“Roedd yn rhaid i mi ddweud wrth fy mab fy mod yn gweithio ar gynllun i sicrhau y gallai Siôn Corn ymweld â holl blant yn y byd heb ddal y feirws.”

Yn ei gwaith bob dydd, mae’r Is-gomander Ruth Fleming yn gweithio ym maes gwyddor data poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Ond mae Fleming yn filwr wrth gefn gyda’r Llynges Frenhinol hefyd a gwirfoddolodd ar y cyfle cyntaf bosibl ar gyfer Operation Rescript – sef y gweithgarwch milwrol mwyaf yn y DU yn ystod cyfnod o heddwch i gefnogi ymateb y llywodraeth i’r Coronafeirws.

Ar ôl trafod ei dymuniad i wirfoddoli gyda’i chyflogwr, cafodd Fleming ei siomi pan na chafodd yr alwad gyda’r garfan gyntaf o filwyr wrth gefn. Fodd bynnag, pan gyrhaeddodd yr e-bost, ar brynhawn Gwener yng nghanol mis Mehefin, roedd yn annisgwyl braidd gan ei bod wedi’i galw i gefnogi ymdrechion Cymru i gynnal profion mewn cymunedau lleol. Gyda dau blentyn dan 6 oed, roedd yn falch o glywed y byddai’n gweithio fel Swyddog Gweithrediadau, wedi’i lleoli yng Nghyd-ganolfan Reoli Filwrol Cymru, ym Marics Aberhonddu yn y dref farchnad ym Mannau Brycheiniog. Golygai hyn y byddai’n gallu cymudo i gyflawni ei dyletswyddau, gan ei galluogi i gydbwyso ei bywyd gwaith a chartref. Yn ffodus, roedd ei gŵr, a oedd ar ffyrlo, yn gallu gofalu am y plant a’u haddysgu gartref a rhoi’r rhyddid i Fleming ganolbwyntio ar ei dyletswyddau milwrol.

Fel Swyddog Gweithrediadau Pencadlys mewn rôl wyliadwriaeth, roedd agen i Fleming wybod am bob agwedd ar y gweithgarwch yng Nghymru.

“Nod MACA yw rhoi cefnogaeth gan y fyddin i awdurdodau sifiliaid, ac er bod Cymru wedi datganoli, nid yw amddiffyn. Roedd y broses ‘byddiniad deallus’, a wnaeth fy mhenodi i leoliad ger fy nghartref, yn ddefnyddiol iawn fod gen i wybodaeth leol am yr ardal eisoes.”

Er ei bod wedi ymuno â’r Pencadlys pan oedd personél y fyddin yn gweithio gydag Unedau Profion Symudol ledled Cymru, mae’n dweud mai’r amser mwyaf diddorol iddi oedd cyfrannu at gynnal profion cymunedol ym Merthyr Tudful. Gwelodd broses MACA yn cael ei rhoi ar waith wrth i bersonél RAF gynorthwyo mewn cyfleusterau profi yn y gymuned. Roedd yr holl weithgarwch yn cael ei arwain yn lleol, gyda’r fyddin yn rhoi help llaw ac roedd sawl elfen i’r broses, ond fel swyddog logisteg, y cymorth bywyd go iawn oedd fwyaf diddorol iddi.

“Roedd y gwaith o ddydd i ddydd yn golygu gwybod ymhle roedd personél wedi’u lleoli a monitro’r system i sicrhau bod pawb yn y gadwyn reoli’n gwybod faint o brofion oedd yn cael eu cynnal, fesul awr ac ym mha leoliad. Ar ddiwedd pob diwrnod roedd angen sicrhau bod y crynodeb dyddiol yn cael ei anfon at y SJC ac ar ddechrau’r diwrnod canlynol roedd angen sicrhau bod y profwyr eu hunain wedi cael prawf negyddol am COVID-19 cyn iddynt allu dychwelyd i weithio ym Merthyr Tudful.”

Ar ôl treulio chwe mis fel swyddog gweithrediadau mewn sawl rôl, mae Fleming yn dweud mai dyma oedd cyfnod mwyaf gwerth chweil ei gyrfa gan ei bod yn cynorthwyo ei chymuned leol yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

“Yn aml wrth weithio yn y fyddin gall fod yn anodd egluro wrth eich plant beth rydych chi’n ei wneud. Mae gan fy mhlentyn hynaf syniad go lew beth yw’r ‘feirws’, a phan gawsom gyfnod prysur dros ben ar drothwy’r Nadolig, roedd yn rhaid i mi ddweud fy mod yn gweithio ar gynllun i sicrhau y gallai Siôn Corn ymweld â phob plentyn yn y byd heb ddal y feirws neu ei basio ymlaen i aelwydydd eraill. Doedd dim cwyno am fy oriau hir wedi hynny! Na holi a fyddai ei anrhegion yn cyrraedd mewn pryd pan oedd yn rhaid newid ein cynlluniau ar gyfer y Nadolig ar fyr rybudd yn sgil y cyfyngiadau teithio cyn y gwyliau!

Mae’r Is-gomander Ruth Fleming wedi dychwelyd i weithio yn ei swydd bob dydd erbyn hyn.

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru