Bellach mae gan gyn-filwyr yng Nghymru ganolfan gymdeithasol newydd gyda blas unigryw’r fferm lle gallant gael cymorth a chefnogaeth arbenigol.

Ers agor ei ddrysau yn 2017, roedd Woody’s Lodge wedi’i lleoli yn Sili yn HMS Cambria. Fodd bynnag, bydd yr uned Llynges Frenhinol yn symud i adeilad newydd ym Mae Caerdydd yn 2019 fel rhan o brosiect mawr gan Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

Yn ystod yr haf, cafodd Woody’s Lodge gartref newydd mewn adeilad newydd ar gyrion y Barri ar dir Fferm Ymddiriedolaeth Amelia. Byddant yn parhau i weithio gyda chyn-filwyr sy’n wynebu heriau sy’n gysylltiedig ag iechyd corfforol a meddyliol, lles cymdeithasol, cyllid a thai yng nghanol Bro Morgannwg.

“Ein nod yw cynnig man diogel a chymdeithasol i gyn-filwyr a’u teuluoedd, rhywle lle gallant ddechrau ailgysylltu â chymuned sifilaidd sy’n gallu ymddangos yn ddryslyd iawn yn aml iawn. Mae safleoedd Woody’s, yn y de a’r gogledd, yn cynnig ffordd gyfannol o weithio gydag unigolion a theuluoedd, drwy gael paned a chlonc neu gymryd rhan dosbarthiadau celf a chwaraeon, neu dim ond mwynhau’r mannau gwyrdd,” meddai David Trotman, Prif Weithredwr Woody’s Lodge.

“Credwn fod ethos a dyheadau Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn cyd-fynd â’n rhai ni ac mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer parhau i dyfu Woody’s Lodge. Yn yr un mis ar bymtheg cyntaf ers ein sefydlu, mae 3,200 a mwy o gyn-filwyr wedi ymweld â Woody’s Lodge – mae hyn bellach yn cynnwys y rheini sydd wedi gwasanaethu fel milwyr wrth gefn ac yn y gwasanaethau brys. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu mwy o lawer yn ein cartref newydd.

“Yn olaf, hoffwn ddiolch ar ran yr elusen i RFCA dros Gymru a’r Llynges Frenhinol yng Nghymru am roi cyfle i ni ddechrau ar ein gwaith yn HMS Cambria a rhoi cyngor a chefnogaeth at y dyfodol.”

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer Woody’s Lodge gan Paul ‘Woody’ Woodland – aelod o’r Llynges Frenhinol a Gwasanaeth Cychod Arbennig Elite, a fu farw yn ystod ymarfer hyfforddi yn 2012.

Breuddwyd Paul, a gafodd ei eni a’i fagu ym Mhenarth, oedd adeiladu caban pren i’w deulu fyw ynddo ar ôl iddo gwblhau ei wasanaeth yn y Lluoedd Arfog, a wnaeth gynnwys cyfnod yn gwasanaethu yn Affganistan. Ar ôl dwy flynedd o gynllunio a gyda chymorth gan y Llynges Frenhinol ac RFCA Cymru, daeth Woody’s Lodge yn realiti ym mis Chwefror 2017.

Mae gan Woody’s Lodge bresenoldeb yn y Gogledd hefyd. Agorwyd canolfan ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn yn ddiweddar ac mae’n croesawu cyn-filwyr o’r cyffiniau’n gyson.

Mae 20 o asiantaethau elusennol a statudol yn defnyddio Woody’s Lodge fel canolfan i weithio, gan gynnwys; Y Lleng Brydeinig Frenhinol, y GIG, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Recovery Cymru, NEXUS, Barnardos a SSAFA. Maent yn bartner hefyd gydag Age Cymru a Chyngrair Henoed Cymru i gael Cyllid Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Diddordeb mewn cefnogi neu ymweld â Woody’s Lodge? Cysylltwch â ni heddiw:

Y Gogledd – 01492 533 954
Y De – 01446 781 792
support@woodyslodge.org
www.woodyslodge.org

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru