Mae’r Rhaglaw Rhys Thomas, o Gaerdydd, Swyddog Rhyfela Tir a Môr (AW), sydd fel arfer wedi’i leoli ar HMS Cambria, wedi cael ei roi ar waith dros y pedwar mis a hanner diwethaf fel rhan o ymateb y Llynges Frenhinol i argyfwng COVID 19.

Cafodd Rhys alwad ar 9 Ebrill i fod yn rhan o ymgyrch Broadshare, gan gefnogi ymateb tiriogaethau tramor Prydain i COVID-19, yn rôl cadw gwyliadwriaeth ‘Ship to Objective Manoeuvre’, rhan o’i arbenigedd AW. Er iddo fod ar alw parhaol, yn barod i hwylio am wythnosau lawer, ni chafodd gais i symud i’r Caribî yn y diwedd.

Bellach, mae Rhys bellach yn gweithio wrth galon pencadlys reoli’r llynges yn Portsmouth fel Swyddog Staff mewn rôl ategol o fewn cell ymateb COVID-19 y Llynges, gan baratoi briffiau i uwch-swyddogion a meithrin dealltwriaeth well o sut a pham mae’r Llynges Frenhinol yn gweithio.

“Bu’n flwyddyn llawn bwrlwm i mi hyd yma,” meddai Rhys. “Mae’r dyddiau’n gallu bod yn reit hir a phrysur ar brydiau, ond hefyd yn wych o ran y cyfle a gaf i ddod i adnabod y Llynges Frenhinol yn ehangach a sut mae pethau’n digwydd ar lefel mor uchel.”

Gan symud o gwmpas y wlad fel rhan o’r drefn ymfyddino – y drefn y mae’r lluoedd arfog yn ei defnyddio i alw milwyr wrth gefn fel bo’r angen – cafodd Rhys ei leoli yn Llundain am sbel, yng nghanolfan weithredu forol (MOC) Northwood cyn symud i bencadlys rheolaeth y llynges ar arfordir de Lloegr.

“Fy nghasg gychwynnol yn MOC oedd fel capten yn cynnal briffiau dyddiol yn ogystal â drafftio a darparu gwybodaeth, dadansoddiadau ac ymatebion technegol ar draws y Llynges, wrth dderbyn ceisiadau am wybodaeth. Ers hynny mae wedi ymestyn i gefnogi’r broses o greu gweithdrefnau a helpu i ddatblygu polisi ac ymgysylltiad strategol y Llynges.

“Rwyf wedi meithrin cysylltiadau cryf iawn gyda ‘nghymheiriaid o’r fyddin reolaidd, ac wedi meithrin dealltwriaeth ddyfnach o ymgyrchoedd ar y cyd. Rwyf hefyd wedi gweld lefelau uwch o waith trefnu o fewn y Pencadlys, nag y byddwn i wedi fel arall.

Mae Lt Rhys Thomas yn aelod o HMS Cambria, unig Uned Gwarchodfeydd Morwrol y Llynges Frenhinol yng Nghymru. Mae Lluoedd Wrth Gefn y Llynges Frenhinol yn hyfforddi i’r un safon â’u cymheiriaid rheolaidd ac yn cael eu rhoi ar waith er mwyn ategu anghenion amddiffyn gartref a thramor. Mae Rhys yn un o bump o filwyr wrth gefn y Cambrian sydd wedi’u trefnu’n uniongyrchol i gefnogi’r ymateb i COVID-19; wedi i ryw 40 o aelodau’r Cambrian wirfoddoli dros y cyfnod hwn.

Cyn hir, bydd HMS Cambria yn symud i ganolfan hyfforddi bwrpasol newydd gwerth miliynau o bunnoedd yng nghanol Bae Caerdydd. Yn ei rôl fel Swyddog Is-adrannol ar gyfer tua deg o filwyr iau ac uwch a Swyddog Gorchymyn, Arweinyddiaeth a Datblygu Rheolaeth yr uned (CLMDO),

mae Rhys yn disgrifio’r cyfleuster newydd fel “eithriadol”.

Ychwanega, “Mae buddsoddiad y Llynges yn y lluoedd wrth gefn yng Nghymru yn dangos eu bod wedi ymrwymo i ddatblygu ei phobl tra’n hybu’r gefnogaeth weithredol a gynigir i’r Llynges Frenhinol. Mae’r ystafelloedd dosbarth, y gampfa a’r cyfleusterau bwyta gyda’r gorau yn unrhyw le i’r lluoedd morwrol wrth gefn, a thu hwnt efallai.”

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru