Mae llywodraeth San Steffan yn ceisio barn am wyliau Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (CYG) ar gyfer cyflogwyr sy’n cyflogi cyn-aelodau o luoedd arfog rheolaidd y DU. Yn benodol, mae’r llywodraeth yn annog cyflogwyr cyn-filwyr, darparwyr meddalwedd a chyfrifwyr i ymateb i’r broses o weithredu’r cynllun.

Mae sicrhau cyflogaeth lwyddiannus yn un o’r elfennau sylfaenol sy’n caniatáu i’r rheini fu’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog bontio’n ôl i fywyd sifil yn llwyddiannus.

Mae’r llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau bod cyn-filwyr yn gallu cael gafael ar ba bynnag gymorth sydd ei angen arnynt gydol eu hoes, a hefyd sicrhau bod unigolion sy’n gadael y Lluoedd Arfog mor barod â phosib ar gyfer hyn.

Mae hefyd yn credu bod gan rai sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog rinweddau a phriodoleddau pwysig y dylid elwa i’r eithaf arnynt yn y gymdeithas a’r economi ehangach, ond bod angen gwneud mwy i helpu cyn-filwyr i gael swydd ar ôl gadael y fyddin.

Mae hyn yn cynnwys parhau i herio rhagdybiaethau eraill am gyn-filwyr a mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n wynebu rhai sefydliadau busnes wrth gyflogi cyn-filwyr. Mae hefyd yn cynnwys eu cymell i gyflogi cyn-filwyr trwy ddarparu gwyliau CYG ar gyfer 12 mis cyntaf y gyflogaeth.

Mae’r mesur hwn ymhlith nifer sy’n pwysleisio ymrwymiad cadarn y Llywodraeth i greu’r amodau i gyn-filwyr ddod o hyd i swydd gynaliadwy o’r radd flaenaf a dal ati wedyn. Bydd y mesur, a gyhoeddwyd yng Nghyllideb mis Mawrth eleni, yn eithrio cyflogwyr o unrhyw atebolrwydd CYG ar gyflog cyn-filwr hyd at y trothwy eilaidd uchaf ym mlwyddyn gyntaf eu cyflogaeth sifil.

Bydd y rhyddhad hwn ar gael i gyflogwyr o Ebrill 2021. O fis Ebrill 2022, bydd cyflogwyr yn hawlio’r rhyddhad hwn drwy’r cynllun Talu wrth Ennill mewn amser real. Fodd bynnag, bydd trefniadau pontio ar waith ar gyfer blwyddyn dreth 2021-2022.

I ddarllen ymgynghoriad Cyllid a Thollau EM yn llawn, ewch i GOV.UK. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad, e-bostiwch nics.correspondence@hmrc.gov.uk

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru