Cafodd gwirfoddolwr sydd wedi gwasanaethu ers bron i chwarter canrif anrheg ymddeoliad mewn cyfarfod ar-lein – ar Zoom!

Ymddeolodd yr Uwchgapten Robert (Bob) Maxwell ar ôl 24 mlynedd o wasanaeth gyda Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) yn gynharach eleni, ond roedd y cyfyngiadau presennol yn golygu nad oedd yn bosibl gwneud cyflwyniad wyneb yn wyneb i ddiolch iddo am ei wasanaeth.

Yn hytrach, pan gododd cyfle yn ystod cyfarfod Zoom diweddar, cyflwynwyd cwmpawd arbennig i Bob gan bawb yng Nghwmni Minden yn ACF Gwent a Phowys a rhoddwyd gair o ddiolch iddo am ei wasanaeth.

Am nifer o flynyddoedd, Bob oedd Cadlywydd Cwmni Minden, a bu hefyd yn Swyddog Llywio’r Ffordd Sirol a swyddog cyswllt y Cynllun Gwobrau Llywio’r Ffordd Cenedlaethol yn y gogledd am ddwy flynedd.

Dywedodd Tracey Cooper, Cadlywydd presennol Cwmni Minden, “Oherwydd y cyfyngiadau presennol ni fu’n bosibl rhoi cyflwyniad ffurfiol ond bachwyd ar y cyfle i ddiolch iddo yn ystod cynhadledd Zoom i oedolion y cwmni yn ddiweddar.  Rydym yn ddiolchgar iawn i Bob nid yn unig am ei flynyddoedd lawer yn yr ACF ond yn arbennig am ei gyfnod gyda Chwmni Minden.  Dymunwn ymddeoliad hapus iawn iddo.”

Ymunodd Bob ag ACF Clwyd a Gwynedd yn 2014 ar ôl trosglwyddo o ACF Swydd Gaergrawnt. Ar ôl cael ei benodi fel dirprwy i ddechrau, penodwyd Bob yn Gadlywydd Cwmni Minden yn 2015. Symudodd i oruchwylio Cwmni Crecy yn 2019. Dyfarnwyd Medal Llu’r Cadetiaid i Bob yn 2008 ac yna cafodd glesbyn yn 2014 ac ail glesbyn yn 2020.

Mae’r Uwchgapten Jon Hurst, sydd â dros 10 mlynedd o wasanaeth, hefyd yn rhoi’r gorau iddi eleni.

Ymunodd Jon ag ACF Clwyd a Gwynedd yn 2010 gan gyfuno’r ACF â’i rôl fel Milwr Wrth Gefn. Bu Jon yn gwneud nifer o swyddi gan gynnwys cyfnod byr fel Dirprwy Bennaeth, Prif Swyddog Hyfforddiant i Oedolion, Cadlywydd Cwmni Somme ac yn olaf Cadlywydd Cwmni Crecy, yr Uwch Gwmni Cadetiaid. Dyfarnwyd Medal Llu’r Cadetiaid i Jon yn 2019.

Meddai Martin Craven, Prif Gyrnol, “Roedd yn ddrwg gen i orfod derbyn yr ymddiswyddiadau ymddeol a dymunaf y gorau i Jon a Bob wrth iddynt ymddeol – ar ôl gweithio mor galed. Yn sicr, bydd pob aelod o ACF Clwyd a Gwynedd yn gweld eisiau’r ddau. Rydym ni’n gwerthfawrogi eu blynyddoedd o ymroddiad.”

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru