Mae 48 o gadetiaid ac wyth o wirfoddolwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig wedi dychwelyd o daith gyfnewid ryngwladol ‘anhygoel’ i Ganada.

Roedd pedwar cwrs yn cael eu cynnig yng Nghanada gan Ganolfannau Hyfforddi’r Cadetiaid (CTC) yn Whitehorse, Rocky Mountain ac Argonaut i ganolbwyntio ar ddatblygu ffitrwydd, gwaith tîm, sgiliau anturio a hunanddibyniaeth cadetiaid.

Roedd Ymarferiad Whitehorse yn Yukon a chyflwynwyd 12 cadét a dau Wirfoddolwr (Oedolion) Lluoedd y Cadetiaid (CFAV) i brofiad cadetiaid Canada. Fe fuon nhw ar daith antur 18 diwrnod, a oedd yn cynnwys beicio mynydd, heicio, canŵio ac ymweliadau diwylliannol.

Capten Al Mountain, 27 oed ac aelod o Bencadlys Cwmni A, Llu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg (ACF) oedd y Swyddog Hebrwng o Brydain. Cafodd amser gwych a’r cyfle i ymarfer ei sgiliau mewn lle newydd.

Meddai: “Roedd y golygfeydd gydol y pum diwrnod o feicio mynydd yn hollol anhygoel.Roedd cael gwersylla yn y gwyllt wrth ymyl afonydd a llynnoedd hefyd yn fonws, yn enwedig pan gododd y tymheredd i 35 gradd.

“Roedd y cyfnod canŵio yn ddiddorol iawn, ac fe fuon ni’n padlo ar yr Yukon a’r Takhini gyda’n tywysydd yn adrodd cerddi Robert Service am y Rhuthr am Aur yn y Yukon ym 1889, yn enwedig The Spell of the Yukon, a roddodd bersbectif i ni ar galedi’r cyfnod ac o deithio trwy ardaloedd anghysbell.

“Mae gen i lawer o atgofion melys, ond i mi, eiliad fwyaf eiconig y daith oedd gwylio Goleuadau’r Gogledd yng nghanol y sêr yn goleuo’r awyr am 2.30 y bore.”

Roedd y cwrs yn gorfforol ac yn feddyliol heriol ond fe wnaeth pob un o’r cadetiaid lwyddo i gwblhau’r Cwrs Hyfforddwyr Teithiau Antur a chafodd pob un ei fathodyn.

Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys Sarjant Cadet Billy Brian, 16 oed, o Ddidoliad y Drenewydd, ACF Gwent a Phowys. Dywedodd: “Fe wnes i fwynhau’r daith 18 diwrnod – roedd yn gyfle i fi fagu hyder, ac i ddatblygu fy sgiliau gwaith tîm a’m sgiliau trefnu. Roedd y beicio mynydd yn dipyn o her i mi ond yn werth chweil – wna’i byth anghofio’r golygfeydd.

“Fe wnes i fwynhau’r canŵio hefyd, yn enwedig padlo drwy’r dyfroedd gwyllt. Fe wnes i ddysgu hefyd sut i ymddiried mewn pobl eraill a gwneud yn siŵr ein bod ni i gyd yn cyrraedd y gwaelod yn ddiogel. A theithio i Ganada oedd y tro cyntaf i fi hedfan hefyd!

“Dwi wedi cael profiad fydd yn aros yn y cof am byth yng Nghanada. Byddwn yn annog eraill i wneud cais i fod ar gyrsiau’r flwyddyn nesaf, sydd ar gael nawr drwy Westminster.”

Cafodd y daith ei hariannu’n rhannol gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA) a Chronfa’r Cadetiaid, sy’n helpu i ariannu ystod eang o weithgareddau sy’n helpu cadetiaid i dyfu trwy fwynhau profiadau sy’n newid bywyd, gan ennill sgiliau newydd a chymwysterau a mwynhau gyda ffrindiau ar yr un pryd.

Mae mwy na 1,200 o Oedolion sy’n Wirfoddolwyr gyda Llu’r Cadetiaid sy’n ysbrydoli dros 4,400 o bobl ifanc yng Nghymru i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. CLICIWCH YMA i ddysgu mwy.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru