Heddiw, 22 Awst 2019, mae 100 o gyflogwyr yn cael eu cydnabod gan y Gweinidog Amddiffyn, Ben Wallace, am eu cefnogaeth ragorol i gymuned y Lluoedd Arfog trwy ennill Gwobr Aur y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr. Byddant yn cael eu gwobrau mewn seremoni arbennig ar 12 Tachwedd 2019 yn Amgueddfa Genedlaethol y Fyddin yn Llundain.

Mae Gwobrau Aur Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cynrychioli’r bathodyn anrhydedd uchaf sydd ar gael i’r rhai sy’n cyflogi ac yn cefnogi’r rhai sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr, a’u teuluoedd. Mae’r cynllun yn parhau i dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda nifer y dyfarnwyd yn dyblu yn ystod y 12 mis diwethaf gan gymryd y cyfanswm i 228.

Mae cyflogwyr wedi ennill gwobrau am fentrau fel cyflogi cyn-filwyr, cefnogi unigolion sy’n trawsnewid o’r lluoedd arfog i yrfa newydd a sicrhau polisïau hyblygrwydd i filwyr wrth gefn. Hyd heddiw, mae 23 Awdurdod Lleol, 13 Ysbyty ac Ymddiriedolaeth GIG a 29 o fusnesau bach a chanolig y Deyrnas Unedig wedi cyrraedd y safon uchel hon. 

Mae’r 100 enillydd wedi cael eu cydnabod am eu hymrwymiad tymor hir i’r Lluoedd Arfog, gyda chwmnïau o’r sector cyhoeddus a phreifat yn cyflawni’r radd uchaf. Mae pob un wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, a lle bo hynny’n bosibl, mae’n ymgysylltu â’r Bartneriaeth Trosglwyddo Gyrfa (CTP) i hyrwyddo recriwtio ymadawyr gwasanaeth, yn ogystal ag anrhydeddu addewidion unigol o gefnogaeth.

Dywedodd y Gweinidog Amddiffyn, Ben Wallace:

“Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod y gefnogaeth ragorol i’n lluoedd arfog gan gyflogwyr ledled Prydain a hoffwn ddiolch a llongyfarch pob un.

“Waeth beth fo’u maint, eu lleoliad neu eu sector, mae cyflogi cyn-bersonél y lluoedd arfog yn dda i fusnes ac eleni rydym wedi dyblu nifer y gwobrau i gydnabod y gefnogaeth wych y maent yn ei rhoi.”

Dywedodd y Gweinidog Amddiffyn Pobl a Chyn-filwyr Johnny Mercer: 

“Mae cyn-filwyr yn gwneud cyfraniad enfawr i fusnesau ledled y wlad ac mae’n wych gweld y nifer fwyaf erioed o sefydliadau yn cael eu cydnabod am eu cefnogaeth. 

“Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda busnesau i’w helpu i ddeall ymhellach y gwerth enfawr y gall cyn-filwyr, milwyr wrth gefn a phriod milwrol eu cynnig i’w sefydliad.”

Mae gan Amazon UK dîm Caffael Dawn Filwrol bwrpasol yn ogystal â chynnal Diwrnodau Mewnwelediad Milwrol. Dywedodd Doug Gurr, eu Rheolwr Gwlad yn y DU:

 “Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn Aur yng Nghynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn y DU, sy’n gydnabyddiaeth o’r cyfraniad enfawr y mae cannoedd o gyn-aelodau’r DU yn ei wneud bob dydd yma yn Amazon. Mae sgiliau trosglwyddadwy cyn-filwyr a milwyr wrth gefn yn addas iawn i gwmni sy’n cynnwys adeiladwyr, arloeswyr a dyfeiswyr. Felly wrth i ni barhau i ddyfeisio ar ran ein cwsmeriaid, rydyn ni’n gobeithio gweld mwy yn dod i adeiladu’r dyfodol gyda ni. ”- Doug Gurr, Rheolwr Gwlad y DU, Amazon. 

Meddai Georgina Yellowlees, Cyfarwyddwr Caffael Talent Amazon EMEA:

“Mae Amazon UK yn hynod falch o dderbyn Gwobr Aur ERS i gydnabod ein cefnogaeth i’r Lluoedd Arfog. Mae cyn-filwyr, milwyr wrth gefn a theuluoedd milwrol yn rhan hynod bwysig o’n gweithlu sy’n tyfu’n barhaus. Mae eu sgiliau arwain a rheoli, a anrhydeddir yn ystod gwasanaeth milwrol, heb eu hail, gan yrru ein gallu i gadw addewid ein cwsmeriaid bob dydd. ”

 Sefydlwyd IED Training Solutions Ltd yn 2015 gan ddau gyn-bersonel y Forlu Brenhinol ac mae ganddo enw da ym maes rheoli risg a thrawma, gan dynnu’n helaeth ar hyfforddiant ac arbenigedd milwrol y tîm. Dywedodd Ian Clark y Rheolwr Gyfarwyddwr:

 “Rydyn ni’n teimlo’n anrhydedd ac yn hynod falch o dderbyn y gydnabyddiaeth hon am ein gwaith ac mae ymrwymiad parhaus i gymuned y Lluoedd Arfog ac mae cefnogi’r gymuned hon yn brif ffocws i IED. 

Perchennir y cwmni yn gyfan gwbl gan ddau fôr-filwr Brenhinol – maen rhwydd gweld bod nodweddion ‘y Commando Distinction’, [amlochredd, gwerth, rhagoriaeth], yn sail fawr i’n strategaeth fusnes. 

Fel busnes cenedlaethol sy’n darparu hyfforddiant ac ymgynghoriaeth, rydym mewn sefyllfa dda i eirioli fuddion milwyr wrth gefn a rhai sy’n gadael gwasanaeth. Credwn fod y sgiliau arwain a thechnegol y mae personél milwrol yn eu datblygu yn ystod eu gwasanaeth, yn eu paratoi’n dda ar gyfer trosglwyddo gyrfa. ”

Ymhlith y cant o enillwyr, deiliaid gwobrau Aur Cynllun Cydnabod Cyflogwyr 2019 Cymru yw:

 

  1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  2. Arcanum Information Security Ltd.
  3. Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
  4. CAIS
  5. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  6. Cyngor Sir Sir y Fflint
  7. Coleg Paratoi Ysgogiadol ar gyfer Hyfforddiant (MPCT)
  8. Cyngor Dinas Casnewydd
  9. Qioptiq Cyf
  10. Wagtail

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru