Mae uwch weithwraig awyrennau wedi dyblu ei chyflog sifiliad bron iawn mewn pum mlynedd – diolch i’r sgiliau a ddysgodd gyda Milwyr wrth Gefn y Llu Awyr Brenhinol.

Magwyd Polly Moore, 27, sy’n gweithio fel datblygwr deallusrwydd busnes i United Welsh yng Nghaerffili, gyda thad a oedd yn gweithio fel technegydd i’r RAF ac yn colli amgylchedd y Lluoedd Arfog, pan ymunodd â’r Milwyr wrth Gefn bum mlynedd yn ôl.

Ers hynny, dyw hi ddim wedi edrych yn ôl, gyda’i gyrfa bob dydd a’i gyrfa yn yr RAF yn mynd o nerth i nerth.

“Cyn ymuno â’r Milwyr wrth Gefn, doeddwn i ddim hyd yn oed yn gallu edrych ar bobl i fyw eu llygaid. Rydw i’n llawer mwy hyderus bellach ac yn awyddus iawn i ddysgu. Mae’r Milwyr wrth Gefn yn eich herio mewn gwahanol elfennau fel arweinyddiaeth, hyder a sgiliau trefnu a gweinyddu, a gall hyn yn ei dro roi hwb i’ch bywyd bob dydd,” meddai Polly.

“Mae yna ffactor ‘cŵl’ hefyd! Fel plentyn braidd yn ‘nerdy’, mae gallu dweud fy mod wedi saethu gwn, hedfan gleider, gwersylla yn y coed, cymdeithasu gyda Milwyr o Ganada yn Ffrainc a sgïo ar fynydd uwch na Ben Nevis yn sicr yn tanio dychymyg y bobl rwy’n siarad gyda nhw!”

Mae Milwyr wrth Gefn yn ymrwymo i o leiaf 27 diwrnod o wasanaeth y flwyddyn. Mae dyletswyddau Polly gyda Sgwadron 614, yr unig uned Milwyr wrth Gefn gyda’r Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru, wedi mynd â hi i bob cwr o’r DU a thramor – i Wlad Belg, Ffrainc a’r Almaen. Mae’n arbennig o falch o fod wedi cael ei symud i Lu’r Awyr yn 2018 – a’i bod yn cael treulio amser yn y Pencadlys Awyr, lle cafodd gyfle i gyfarwyddo ystafell o fwy na 200 o uwch swyddogion.

“Ar wahân i fwyd yr awyrlu, a sut mae’n ymwneud â’n cydweithwyr ar y tir a’r môr, rydw i wedi dysgu llawer o sgiliau i’w defnyddio yn fy ngwaith pob dydd hefyd.

“Mae bod yn Filwr wrth Gefn yn sicr wedi fy ngwella fel person, sydd yn ei dro wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar fy ngyrfa bob dydd. Rwy’n fwy hyderus a disgybledig, ac wedi cael y cyfle i fod yn arweinydd effeithiol yn y gweithle. Mae manteision ariannol hefyd – ers ymuno â’r Milwyr wrth Gefn, mae fy nghyflog wedi dyblu bron iawn. Mae’n profi bod gweithio’n galed yn talu ar ei ganfed.

“Rydw i’n falch iawn o fod yn rhan o sefydliad sy’n rym er lles yn mhedwar ban byd. Rydw i hefyd yn mwynhau’r hwyl a’r teimlad o berthyn yn ein Sgwadron – mae Milwyr wrth Gefn yn gymysgedd o unigolion o bob math o wahanol gefndiroedd.”

“Mae bod yn Filwr wrth Gefn yn bluen yn fy het ac yn anrhydedd i mi. Mae gallu cynnig cymorth a chyfrannu at ein Llu Awyr anhygoel a chael y cyfle i rannu profiadau nad oes llawer o’r cyhoedd yn eu cael, i wella fy hun a’r bobl o’m cwmpas – yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo. Fel Milwr wrth Gefn, gallwn gynnig safbwyntiau o’r tu allan, a chyfrannu at ddynameg y Llu Awyr Brenhinol.”

Dywedodd Huw Davies, Cyfarwyddwr Adnoddau United Welsh: “Yn United Welsh, mae cefnogi pobl i fyw eu bywydau gorau yn bwysig iawn i ni. Yn ogystal â darparu cartrefi, rydyn ni’n helpu pobl i gael gafael ar y math iawn o gymorth er mwyn iddyn nhw allu byw’n hapus ac mewn iechyd da.

“Fyddai hyn ddim yn bosib heb egni a brwdfrydedd ein staff, ac rydyn ni’n cydnabod bod gan y lluoedd wrth gefn gymaint i’w gynnig; maen nhw’n cyfrannu sgiliau gwerthfawr i gyflogwyr yn ogystal â’r cymunedau lle maen nhw’n byw. Rydyn ni’n falch iawn o Polly a’r hyn mae hi wedi’i gyflawni.”

Mae 2,200 Milwr wrth Gefn yng Nghymru, sy’n gyfystyr â thua un o bob chwe gweithiwr yn y Lluoedd Arfog yn y Deyrnas Unedig.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru