Mae 12 o bersonél Gwasanaeth sydd wedi’u hanafu a 24 o gadetiaid wedi mynd ar fwrdd llong y Lord Nelson ar gyfer pedwerydd cam – a cham olaf – Her o Amgylch Prydain yr Arglwydd Dannatt.

Daeth y llong i Fae Caerdydd ddoe ar ôl hwylio o Belffast. Cynhaliwyd seremoni arbennig heddiw gan Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî wrth i’r criw newid ar ôl y fordaith flaenorol.

Cynhaliwyd parêd o amgylch adeilad enwog Pierhead, a ddaeth i benllanw ym masn Plas Roald Dahl. Bu cynrychiolwyr o Lu Cadlanciau’r Fyddin (ACF) yng Nghymru yn cymryd rhan yn yr orymdaith gyhoeddus hefyd.

Cafwyd perfformiad cerddorol gan aelodau Band Adran y Brenin yn ystod y parêd hefyd.

Dywedodd yr Arglwydd Dannatt, cyn Bennaeth y Fyddin Brydeinig a sylfaenydd yr Her o Amgylch Prydain: “Yr hyn rydym ni wedi’i glywed am drydydd cam y daith yw eich bod chi, y criw, wedi gwneud yn eithriadol o dda, yn yr un modd â’r ddau dîm blaenorol. Mae’r cyfuniad o gadetiaid a chyn-filwyr wedi dangos bod profiad a brwdfrydedd ieuenctid yn gweithio’n dda gyda’i gilydd.

“Mae’n wych bod yma yng Nghaerdydd i ddathlu diwedd trydydd cam y fordaith hon. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan ohoni; criw’r Lord Nelson, staff Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî, pawb yma yng Nghaerdydd sydd wedi rhoi croeso cynnes i ni a’n cerddorion.

“Llongyfarchiadau ar bopeth rydych chi’n ei gyflawni ac wedi’i gyflawni. Rydych chi’n ysbrydoliaeth ac mae’r nod o ysbrydoli’r genedl trwy wneud rhywbeth gwahanol iawn yn cael ei gyflawni. Diolch am gymryd rhan.”

CLICIWCH YMA i weld ein halbwm lluniau.

Ar ôl yr anerchiad, daeth y seremoni i ben gyda’r Arglwydd Dannatt yn cyflwyno trydedd ran cofeb pedwar darn i’r criw. Byddant yn derbyn darn olaf y gofeb mewn digwyddiad yn Nhŵr Llundain pan fyddant yn gorffen y cam olaf ymhen 10 diwrnod ac yn cyfarfod â’r Tywysog Harry, sy’n cefnogi Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî.

Mae Her o Amgylch Prydain yr Arglwydd Dannatt yn ymweld â phob un o bedair prifddinas y Deyrnas Unedig. Yn ystod y 40 diwrnod, bydd 48 o bersonél y Gwasanaeth a anafwyd a 96 aelod o’r gymuned cadetiaid wedi hwylio ar y llong.

Mae Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî yn arweinydd byd-eang o ran cynhwysiant cymdeithasol, gan ddod â phobl o bob oed, cefndir a gallu ynghyd i hwylio fel criw unedig ar ddwy long dal a adeiladwyd yn arbennig, i integreiddio pobl ag anableddau corfforol â phobl nad ydynt yn anabl.

Bydd y daith yn cyfrannu at Adran Breswyl Gwobr Aur Dug Caeredin y cadetiaid. Bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at anturiaethau sy’n newid bywyd ar gyfer Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) gydag Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî, unwaith y bydd digon o arian wedi’i godi i dalu cost darparu Her o Amgylch Prydain yr Arglwydd Dannatt 2018.

Mae Cymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru wedi siarad â dau o’r cadetiaid sy’n cymryd rhan yng ngham olaf Her o Amgylch Prydain yr Arglwydd Dannatt. CLICIWCH YMA i ddarllen eu hanes.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru