Mae 30 o filwyr wrth gefn yng Nghymru wedi bod yn profi eu sgiliau dod o hyd i’r ffordd fel rhan o ymarferiad Dragon Feet ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Daeth milwyr wrth gefn ynghyd i fynd ar gylchdaith 12 milltir ar droed yn Nyffryn Corris. Roedd rhaid dod o hyd i’w ffordd i bedwar pwynt lle’r oedd yna bobl yno’n goruchwylio ac wyth pwynt arall, gyda’u galluoedd arwain a’u lefelau stamina yn cael eu profi i’r eithaf.

Roedd yn brawf hefyd ar eu galluoedd naturiol a’u galluoedd dysgu, megis datrys problemau a gwaith tîm, mewn amgylchedd anghyfarwydd. Roedd yn baratoad delfrydol ar gyfer y grŵp, sy’n gweithio tuag at gwblhau Bwrdd Dethol Swyddogion y Fyddin.

Daeth y milwyr wrth gefn o sawl uned wahanol, gan gynnwys; 104 Catrawd y Magnelwyr Brenhinol , 157 Catrawd y Corfflu Logisteg Brenhinol (RLC), Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgol Cymru (WUOTC), 7 Bataliwn Cudd-wybodaeth Filwrol, i enwi dim ond rhai.

Mae’r grŵp , rhwng 18 a 55 oed, yn dod o bob cefndir ac yn cynnwys swyddogion yr heddlu, myfyrwyr, gyrwyr HGV, diffoddwyr tân, gweithwyr post a thywyswyr mynydd.

Fe aethon nhw ar daith gyffrous o gwmpas chwarel lechi yng Nghorris ar ail ddiwrnod yr ymarfer, a nod y profiad hwn oedd eu gwthio y tu allan i’w cylch cysur er mwyn iddyn nhw fondio gyda’i gilydd a magu hunan-gred.

Cafodd y daith ei hariannu’n rhannol gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA) a Chronfa’r Cadetiaid, sy’n galluogi milwyr wrth gefn i wella eu bywydau bob dydd trwy brofiadau anturus a heriol.

Mae milwyr wrth gefn yn cyflawni pob math o rolau yn eu hunedau wrth gefn, gyda gofyn iddyn nhw neilltuo isafswm blynyddol o ychydig o dan 30 diwrnod.Maen nhw’n dysgu sgiliau angenrheidiol i serennu yn y Lluoedd Arfog ac yn eu bywydau sifilaidd bob dydd.

Mae dros 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru. Maen nhw’n bobl gyffredin sy’n dod o gefndiroedd amrywiol. Maen nhw’n rhoi o’u hamser hamdden i hyfforddi a gwasanaethu ochr yn ochr â phersonél rheolaidd y Lluoedd Arfog. CLICIWCH YMA i ddarganfod mwy am filwyr wrth gefn yng Nghymru.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru