Bydd gyrfa ddisglair cadét ifanc o Gaerdydd yn dod i ben wrth iddo hwylio o’i gartref yng Nghaerdydd i Lundain yng nghwmni’r pâr priod brenhinol, y Tywysog Harry a Meghan Markle.

Bydd Bradley Cartwright o Landaf, sy’n 17 oed, yn hwylio ar fwrdd y Lord Nelson ar bedwerydd cam, a cham 10 diwrnod olaf, Her o Amgylch Prydain yr Arglwydd Dannatt, a drefnir gan Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî.

Bydd diwedd y fordaith 40 diwrnod i bob un o brifddinasoedd y Deyrnas Unedig yr un pryd â phen-blwydd Bradley’n ddeunaw oed ym mis Medi pan fydd yn gadael Llu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg (ACF).

Bydd mordaith Bradley’n dechrau mewn seremoni arbennig yng Nghaerdydd yn ddiweddarach yr wythnos hon, lle bydd y criw yn cymryd lle’r rhai ar gam blaenorol y fordaith. Bydd parêd a pherfformiadau cerddorol yn ystod y digwyddiad hefyd.

Bydd 24 aelod o gadetiaid a 12 o bersonél y Gwasanaeth sydd wedi’u hanafu yn gweithio ar fwrdd y llong, ac yna’n cwrdd ag aelodau’r teulu brenhinol ar ben y daith, er bod Bradley wedi eu cyfarfod yn barod.

“Alla i ddim meddwl am ffordd well o orffen fy ngyrfa fel cadét. Dyma’r ffarwel gorau a allai fod wedi’i roi i mi,” meddai Bradley, sy’n Uwch-ringyll Cadet y Gatrawd.

“Mae dysgu am wrthdaro ar hyd a lled y byd wedi apelio ataf fi erioed, a’r peth lleiaf y gallaf ei wneud yw talu teyrnged i bobl sydd wedi’u hanafu mewn gwrthdaro.

“ Caf gyfle i ddiolch i Harry a Meghan am y gwahoddiad i’r briodas ym mis Mai hefyd. Bydd eu gweld fel pâr priod yn wych. Fe wnes i fwynhau’r briodas yn fawr a byddaf yn mwynhau eu gweld nhw eto.”

Mae Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî yn arweinydd byd-eang ym maes cynhwysiant cymdeithasol a bydd y daith hon yn dod â phobl o alluoedd amrywiol at ei gilydd. Mae ganddynt ddwy long dal arbennig er mwyn integreiddio pobl ag anableddau corfforol â phobl nad ydynt yn anabl.

Bydd y criw yn rhannu cyfrifoldebau, megis dringo mastiau a gosod yr hwyliau, cyn iddynt gyrraedd Tŵr Llundain ar gyfer seremoni derfynol, sef parti gardd Prydeinig gyda cherddoriaeth filwrol. Byddant yn derbyn y darn olaf o gofeb i’r Rhyfel Byd Cyntaf hefyd, ar ôl derbyn y rhannau eraill ar ddiwedd pob cymal o’r fordaith.

Meddai Bradley: “Fe welais  y cyfle a sylweddoli ei fod e’n gyfle gwych, felly cynigiais fy enw ar ei gyfer. Roedd yn syndod mawr i mi pan gefais gynnig y lle. Gan fod hanes yn agos iawn at fy nghalon, mae cael coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf gyda’r her hon yn anhygoel.

“Wrth gwrs, dwi heb fod ar fwrdd y llong eto, ond o’r hyn y gallaf ei weld hyd yn hyn, mae’n mynd i fod yn fwy na dim byd arall dwi wedi’i wneud erioed o’r blaen. Mae ystyr Her Hwylio’r Arglwydd Dannatt o amgylch Prydain yn wirioneddol fawr. Rwy’n gobeithio y gallaf wneud ffrindiau da ar y llong ac rwy’n gobeithio cael cyfle i siarad â’r cyn-filwyr er mwyn deall beth sydd wedi digwydd iddyn nhw.”

Mae’r disgybl o Ysgol Glantaf wedi bod i fwy na 80 o ddigwyddiadau yn ei bedair blynedd fel cadet, sydd wedi rhoi pob math o sgiliau a phrofiadau gwerthfawr iddo i’w defnyddio maes o law fel oedolyn. Mor ddiweddar ag wythnos diwethaf, bu Bradley’n mwynhau hyfforddi yn y maes gyda ffrindiau am bythefnos yng ngwersyll blynyddol ACF Dyfed a Morgannwg.

Enillodd Bradley Dlws yr Arglwydd Jones am ddod i’r brig fel y saethwr reiffl gorau at darged yng Nghymru yn 2016, un o sawl llwyddiant ym maes chwaraeon, a gwnaeth ddarlleniadau dwyieithog yng Ngwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru yn 2016 a 2017. Bu’n brofiad bythgofiadwy ac yn un mae’n ei argymell i bobl ifanc eraill.

Meddai: “Fy nod yn y dyfodol yw ymuno â’r ACF eto, y tro hwn fel Hyfforddwr sy’n Oedolyn mewn cwmni gwahanol lle gallaf rannu fy sgiliau ag eraill. O ran swydd, dwi’n gobeithio ym maes peirianneg, a byddwn yn hoffi defnyddio fy nwylo a bod yn ymarferol. Hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi fy nghefnogi i yn yr ACF, diolch o galon i chi.

“Os ydych chi’n ymuno â’r ACF fel cadet ac eisiau cyrraedd y radd uchaf, y ffordd orau o wneud hynny yw cynnig eich enw ar gyfer popeth. Mae cymaint o gymwysterau ar gael. Pan fyddwch chi’n gwthio eich hun y tu hwnt i’ch disgwyliadau, dyna’r ffordd orau o gyrraedd y nod a chyflawni’ch potensial.”

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru