Heddiw, bydd uwch ddadansoddydd y GIG o Gaerdydd yn ymuno â miloedd o bersonél rhan-amser y Lluoedd sy’n cymryd camau arbennig i nodi Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn yn y gweithle.

Mae Dhilushka Maheswaran, 38 oed, yn gweithio i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ond pan nad yw’n gwneud ei waith bob dydd, mae’n gweithio fel aelod arbenigol o 711 yr Adran Cudd-wybodaeth Filwrol.

Mae wedi bod yn rhan o’r fyddin wrth gefn ers saith mlynedd a bydd yn cyflwyno cyflwyniad digidol i gannoedd o’i gydweithwyr am ei daith i ddod yn Gorporal, rôl y mae’n teimlo sy’n gyfrifol i raddau helaeth am wella ei yrfa sifil.

“Mae wedi rhoi sgiliau rhagorol i mi, ffordd o fyw ardderchog ac rydych chi’n cael eich talu. Mae’r gymuned sydd gennym yn agos iawn ac mae ganddi lawer o nodweddion trosglwyddadwy, “meddai Dhilushka, sy’n gwisgo ei wisg patrwm aml-dir i’r gwaith.

“Dwi wedi cael y cyfle i ddatblygu fy sgiliau arwain, gwaith tîm, dadansoddi, cyflwyno a hyfforddi. Mae wedi rhoi’r hyder imi wybod y gallaf wneud mwy nag yr oeddwn i’n ei feddwl.

“Yr hyn sy’n fy nghymell yw gwybod mod i’n gwneud rhywbeth cynhyrchiol sy’n dda i’m cymuned a’m gwlad. Mae’r pethau rydyn ni’n eu gwneud yn ddiddorol iawn ac yn hwb i’n galluoedd yn y gweithle, yn enwedig o ran dadansoddi a lledaenu. ”

Mae bod yn aelod o’r fyddin wrth gefn, sy’n gofyn ond 27 diwrnod o ymrwymiad gan Dhilushka y flwyddyn, wedi ychwanegu dimensiwn go wahanol i’w fywyd bob dydd. Mae wedi gwneud ffrindiau newydd ac mae e wedi mynd i bob math o lefydd newydd, gan gynnwys Gogledd Carolina, yr Almaen, Cyprus, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg a Ffrainc.

Dywedodd: “Mae peth wmbreth o gyfleoedd i deithio, mwynhau hyfforddiant antur a chwaraeon. Mae ein huned wedi mynd i baragleidio, deifio, hwylio a dringo mynyddoedd – pob math o bethau ymhob cwr.

“Byddwch yn cwrdd â phobl na fyddech chi efallai’n cwrdd â nhw yn unman arall. Mae gennym bobl o bob man. Mae rhai’n gweithio mewn siopau coffi, mae rhai’n gynhyrchwyr teledu ac mae gennym heddlu, myfyrwyr a hyfforddwyr personol hefyd. ”

Gyda’i uchelgais i ymfyddino a dod yn Hyfforddwr Ordnans Gwrth-Ffrwydron  yn y dyfodol, mae Dhilushka wedi rhoi hwb i’w CV gyda llu o gymwysterau.

Dywedodd: “Roedd pasio fy Rhaglen Rheoli, Arwain a Rheolaeth Filwrol y DU yn gryn her, yn gorfforol ac yn feddyliol. Dwi hefyd wedi cwblhau cyrsiau mewn hyfforddiant cyfrifiadurol ffynhonnell agored arbenigol a ches  hyfforddiant rhagorol.

“Mae cyngor a chymorth ar gael bob amser gan staff parhaol y lluoedd arfog a milwyr wrth gefn eraill o fewn yr unedau. Dwi wedi sylweddoli o’r newydd y gellir goresgyn problemau a heriau bob tro a dwi wedi anghofio ystyr “alla’i ddim”.

Mae yna fwy na 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru a nhw yw tua un rhan o chwech o bersonél y lluoedd arfog yn y Deyrnas Unedig.

Yr wythnos hon, mae sawl digwyddiad cenedlaethol yn cael eu cynnal i ddathlu personél y Lluoedd, ddoe a heddiw. Bydd yn dod i ben â Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Llandudno ddydd Sadwrn 30 Mehefin 2018. Defnyddiwch #SaluteOurForces i ymuno yn y gweithgareddau ar-lein.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru