Mae deg cyflogwr yng Nghymru ymhlith 140 o sefydliadau sydd wedi derbyn Gwobr Aur Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn am eu cefnogaeth ragorol i Gymuned y Lluoedd Arfog.

Mae Gwobrau Aur y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr yn cynrychioli’r bathodyn anrhydedd uchaf, ac fe’u dyfernir i’r rhai sy’n cyflogi ac yn cefnogi milwyr, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Mae’r enillwyr eleni yn golygu bod cyfanswm o 493 wedi cael y Bathodyn Aur bellach.

Meddai’r Gweinidog y DU dros Amddiffyn, Pobl a Chyn-filwyr, Leo Docherty:

“Hoffwn ddiolch i’r holl sefydliadau sydd wedi profi eu cefnogaeth i’r gymuned Amddiffyn mewn cyfnod mor heriol a digynsail.

“Mae’r ystod eang o’r rhai a gydnabyddir eleni yn dangos sut mae cyflogi cymuned y Lluoedd Arfog yn cael effaith wirioneddol gadarnhaol a buddiol ar bob cyflogwr, waeth beth fo’i faint, ei sector neu leoliad.”

Y cyflogwyr yng Nghymru sydd wedi ennill y wobr yn 2021 yw: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent; Butterfly Data; Coleg Caerdydd a’r Fro; Defence Electronics & Components Agency; E-Cycle Limited; Empower Support for the Voluntary Sector Ltd; Firing Line Museum of The Queen’s Dragoon Guards and The Royal Welsh; Hazelwood Carpentry Contractors Ltd; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Dywedodd Jason Killens, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: “Rydym yn falch iawn o gael ein cydnabod fel cyflogwr safon Aur yn y gwobrau eleni. Fel gwasanaeth sy’n gwisgo lifrai, rydym yn hynod falch o’n cysylltiadau cryf â’r lluoedd arfog, y lluoedd rheolaidd a’r lluoedd wrth gefn, yn ogystal â’u teuluoedd.

“Roedd y fyddin yn hollbwysig yn cefnogi ein gwasanaethau ambiwlans yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf heriol yn ei hanes. Helpodd personél y lluoedd arfog drwy weithio fel criwiau ar ein hambiwlansys a’u gwneud yn barod i’w defnyddio yn ystod y pandemig, felly rydym yn awyddus i sicrhau ein bod yn dangos ymrwymiad tebyg i’r ymrwymiad gwych hwnnw gyda chefnogaeth gref i Gyfamod y Lluoedd Arfog drwy recriwtio a chynorthwyo cyn-aelodau’r lluoedd arfog, milwyr wrth gefn a’u teuluoedd.”

Dywedodd Kay Martin, Pennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro: “Rydym yn falch iawn o gael Gwobr Aur yng Nghynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn y DU. Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro rydym yn hynod falch o allu cefnogi’r rhai sy’n gwasanaethu a’r rhai sydd wedi gwasanaethu, drwy ein gwaith fel cyrsiau i Filwyr Wrth Gefn, rhaglenni uwchsgilio ar gyfer personél yr Awyrlu Brenhinol a’n gwaith gyda’r Gatrawd 157, y Corfflu Logisteg Brenhinol, gyda’n Llu Cadetiaid Cyfun.”

Er mwyn ennill gwobr, rhaid i sefydliadau ddarparu 10 diwrnod ychwanegol o wyliau â thâl i filwyr wrth gefn a bod â pholisïau Adnoddau Dynol cefnogol ar waith ar gyfer cyn-filwyr, milwyr wrth gefn a Gwirfoddolwyr Llu’r Cadetiaid sy’n oedolion, yn ogystal â gwŷr/gwragedd priod a phartneriaid y rhai sy’n dal i wasanaethu gyda’r Lluoedd Arfog.

Hefyd, rhaid i sefydliadau hybu manteision cefnogi’r rhai yng nghymuned y Lluoedd Arfog drwy annog eraill i lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog a chymryd rhan yn y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr.

Eleni, mae sefydliadau’n cynnwys ymddiriedolaethau’r GIG, sefydliadau addysgol, gwasanaethau ariannol, gwestai, elusennau, cwmnïau cyfreithwyr, gwasanaethau’r heddlu, clybiau pêl-droed ac amgueddfeydd. Cwmnïau bach neu ganolig yw bron i 50% ohonynt, ac mae 72% yn gwmnïau preifat, sy’n dangos yr ystod eang o sefydliadau sy’n cynnig cymorth i’r gymuned filwrol waeth beth yw eu maint, sector neu leoliad.

Dywedodd Mr Tony Fish, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol Gogledd Cymru y Weinyddiaeth Amddiffyn, “Rydym wrth ein bodd bod cynifer o gyflogwyr yng Nghymru wedi cael eu cydnabod gyda’r Wobr Aur hon. Mae’n arbennig o braf bod y cyflogwyr hyn wedi gweithio mor galed i gefnogi ein Cymuned Lluoedd Arfog, yn ystod blwyddyn eithriadol o anodd.”

I gael gwybod mwy am y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr a sut y gall eich busnes elwa ar  gefnogi Cymunedol y Lluoedd Arfog cliciwch yma

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru