Mae milfeddyg o’r Gogledd wedi annog pobl i fentro allan o’u bywydau bach cyfforddus a gwasanaethu fel milwyr rhan-amser gyda’r Lluoedd Wrth Gefn.

Meddai’r Is-gapten Jay Tunstall, sy’n gwasanaethu gydag Ysbyty Maes 203 (Cymru): “Os nad ydych chi’n meddwl ei fod yn iawn i chi, cymrwch gam yn ôl a gofynnwch i’ch hun pam mae hynny. Mae’r rheini sy’n meddwl nad yw’r her yn addas iddyn nhw ymhlith rhai o’r rheini sy’n cael y boddhad mwyaf yn y Lluoedd Wrth Gefn.

“Y ffordd orau o wella eich hun yw herio eich hun a chamu allan o’ch cylch cysurus,” meddai’r dyn 33 oed sy’n byw ger Treffynnon, a ymunodd â’r Lluoedd Wrth Gefn pan oedd yn y brifysgol.

Ar ôl hoe o ryw bum mlynedd, wrth orffen astudio a dechrau gweithio fel milfeddyg, ailymunodd Jay ychydig llai na blwyddyn yn ôl.

“Fy mwriad drwy’r amser oedd ailymuno, gan ei fod yn ychwanegu agwedd arall at eich bywyd, ac nid at eich set sgiliau yn unig. Mae’r hyfforddiant a geir mewn meysydd fel arwain a rheoli, ynghyd â phrofi’r sgiliau hyn, yn rhywbeth sy’n anodd ei efelychu mewn gyrfa sifilaidd.”

Mae Jay, sydd wedi bod yn darlithio ym Mhrifysgol Lerpwl ac sy’n gwneud PhD mewn epidemioleg filfeddygol ar hyn o bryd, yn dweud bod ei brofiad milwrol mewn hyfforddi ac addysgu wedi ei helpu i ddysgu’r sgiliau a magu’r hyder sydd ei angen yn ei rôl fel darlithydd.

“Rhoddodd fy mhrofiad yn y fyddin y sgiliau cyfathrebu i mi sy’n hollbwysig yn fy rôl fel milfeddyg. Mae’r mathau hyn o sgiliau yn cael eu defnyddio o ddydd i ddydd, yn y gweithle ac yn y byd ehangach.

“Mae’r fyddin yn cynnig sgiliau a hyfforddiant sy’n anodd eu cael yn y byd sifilaidd.”

Fel Swyddog Cymorth Meddygol yn Ysbyty Maes 203, mae cyfrifoldebau Jay yn cynnwys cynllunio meddygol, gorchymyn a rheoli ynghyd â thasgau swyddog anghlinigol eraill.

Yn ogystal â bod eisiau camu allan o’i gylch cysurus ac ennill sgiliau newydd, ymunodd Jay hefyd oherwydd ei fod yn awyddus i fod allan yn yr awyr agored a chadw’n heini, gan ei fod yn mwynhau chwaraeon fel caiacio a padlfyrddio.

Ar hyn o bryd, mae Jay yn rhan o’r cymorth milwrol i’r pandemig COVID-19. Mae wedi cymryd rhan mewn nifer o dasgau’r Tîm Asesu Milwrol ledled Cymru ac ef yw’r Swyddog Gwybodaeth ar gyfer Cell Gweithredoedd Ysbyty Maes 203 yng Nghaerdydd.

Yn ystod ei amser gyda’r Lluoedd Wrth Gefn, mae Jay wastad wedi cael cefnogaeth lawn ei gyflogwr a’i oruchwylwyr PhD ym Mhrifysgol Lerpwl, yn ogystal â’i gyllidwyr yn y Sefydliad Lles Anifeiliaid.

Mae 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru ac maent yn cyfrif am oddeutu un mewn chwech o bersonél y Lluoedd Arfog yn y Deyrnas Unedig.

Heddiw, mae miloedd o weithwyr rhan-amser ledled y wlad, sy’n ymrwymo o leiaf 27 diwrnod o wasanaeth y flwyddyn, yn dathlu Diwrnod Milwyr Wrth Gefn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru