdriniaeth oedd ‘Mae’n rhaid i mi fynd i gyfarfod y Cadetiaid!’,” meddai Matthew, a oedd ar fin gadael y tŷ i fynychu cyfarfod y Cadetiaid pan syrthiodd yn anymwybodol o ganlyniad i grawniad ar ei ymennydd. “Mae’r Cadetiaid fel ail deulu i mi, ac roedd yr holl negeseuon rheolaidd a ges i gan bawb pan oeddwn yn yr ysbyty’r llynedd yn brawf o hynny.” Mae gan Matthew ddwy swydd ran-amser, ac yn ogystal ag astudio Gwasanaethau Cyhoeddus yn y coleg, mae’n mynychu Sgwadron Rhif 1429 (Aberteifi ac Aberporth) lle mae’n gosod esiampl wych i Gadetiaid ifanc. Bydd yn cwblhau Gwobr Aur Dug Caeredin eleni a bydd yn gwneud cais arall cyn bo hir i ymaelodi â’r Awyrlu Brenhinol.

 

  • Mae Rhingyll y Cadetiaid Mylissa Schoema, 16 oed o Langyndeyrn, wrth ei bodd yn dilyn ôl troed ei chwaer hŷn Natasha trwy gael ei phenodi’n un o Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw. Mae Mylissa yn aelod o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg, ac mae ei hunanhyder wedi datblygu’n sylweddol ers ymaelodi â Mintai Porth Tywyn yn 2015. Erbyn hyn mae Mylissa yn gwneud gwaith rhagorol yn hyfforddi Cadetiaid iau ym mhob pwnc sy’n berthnasol i faes llafur Llu Cadetiaid y Fyddin.

 

  • Mae Rhingyll y Cadetiaid Jemima Clements, 18 oed o Lanelli, yn dilyn ôl troed aelod o’r teulu hefyd gan fod ei brawd, Daniel, yn un o Gadetiaid yr Arglawdd Raglaw dair blynedd yn ôl. Yn wir, roedd pob un o dri brawd hŷn Jemima yn aelodau o Sgwadron Rhif 1054 (Llanelli) Rhif 3 Adain Cymru Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol. Mae Jemima yn fyfyrwraig yng Ngholeg Sir Gâr, mae wedi cwblhau Gwobr Aur Dug Caeredin, ac yn ogystal ag astudio ac ymgymryd â gweithgareddau’r cadetiaid, mae’n weithgar iawn ym maes gwaith elusennau ieuenctid.

 

  • Ymaelododd y Cadét Arweiniol, Rhys Hughes-Phillips, 16 oed o Aberdaugleddau, â Chadetiaid y Môr a Chadetiaid y Môr-filwyr Brenhinol Aberdaugleddau pan oedd yn 10 oed. Mae wedi mwynhau pob agwedd ar y rhaglen ac mae’n bwriadu ymaelodi â’r Llynges. Mae ei gymwysterau’n cynnwys cychod moduraidd, hwylio, cymorth cyntaf, peirianneg forol, mordwyo a rhwyfo.

 

  • Mae Rhingyll y Cadetiaid Joshua Cozier-Bowen, 16 oed o Landysul, wedi creu argraff fawr ar Gwmni G ers ymaelodi â Mintai Aberteifi o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg yn 2015. Mae’r dyn ifanc wrth ei fodd yn cymryd rhan mewn paredau ac yn rhoi cuddliw ar ei wyneb ar gyfer penwythnosau crefftau maes.  Mae’n gobeithio ymaelodi â Chatrawd y Parasiwtwyr.

 

  • Mae Rhingyll y Cadetiaid Katherine Fear, 16 oed o Lu’r Cadetiaid Cyfunol Coleg Llanymddyfri, yn hyddysg iawn ym meysydd dringo a saethu. Dangosodd ddewrder mawr wrth gymryd rhan mewn naid linell statig yng Nghanolfan Parasiwt y Fyddin yn Netheravon. Meddai, “Rwy’n llawn cyffro ac yn edrych ymlaen yn fawr at wasanaethu’r flwyddyn nesaf fel un o Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw.”

 

  • Mae Is-swyddog y Cadetiaid Tegan Styles wedi bod yn weithgar iawn fel aelod o Gadetiaid y Môr Dinbych-y-pysgod. Mae Tegan yn ddisgybl yn Ysgol Harri Tudur, Sir Benfro, ac mae ei rhieni a’i brodyr a’i chwiorydd yn weithgar iawn yn y Cadetiaid hefyd. Mae wedi cyrraedd y safle uchaf ac mae’n gobeithio ymaelodi â’r Llynges. Mae ei llwyddiannau’n cynnwys morwriaeth uwch, hyfedredd lluosog mewn gweithgareddau dŵr, peirianneg fecanyddol a saethwriaeth â reiffl awyr.

 

Cyflwynwyd bathodyn penodi unigryw i bob un o’r saith, sydd wedi cael eu dewis oherwydd eu cyflawniadau allgyrsiol rhagorol. O hyn ymlaen, byddant yn mynychu digwyddiadau swyddogol gydag Arglwydd Raglaw EM, ac yn cyflawni swyddogaeth weithredol yn ystod digwyddiadau seremonïol, fel ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau Cofio sy’n cael eu cynnal yn Nyfed.

 

Derbyniodd Cadetiaid Arglwydd Raglaw EM Dyfed 2019 fathodyn a thystysgrif i nodi eu blwyddyn o wasanaeth. Roedd y grŵp yn cynnwys: Is-swyddog y Cadetiaid Amy Thomson (Cadetiaid y Môr Abergwaun); Rhingyll y Cadetiaid Max Thompson (Mintai Cadetiaid y Môr-filwyr Aberdaugleddau); Uwch-ringyll y Cadetiaid Charlie Richards (Mintai Aberteifi); Rhingyll y Cadetiaid Catrin Maynard (621 Sgwadron Caerfyrddin) a Rhingyll y Cadetiaid Kyle Cook (Llu’r Cadetiaid Cyfunol Coleg Llanymddyfri).

 

Anrhydeddwyd aelod o’r lluoedd wrth gefn a pum gwirfoddolwr sy’n oedolion am eu gwasanaeth a’u hymroddiad rhagorol. Cyflwynwyd Tystysgrif Deilyngdod yr Arglwydd Raglaw i bob un ohonynt. Roedd yr unigolion hyn yn cynnwys: Rhingyll Adam Cooper o Gatrawd 157 (Cymru) y Corfflu Logisteg Brenhinol; Prif Is-swyddog Steven Hughes (Cadetiaid y Môr Abergwaun); Hyfforddwr Rhingyll y Staff Mark Cable (Llu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg); Hyfforddwr Rhingyll y Staff Janette Davies (Llu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg); Swyddog Peilot Tamitha Richards (Rhif 3 Adain Cymru Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol) a Mrs Valerie Callaghan (Cadetiaid y Môr Abergwaun).

Mae yna dros 4,400 o Gadetiaid yng Nghymru sy’n aelodau o Gorfflu Cadetiaid y Môr, Llu Cadetiaid y Fyddin neu Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol. Maent yn cael cyfleoedd i ddatblygu trwy brofiadau sy’n newid eu bywydau, meithrin sgiliau newydd ac ennill cymwysterau wrth gael hwyl gyda ffrindiau.

 

Trefnwyd y digwyddiad gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. Y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru yw llais Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid yng Nghymru.

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru