Mae swydd newydd, sef Is-Swyddog Hyfforddi’r Adain, wedi ei chreu yn sgil penodi’r Awyr-Lefftenant Lynne Newell.

Crëwyd y swydd newydd hon i gefnogi gwaith pob Swyddog Hyfforddi Adain sy’n gyfrifol am ddarparu hyfforddiant ar gyfer yr holl gadetiaid.

Mae’r Awyr-Lefftenant Newell o Sgwadron 2478 y Fenni wedi bod yn aelod staff gyda’r Cadetiaid Awyr ers dros 22 mlynedd. Yn ystod yr amser hwn, mae’r Awyr-Lefftenant Newell wedi cyflawni sawl rôl wahanol gan gynnwys cyfnod yn Adain West Mercian, Rhif 1 Cymreig, a Chadetiaid Awyr y Pencadlys.

Dywedodd yr Awyr-Lefftenant Newell, “Rwy’n edrych ymlaen at y cyfle newydd hwn, mae gallu helpu a chefnogi’r Adain fel yr Is-Swyddog Hyfforddi yn fraint fawr. Rydyn ni’n wynebu amseroedd anodd iawn, ac wrth ddychwelyd i weithgareddau wyneb yn wyneb yn ystod y pandemig hwn, rwy’n hyderus y gall y tîm, dan arweiniad Arweinydd y Sgwadron Jones, oresgyn y problemau hyn a chreu hyfforddiant a fydd yn sicrhau na fyddwn yn colli potensial unrhyw un o’n cadetiaid.”

Dywedodd Arweinydd y Sgwadron Robert Jones, “Cafwyd proses ymgeisio hynod gystadleuol ac rwy’n falch iawn bod yr Awyr-Lefftenant Lynne Newell wedi’i phenodi i swydd yr Is-Swyddog Hyfforddi ar gyfer yr Adain Gymreig Rhif 1. Bydd gan yr Awyr-Lefftenant Newell gyfoeth o wybodaeth, profiad a brwdfrydedd i’w gyfrannu i’r tîm a bydd ei syniadau ffres yn sicrhau bod yr Adain Gymreig Rhif 1 yn parhau i ymdrechu i ddarparu nid yn unig y profiad gorau posibl i gadetiaid, ond yn gwireddu ein harwyddair hyfforddi i’n holl weithwyr – #HyfforddiDatblyguYsbrydoli. Croeso i’n plith – amdani!”

Mae’r Adain Gymreig Rhif 1 hefyd yn falch o gyhoeddi dyrchafiad yr Awyr-Lefftenant Richard Edmonds, sef Swyddog Hyfforddiant Technegol Antur Adain, i reng Arweinydd y Sgwadron.

Rôl Swyddog Hyfforddiant Technegol Antur Adain yw gweithredu fel Arbenigwr ar Faterion Pwnc yr Adain ar hyfforddiant antur gyda chyfrifoldeb am sicrhau bod yr holl hyfforddiant anturus neu weithgareddau awyr agored y gwnaed cais amdanynt yn cael eu cynllunio, eu dogfennu, eu goruchwylio a’u cyfarparu’n briodol yn unol â rheoliadau corff llywodraethu cenedlaethol cyfredol y Cadetiaid Awyr.

Yn sgil y dyrchafiad hwn, mae mwy o gyfrifoldeb wedi’i roi i’r Arweinydd Sgwadron Edmonds. Mae bellach yn ymuno â thîm Gweithredol Adain yr Adain Gymreig Rhif 1. Un o’i brif nodau ar gyfer 2021 yw hybu staff hŷn ac oedolion sy’n gadetiaid i ennill cymwysterau hyfforddi ym maes antur. Bydd y cymwysterau hyn o fudd i’r Adain Gymreig Rhif 1 gyfan wrth i ragor o gyfleoedd gael eu darparu ar gyfer ein cadetiaid.

Dywedodd yr Arweinydd Sgwadron Edmonds “Rwy’n diolch ac yn ei theimlo’n anrhydedd derbyn y dyrchafiad hwn. Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gyfarfod, hyfforddi a helpu cadetiaid yn ogystal â staff sy’n oedolion, gan ddatblygu eu potensial a’u troi’n rhai o’r bobl fwyaf eithriadol i mi gael y pleser o weithio gyda nhw dros y blynyddoedd.

Dywedodd yr Asgell-Gomander Timothy, y Swyddog sy’n Rheoli’r Adain Gymreig Rhif 1, “Mae Richard Edmonds wedi rhoi gwasanaeth rhagorol i Gadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol ers blynyddoedd ac mae ganddo frwdfrydedd arbennig mewn Hyfforddiant Antur. Roeddwn yn falch iawn o gymeradwyo ei ddyrchafiad gan ei fod yn aelod gwerthfawr o dîm Gweithredol yr Adain.”

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru