Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd lawn amser Prif Weithredwr, Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA dros Gymru), sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd. Mae hon yn swydd Gwasanaeth y Goron (cyfwerth â Gradd B2 y Gwasanaeth Sifil) a fydd yn dod yn wag ym mis Mehefin 2021.

RFCA dros Gymru. Mae RFCA dros Gymru, sy’n Gorff y Goron, yn cael ei ariannu i ddarparu ystod o swyddogaethau cymorth a galluogi hanfodol i’r Lluoedd Wrth Gefn a sefydliadau ieuenctid Cadetiaid y Lluoedd Arfog yng Nghymru, ac i ennyn y gefnogaeth ehangaf i filwyr wrth gefn a chadetiaid ar draws cymdeithas. Mae ardal y Gymdeithas yn cwmpasu Cymru gyfan.

Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am rychwant eang o dasgau galluogi, ymgysylltu a dylanwadu y Gymdeithas, a gweithgareddau ledled Cymru.

Mae’r swyddogaethau’n cynnwys agweddau ar ymgysylltu â chyflogwyr a chymorth i’r Lluoedd wrth Gefn, recriwtio cefnogaeth i’r Lluoedd wrth Gefn a’r Cadetiaid, gweithgareddau ieuenctid, gwaith a rheolaeth ystadau, a chymorth ehangach i’r Lluoedd Arfog drwy ‘Firm Base’ ac Ymgysylltu â’r Gymuned.

Yn arwyddocaol, mae’n cynnwys ymgysylltu â rhwydwaith Aelodau Gwirfoddol y Gymdeithas drwy strwythur y Pwyllgor Ardal sy’n cynnwys rhanddeiliaid a dylanwadwyr allweddol (milwrol, sifilaidd, dinesig) ym mhob agwedd ar fywyd. Mae’r swydd yn cynnwys ymgysylltu a rhyngweithio mynych ar lefel uwch gyda sefydliadau mewnol (y Weinyddiaeth Amddiffyn a Gwasanaethau unigol) a’r gymuned ehangach. Mae’n amrywiol iawn ei natur; ac mae’r Prif Weithredwr yn ymwneud yn agos â rhychwant o faterion sy’n ymwneud ag Amddiffyn.

Amlinelliad o’r Fanyleb Swydd. Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad Gwasanaethu staff a rheoli – neu gyfwerth â hynny yn y byd sifilaidd – ar lefel OF5 o leiaf. Mae profiad priodol o’r Lluoedd Arfog yn hanfodol, ac mae gwybodaeth am y Lluoedd wrth Gefn, Sefydliadau Cadetiaid y Gwasanaeth a gweithdrefnau cyllidebol y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ddymunol iawn.

Mae’r Prif Weithredwr yn atebol i’r Cadeirydd a Bwrdd y Gymdeithas (Bwrdd Cymru) sy’n wirfoddolwyr sifilaidd gyda phrofiad cefndirol ar lefel uwch o’r Lluoedd Wrth Gefn a’r Cadetiaid, ac sy’n meddu ar arbenigedd allweddol ym myd busnes. Y Prif Weithredwr sy’n gyfrifol am:

a. Arweinyddiaeth, cyfeiriad cyffredinol ac am gydgysylltu 58 aelod o staff llawn amser y Gymdeithas;

b. Bodloni’r allbynnau a’r dangosyddion perfformiad allweddol a nodir mewn cytundebau lefel gwasanaeth gyda’n cwsmeriaid Gweinyddiaeth Amddiffyn – y Llynges Frenhinol, y Fyddin, yr Awyrlu Brenhinol, y Sefydliad Seilwaith Amddiffyn, a Staff y Ganolfan;

c. Fel deiliad cyllideb sydd â phwerau dirprwyedig, rheolaeth ariannol ar gyllideb y Gymdeithas (tua £8.5m y flwyddyn);

d. Yr holl faterion sy’n ymwneud ag ymgysylltiad y Gymdeithas â’r Lluoedd Wrth Gefn a Sefydliadau Cadetiaid y Gwasanaeth ac ar eu rhan;

e. Darparu a chynnal llety addas sy’n cydymffurfio’n gyfreithiol ar gyfer Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid ledled 167 o safleoedd, gan sicrhau’r defnydd mwyaf darbodus o dir ac adeiladau, gan gynnwys caffael a gwaredu effeithiol; ac i wneud y gorau o’r incwm a gynhyrchir o’r ystâd gan is-osod eiddo’r Gymdeithas a mentrau marchnad ehangach;

f. Cymorth gweinyddol a logistaidd effeithlon i Lu Cadetiaid y Fyddin a sefydliad Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol yng Nghymru – a ddarperir gan Staff Cymorth Proffesiynol Cadetiaid y Gymdeithas;

g.  Rheoli a chefnogi Aelodaeth Wirfoddol eang ac amrywiol y Gymdeithas;

h. Mynychu, cymryd rhan, llywio rheolaeth dros gyfarfodydd, pwyllgorau, cynadleddau a digwyddiadau ad hoc eraill i fodloni amcanion y Gymdeithas;

i. Cynrychioli ac eiriol ar ran y Gymdeithas gydag amrywiaeth eang o Awdurdodau Gwasanaeth a Sifil, a chyrff sifilaidd;

j. Bod yn barod i ymgymryd â phenodiad ‘Prif Weithredwr Arweiniol’ i gefnogi un o feysydd swyddogaethol busnes Cyngor yr RFCA.

Telerau ac Amodau. Cyflog y penodiad yw Gradd B2 y Gwasanaeth Sifil, sy’n cyfateb i £53,500. Disgwylir y bydd yr ymgeisydd yn barod i weithio y tu allan i oriau arferol yn rheolaidd, gan gynnwys dyddiau achlysurol ar benwythnos, ond mae hyn yn denu goramser neu ddefnyddio amser wedi’i gronni. Mae 30 diwrnod o wyliau blynyddol, ac eithrio gwyliau cyhoeddus. Mae pensiwn Cynllun Cyfartaledd Cyflog Gyrfa ar gael. Darperir car Cymdeithas a rhaid i ymgeiswyr ddal trwydded yrru gyfredol. Dylent fod yn barod i deithio’n helaeth ledled Cymru, ac o bryd i’w gilydd i Lundain a mannau eraill i fynychu cyfarfodydd Bwrdd Gweithredol Cyngor yr RFCA a chyfarfodydd cysylltiedig.

Mae’r penodiad am gyfnod prawf cychwynnol o chwe mis, gan barhau fel swydd barhaol wedi hynny. Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael cliriad diogelwch cyn ei benodi, a bydd yn destun gwiriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ymgeisio. Dylai ymgeiswyr anfon llythyr eglurhaol ynghyd â CV o ddim mwy na dwy dudalen yn dangos sut y maent yn bodloni gofynion hanfodol y swydd hon a pham eu bod yn ystyried eu hunain yn addas, gan nodi eu diddordeb a’u cymhelliant i ymgymryd â’r rôl hon. Anogir ymgeiswyr i gysylltu â Phrif Weithredwr RFCA dros Gymru.

Dylid nodi ceisiadau fel PERSONOL I’R PRIF WEITHREDWR a’u hanfon drwy’r post neu ar e-bost, (wa-ce@rfca.mod.uk) i’w derbyn erbyn 5pm ar ddydd Gwener 22 Ionawr 2021. Bydd ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd rhestr fer yr ymgeiswyr yn cael eu hysbysu cyn gynted â phosibl ar ôl y dyddiad hwnnw. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ganol mis Chwefror / dechrau mis Mawrth 2021. Bydd penodiad yr ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cyfarwyddwr Adnoddau ac Ysgrifennydd Rheolaeth (y Fyddin) cyn i Gadeirydd y Gymdeithas ei gadarnhau.

Mae pecynnau cais (sy’n cynnwys y Ffurflen Gais a Disgrifiad Swydd manwl o’r penodiad) ar gael gan Mr Rick Hallett Pennaeth Cyllid / Adnoddau Dynol RFCA dros Gymru:

Swydd Wag Prif Weithredwr, RFCA dros Gymru, Bloc Canol, Barics Maendy, CAERDYDD, CF14 3YE

02920 375 733

wa-finance@rfca.mod.uk

Diweddglo. Mae RFCA dros Gymru yn sefydliad amrywiol a phrysur. Mae swydd y Prif Weithredwr yn gofyn am ymrwymiad, cymhelliant ac egni. Mae’n gofyn am unigolyn sydd â dawn a dychymyg i ddatblygu gwaith y Gymdeithas fel sefydliad galluogi sy’n gwbl abl i gefnogi a chynrychioli’r Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid, yn ogystal â buddiannau ehangach y Lluoedd Arfog a’r maes Amddiffyn i’r dyfodol. Mae angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ymwneud â phobl o bob cefndir.

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru