Heddiw, cyhoeddwyd enwau prif gefnogwyr Lluoedd Arfog Prydain, gyda’r nifer uchaf erioed o sefydliadau preifat a chyhoeddus wedi ennill y brif wobr.

Cyhoeddodd y Weinyddiaeth Amddiffyn Wobrau Aur y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) ar gyfer 127 o fusnesau, cyrff sector cyhoeddus ac elusennau sydd wedi dangos cefnogaeth ragorol i gymuned y Lluoedd Arfog.

Mae’r enillwyr yn cynnwys naw cyflogwr o Gymru: Contractwyr Alun Griffiths Cyf; Prifysgol Caerdydd; Enbarr Enterprises Cyf; Forces Fitness; Hire A Hero; Cyngor Sir Fynwy; Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru; Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Bellach yn eu seithfed flwyddyn, Gwobrau Aur Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn yw’r anrhydedd uchaf sydd ar gael i’r rhai sy’n cyflogi a chefnogi’r rhai sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Eleni, mae 47% o’r enillwyr naill ai’n ficrosefydliadau neu’n Fusnesau Bach a Chanolig, ac mae 38% yn sefydliadau cyhoeddus. Mae’r 127 o enillwyr gwobrau eleni yn ymuno â grŵp o 226 o enillwyr o flynyddoedd blaenorol. Erbyn hyn, mae gan Gymru gyfanswm cronnol o 25 o enillwyr aur y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr.

I ennill gwobr, rhaid i sefydliadau ddangos eu bod yn darparu deg diwrnod o wyliau â thâl ychwanegol i filwyr wrth gefn a bod ganddynt bolisïau Adnoddau Dynol cefnogol ar waith ar gyfer cyn-filwyr, lluoedd wrth gefn, Oedolion sy’n Wirfoddolwyr gyda’r Llu Cadetiaid a gwragedd a phartneriaid y rhai sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog. Maent hefyd yn hyrwyddo manteision cefnogi aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog, gan annog eraill i arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog a chymryd rhan yn y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr.

Dywedodd Johnny Mercer, y Gweinidog Gweithwyr Amddiffyn a Chyn-filwyr:

“Mae ehangder ac amrywiaeth yr enillwyr eleni yn dangos sut mae cefnogaeth y byd busnes i’r Lluoedd Arfog yn parhau i dyfu waeth beth fo’r sector, maint y cwmni neu’r lleoliad. Rwyf yn ddiolchgar am agwedd gadarnhaol y sefydliadau hyn, a’r polisïau hyblyg a addaswyd ganddynt tuag at y gymuned amddiffyn, sy’n dyst i’r cyfraniad gwych y mae personél sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd yn gallu’i wneud i unrhyw sefydliad.

Rwy’n falch iawn bod cymaint o gwmnïau yn cefnogi ein pobl ac y gallwn, drwy’r cynllun hwn, roi cydnabyddiaeth gyhoeddus haeddiannol iddynt.”

Mae rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr a Chyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru ar gael yma

Am restr lawn o enillwyr: ewch i

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru