Cynhaliodd y tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ddau weithdy ‘rhithwir’ Gwobrau’r Cynllun Cydnabod Cyflogwyr i gyflogwyr a sefydliadau sydd wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog ac sydd am gael eu cydnabod am eu cefnogaeth barhaus i’r sector Amddiffyn.

Roedd y gweithdai’n rhan allweddol o ‘strategaeth ymgysylltu rithwir’ y tîm Ymgysylltu i hyrwyddo cyfranogiad yng Ngwobrau’r Cynllun Cydnabod Cyflogwyr yn 2021. Mae’r strategaeth hon yn esblygu’n barhaus.

Ddydd Mawrth 12 Ionawr, mynychodd 21 o bobl y gweithdy Aur, gyda’r bwriad o symud ymlaen o’u statws lefel Arian i ennill y safon Aur glodfawr.

Ddydd Iau 14 Ionawr, mynychodd 27 o bobl y gweithdy Arian er mwyn cael rhagor o wybodaeth am sut i symud o lefel Efydd i lefel Arian. Roedd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar sut y gallant ddangos a phrofi eu cefnogaeth barhaus i’r ‘teulu Amddiffyn’.

Yn y ddau weithdy trafodwyd meini prawf hanfodol a dymunol y Gwobrau’n fanwl, aethpwyd trwy ddeunyddiau cymorth a chanllawiau ac roedd enillwyr blaenorol wrth law i gynghori darpar ymgeiswyr ac i rannu eu teithiau unigol. Roedd y gweithdai’n gwbl ryngweithiol gyda chymysgedd o gwestiynau’n cael eu gofyn a’u hateb.

Dywedodd Tony Fish, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol y Gogledd:

“Mae’n galonogol iawn bod busnesau’n dal i allu dod hyd i’r amser i fynychu ac ystyried cyflwyno cais yn y cyfnod eithriadol hwn gyda llawer o faterion eraill i dynnu eu sylw. Yn syth wedi’r gweithdai, derbyniwyd llawer o Ddatganiadau o Ddiddordeb gan sefydliadau ledled Cymru. Mae hyn yn argoeli’n dda am geisiadau llawn yng nghylch ceisiadau 2021.”

Mae Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Sector Amddiffyn yn annog cyflogwyr i gefnogi Amddiffyn ac i ysbrydoli eraill i wneud yr un fath. Mae’r cynllun yn cynnwys gwobrau efydd, arian ac aur i sefydliadau cyflogwyr sy’n addo, dangos neu eirioli cefnogaeth i’r gymuned amddiffyn a lluoedd arfog, ac yn cysoni eu gwerthoedd â Chyfamod y Lluoedd Arfog.

Prif nod y Cynllun yw cydnabod cefnogaeth y sector preifat er bod sefydliadau’r sector cyhoeddus fel y gwasanaethau brys, awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau GIG ac asiantaethau gweithredol yn gymwys i gael eu cydnabod hefyd.

Mae ceisiadau ar agor yn awr ar gyfer ceisiadau’r Wobr Arian a’r Wobr Aur ac mae digon o amser i gyflwyno cais.

Dylid cyflwyno Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer y Wobr Arian drwy gwblhau arolwg cymhwysedd byr yma. Y dyddiad cau i fynegi eich diddordeb ar gyfer gwobrau 2021 yw11:59 ar 16 Ebrill 2021.

Dylid cyflwyno Datganiadau Diddordeb ar gyfer y Wobr Aur drwy gwblhau arolwg cymhwysedd byr yma. Y dyddiad cau i fynegi eich diddordeb ar gyfer gwobrau 2021 yw11:59 ar 17 Ebrill 2021.

Os ydych am drafod cais posibl yn fanylach, cysylltwch â Tony Fish wa-reed2@rfca.gov.uk neu Audrey Nealon wa-reed@rfca.gov.uk, Cyfarwyddwyr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol Cymru.

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru