Mae pedwar person ifanc o Fro Morgannwg sy’n gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned wedi cael eu hanrhydeddu gan gynrychiolydd y Frenhines ar gyfer yr ardal.

Cadét Cymwys Joshua Edwards, o Lanilltud Fawr; Cadét Cymwys Lilimai Black, o Benarth; Corporal Cadét Madisyn Morgan o’r Barri; a’r Sarjant Cadét Rhian Horton hefyd o’r Barri sydd wedi eu penodi’n gadetiaid yr Arglwydd Raglaw am 2020.

Cafodd y pedwar eu dewis ar gyfer y rôl fawreddog, sy’n para blwyddyn, ar ôl cael eu henwebu gan arweinwyr grwpiau Cadetiaid a’r Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru.

Mae’r rôl yn cynnwys mynychu nifer o ddigwyddiadau swyddogol, gan gynnwys digwyddiadau’r Cofio, ymweliadau Brenhinol a gorymdeithiau, gydag Arglwydd Raglaw De Morgannwg, Mrs Morfudd Meredith.

Cyflwynwyd bathodyn arbennig iddynt gerbron tua 90 o bobl mewn seremoni wobrwyo ym Marics Maendy, Caerdydd.

Dywedodd Mrs Meredith, “Mae heno’n gyfle i gydnabod gwaith ardderchog y Lluoedd Wrth Gefn a’r Cadetiaid yn Ne Morgannwg. Mae’r achlysur yn dangos ymroddiad ac ymrwymiad heb ei ail gan y rhai sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Wrth Gefn a’r Cadetiaid.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Joshua, 15, o Gadetiaid Môr y Barri, a disgybl yn Ysgol Llanilltud Fawr, sydd â’i fryd ar ymuno â’r Llynges, yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn Ras Llongau Tal y Byd o Sbaen i Ffrainc ym mis Gorffennaf – cyfle a gododd drwy’r Cadetiaid.

“Fy hoff beth am y Cadetiaid yw teithiau ar y môr ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan yn y ras Llongau Tal yn yr haf,” meddai Joshua, a ddringodd drwy’r rhengoedd o Gadét i Gadét Cymwys o fewn dwy flynedd, diolch i’w ymroddiad, ei ymrwymiad a’i bresenoldeb rhagorol.

Mae e bob amser yn un o’r cyntaf i wirfoddoli pryd bynnag mae ei uned yn cymryd rhan mewn digwyddiadau neu weithgareddau codi arian a helpodd i drefnu digwyddiad hwylio 24 awr a gododd dros £1,500 tuag at uned y Barri.

Mae Lilimai, 16, o Gadetiaid Môr Penarth, sy’n mynychu Ysgol Sant Cyres, ac sydd hefyd â’i bryd ar ymuno â’r Llynges, yn dweud ei bod yn edrych ymlaen yn arw at ei rôl fel Cadét yr Arglwydd Raglaw dros y flwyddyn nesaf.

“Rydw i wedi cael rhai o’m profiadau gorau drwy’r Cadetiaid felly byddwn i’n bendant yn eu hargymell i unrhyw un sy’n ystyried ymuno,” meddai Lilimai, sy’n meddu ar lu o gymwysterau ar y dŵr, gan gynnwys bod yn llywiwr cwch cwbl gymwysedig a meddu ar Drwydded Cwch Modur Lefel 2 RYA.

Mae ei phrif ddiddordeb yn y gangen arlwyo ac mae wedi cwblhau cwrs arlwyo Dosbarth 3 a’i huchelgais yw cymhwyso fel Hyfforddwr Arlwyo’r Cadetiaid.

Dywedodd Madisyn, 15, o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg, mai’r peth gorau am y Cadetiaid oedd cwrdd â phobl newydd a’r holl brofiadau newydd sydd ar gael.

Un o gryfderau’r disgybl o Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn yw croesawu aelodau newydd i’r llu, ac mae bob amser wrth law i gynorthwyo’i chyd-Gadetiaid mewn gweithgareddau hyfforddi a chymunedol.

Diolch i’w dawn am arwain, llwyddodd i gyrraedd rheng Corporal yn gymharol ifanc, yn 14 oed. Sgoriodd 100 y cant yn y Cadre Hyfforddwr Cadetiaid Iau ac mae’n defnyddio’r sgiliau hyn yn rheolaidd o hyd, gan ddarparu profiadau hyfforddi o ansawdd uchel i’w chyd-gadetiaid.

Mae Rhian, 17oed, o Adain y Gorllewin Rhif 1 Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol, yn mynychu Coleg Chweched Dosbarth y Barri, ac yn saethwr sgwadron, yn weithredwr radio sylfaenol, yn swyddog cymorth cyntaf ieuenctid ac yn meddu ar wobr Efydd Dug Caeredin.

Mae hi hefyd yn arweinydd chwaraeon cymwysedig, yn meddu ar gymhwyster arweinydd rygbi tag ac yn cynnal sesiynau chwaraeon llawn hwyl i’r Cadetiaid yn Sain Tathan yn rheolaidd.

Mae hi wedi mynychu gwersylloedd yn RAF Cosford a Henlow, yn ogystal â gwersylloedd tramor yn yr Almaen, Gwlad Pwyl, Gwlad Belg a Ffrainc. Mewn gwersyll diweddar, hi oedd y Cadet rheng uchaf ac yn gyfrifol am 40 arall, gan sicrhau eu bod yn y lle iawn, ar yr amser iawn ac yn y wisg iawn.

“Cefais sioc fawr pan glywais fy mod i wedi cael fy newis ond rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fynychu’r holl ddigwyddiadau gwahanol y mae’r Arglwydd Raglaw yn eu mynychu,” meddai Rhian, sy’n gwirfoddoli ac yn codi arian i lawer o sefydliadau yn ei chymuned.

Bydd y pedwar yn dilyn ôl troed y Cadet Cymwys Benjamin Price o Benarth (Cadetiaid y Môr Penarth); Uwch-sarjant Cadetiaid Bethan Harris o Bentre-baen, Caerdydd (Llu Cadetiaid Awyr Dyfed a Morgannwg); Swyddog Gwarant Cadetiaid James Jelinski o’r Barri (Adain y Gorllewin Rhif 1 Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol), sydd bellach yn hyfforddwr sifil; ac Is-swyddog Cadetiaid Faris Malik (Llu Cadetiaid Cyfunol Ysgol Fitzalan) a enillodd Dystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw am fod yn gynrychiolwyr 2019.

Er mwyn cydnabod ei gwasanaeth a’i hymroddiad i ddyletswydd heb ei ail, cyflwynwyd Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw i Mrs Patricia Williams o Riwbeina, Caerdydd, sy’n gwirfoddoli gydag Adain y Gorllewin Rhif 1 Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol yng Nghaerdydd.

 

 

Mae dros 4,400 o gadetiaid yng Nghymru sy’n ennill sgiliau a chymwysterau drwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol.

Mae maes llafur y Cadetiaid yn cael ei gyflwyno gan gannoedd o Hyfforddwyr a Chynorthwywyr Sifil gwirfoddol, oedolion sy’n rhoi o’u hamser gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a’r Cadetiaid (RFCA) dros Gymru – sefydliad sydd wedi bod yn cefnogi’r Lluoedd Arfog am dros 100 o flynyddoedd. I ddysgu mwy ewch i www.wales-RFCA.org

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru