Weithredwr Cymorth a Chyfarpar Amddiffyn, yn siarad wrth iddo annerch tua 130 o bobl yng nghyfarfod diweddaraf Clwb Busnes Caerdydd.

 

Mewn darlith a roddwyd cyn y cinio, a noddwyd gan y Gymdeithas Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru, rhoddodd Syr Simon ddisgrifiad diddorol iawn i ni o arferion caffael, rheoli diogelwch, materion risg ac amgylcheddol a sut mae ef a’i dîm yn cynrychioli buddiannau’r DU ar y llwyfan milwrol a gwleidyddol rhyngwladol.

“Dylai Cymru fod yn falch o’i chyfranogiad at yr agenda Amddiffyn. Mae Cymru yn arweinydd o ran cudd-wybodaeth a gwyliadwriaeth,” meddai Syr Simon wrth iddo siarad am sut rydym yn dechrau ar gyfnod lle mae cydweithredu yn hollbwysig a chydweithio yn allweddol.

“Roedd y farchnad Amddiffyn yn arwain datblygiad technoleg ar un adeg, a’r sector masnachol yn defnyddio’r datblygiadau hynny, ond mae pethau’n digwydd y ffordd arall bellach,” meddai.

“Rydym angen gwneud ein marchnad yn fwy hyblyg. Mae angen i ni weld sut gallwn ddenu mwy o fuddsoddiadau masnachol arloesol a chreadigol a fydd o fudd i ni. Mae elfen o risg wrth fuddsoddi mewn technoleg, ond mae angen rhoi rhywbeth ar waith a’i feithrin yn gynyddol. Mae angen i ni arloesi’n barhaus er mwyn cyflawni ar ein hamcanion polisi.

“Gallai Brexit gael gwared ar ambell bolisi sydd wedi ein dal yn ôl, ond mae’r DU wastad wedi bod yn arweinydd o ran rhaglenni rhyngwladol sydd o fudd i’r fyddin,” meddai, gan ychwanegu, “Mae Amddiffyn yn elwa ar Gymru yn union fel y mae Cymru yn elwa ar Amddiffyn.”

Penodwyd Syr Simon, a oedd yn siarad yn nigwyddiad Clwb Busnes Caerdydd, a gynhaliwyd ddydd Llun 9 Mawrth yn Stadiwm Swalec, Gerddi Sophia, yn Brif Weithredwr Cymorth a Chyfarpar Amddiffyn ym mis Mai 2018.

Daeth ei benodiad ar ôl 35 mlynedd o wasanaeth yn yr RAF fel swyddog peirianneg, gyda’i benodiad olaf fel Pennaeth Deunyddiau (Awyr) Cymorth a Chyfarpar Amddiffyn a Phrif Beiriannydd RAF ar Fwrdd y Llu Awyr. Yn ystod ei yrfa yn y fyddin gwasanaethodd mewn sawl rôl weithredol a staff amrywiol, gan ganolbwyntio yn y 15 mlynedd ddiwethaf ar gaffael a darparu cymorth.

Cynigiwyd llwncdestun i ddiolch iddo ar ddiwedd y noson gan y Cyrnol Nick Beard, Prif Weithredwr y Gymdeithas Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

Meddai’r Cyrnol Beard: “Mae’r Lluoedd Arfog yn y DU yn mwynhau enw da fel y gorau yn y byd. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar sawl ffactor ac yn bwysicaf oll mae’n cynnwys ymrwymiad enfawr gan sefydliad caffael amddiffyn proffesiynol sydd â’r arbenigedd, profiad, proffesiynoldeb a gallu.

“Heno, rydym wedi clywed o frig y gadwyn gyflenwi Amddiffyn sut mae Cymorth a Chyfarpar Amddiffyn yn darparu ystod eang o gyfarpar i Luoedd Arfog y DU ac yn ymdrin â chyllideb gwerth miliynau a rhaglen gymhleth iawn.

“Mae Syr Simon Bollom wedi rhoi blas i ni ar rai o’r heriau sy’n ein hwynebu, ac yn sicr wedi gwneud i ni feddwl am yr amseroedd anodd a’r penderfyniadau dyrys sydd angen i Bennaeth y prif sefydliad caffael ar gyfer Amddiffyn eu gwneud.”

Sefydlwyd Clwb Busnes Caerdydd ym 1912 a bellach dyma’r digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru, sy’n rhoi llwyfan i siaradwyr sydd gyda’r gorau yn y byd gydol y flwyddyn. Mae’n cynnig y cyfle i aelodau a sefydliadau rannu ysbrydoliaeth a chysylltu â llunwyr penderfyniadau ledled y sectorau preifat, cyhoeddus ac elusennol.

Llun drwy garedigrwydd Richard Bosworth.

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru