Mae’r goruchwyliwr peiriannau, Lee Phillips, yn gwybod mwy na’r mwyafrif am bwysigrwydd bod pawb yn bresennol ac yn gywir.

Tu hwnt i’w fywyd gwaith yn Ford, mae Lee yn gwasanaethu gyda’r fyddin wrth gefn, sy’n cyflawni rôl hanfodol yn y lluoedd arfog.

Yn wreiddiol o Fynydd Cynffig a bellach yn byw yng Nghaerffili, ymunodd Lee â’r Ffatri Beiriannau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2000 fel gweithredwr ar linell gydosod Zetec ac erbyn hyn mae’n oruchwyliwr ardal ar beiriannu.

Mae yna fwy na 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru, sy’n rhan hanfodol a gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn. Heddiw, bydd y wlad yn dathlu Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn a’r bobl sy’n treulio peth o’u hamser hamdden yn amddiffyn y Deyrnas Unedig gartref a thramor.

Dywedodd Lee: “Mae’n ofynnol i ni gwblhau 27 diwrnod y flwyddyn i gyflawni ein Tystysgrif Effeithlonrwydd. Fel arfer mae hwn yn cynnwys ymarfer hyfforddi am bythefnos, gyda’r gweddill yn cynnwys penwythnosau a nosweithiau hyfforddi. Rydw i wedi ymrwymo mwy o amser, yn sgil fy ngofynion hyfforddiant.

“Mae ymuno â’r lluoedd wrth gefn yn fy ngalluogi i wasanaethu fy ngwlad a pharhau i ddilyn fy ngyrfa gyda Ford. Rwy’n ddiolchgar i Ford am roi’r cyfle i fi wneud hyn.”

Lee yw’r cyntaf o’i deulu i weithio i Ford a hefyd y cyntaf i ystyried ymuno â’r Fyddin Brydeinig fel milwr wrth gefn, ac mae’n is-lefftenant dan brawf. Bu’n dilyn cwrs dethol ym mis Awst 2016 cyn ymuno â’r gwasanaeth y mis canlynol.

Mae’n gwasanaethu gyda Thrydydd Bataliwn Cwmni C y Cymry Brenhinol, yr unig uned droedfilwyr wrth gefn yng Nghymru. Fe gwblhaodd Lee hyfforddiant ym Marics Maendy, Caerdydd a Barics Caer-wynt tua diwedd 2016 a chwblhaodd ei gwrs Troedfilwyr mewn Brwydr yng Nghatraeth yng Ngwanwyn 2017.

Ond doedd Lee ddim yn fodlon â dim ond hynny ac ym mis Mai 2017 cafodd gyfweliad gyda Bwrdd Dethol Swyddogion y Fyddin gan fynd ymlaen i fynychu Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst ar gyfer Modiwl B o Gwrs Swyddogion y Fyddin wrth Gefn. Cwblhaodd hyn haf diwethaf a phasiodd asesiad y prif fwrdd ym mis Awst 2017.

Bu’n dair blynedd prysur iawn i Lee, ond mae’n mwynhau’r amser y mae wedi ei dreulio yn y Fyddin wrth Gefn a’r profiad amrywiol a roddodd iddo.

Meddai: “Yn 2017, roeddwn i’n ddigon ffodus i gwblhau ymarfer mawr ar wastatir Caersallog – Exercise Wessex Storm – ac rydw i hefyd wedi cwblhau Hyfforddiant Antur yn Meribel, Ffrainc, lle ces fy hyfforddi i sgïo gan y Fyddin.

“Mae’r manteision a ddaw i Ford o’m hyfforddi yn eithaf eang. Rwy’n mynychu rhai o’r sesiynau hyfforddiant arweinyddiaeth a rheoli gorau yn y byd a ddarperir gan sefydliad blaenllaw yn y pwnc.

“Mae wedi fy ngwneud yn berson llawer mwy hyderus ac wedi meithrin fy ngallu i gyflawni tasgau cymhleth dan bwysau a sicrhau llwyddiant.

“Gallaf drosglwyddo’r sgiliau a’r wybodaeth i’m gyrfa yn Ford a byddaf yn aelod mwy gwerthfawr o’r tîm yn sgil hynny.”

Milwyr wrth gefn yw tua un rhan o chwech o bersonél ein lluoedd arfog. Fe gynhelir nifer o ddigwyddiadau yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig yr wythnos hon, gan arwain at Ddiwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yn Llandudno ddydd Sadwrn 30 Mehefin. Defnyddiwch #SaluteOurForces ac ymunwch â’r gweithgareddau ar-lein.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru