Mae buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau ar gyfer milwyr wrth gefn a chadetiaid yng Ngogledd Cymru wedi derbyn cefnogaeth gan Darren Millar AC.

Bydd y datblygiad yng Ngwersyll Cinmel, Bodelwyddan, ger y Rhyl, yn darparu swyddfeydd newydd ac ystafell friffio ar gyfer 203 Ysbyty Maes (Cymru) a Phencadlys Cadetiaid y Fyddin (ACF) Clwyd a Gwynedd.

Yn ddiweddar fe ymwelodd un o’r sylfaenwyr a bellach Cadeirydd Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Lluoedd Arfog a’r Cadetiaid, Darren Millar AS, y gwersyll i weld sut roedd pethau’n mynd.

Dywedodd: “Mae’n hanfodol bod gan filwyr wrth gefn a chadetiaid gyfleusterau o’r 21ain ganrif sy’n addas i’r pwrpas, felly roeddwn wrth fy modd yn ymweld â Chinmel i weld yr adeilad newydd, sy’n cael ei ddatblygu, ac i glywed am gynlluniau’r Gwersyll yn y dyfodol.

“Mae gan Wersyll Cinmel hanes anhygoel a bydd y buddsoddiad y mae’n ei weld yn awr yn sicrhau ei fod yn ganolbwynt pwysig ar gyfer hyfforddiant y lluoedd wrth gefn a chadetiaid a gweithgareddau eraill am sawl flwyddyn i ddod.”

Daw’r gymeradwyaeth wrth i filwyr wrth gefn ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig nodi Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn, digwyddiad cenedlaethol i ddathlu cyfraniad y milwyr wrth gefn sy’n ffurfio tua un rhan o chwech o’r lluoedd arfog.

Mae’r prosiect yn cael ei reoli gan Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru, sy’n rhoi cyngor a chymorth i’r lluoedd arfog, ac mae disgwyl i gam cyntaf, sy’n rhan o ddatblygiad y gwersyll, gael ei gwblhau ym mis Medi.

Dywedodd y Cyrnol Nick Beard, Prif Weithredwr RFCA dros Gymru: “Fel y llais galluogi i’r lluoedd wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru, rydym yn falch iawn o gyflwyno’r adeilad newydd hwn. Dyma ddechrau adfywio’r gwersyll, a fydd yn y pen draw yn ffocws ar gyfer y lluoedd wrth gefn a’r cadetiaid sydd yn y Gogledd a’r cyffiniau.

“Un o’r elfennau pwysig yw y bydd aelodau Mintai C, Ysbyty Maes 203 (Cymreig) yn cael eu lleoli dafliad carreg i ffwrdd o Ysbyty Glan Clwyd. Bydd y lleoliad newydd hwn yn cynyddu ôl troed cymuned y lluoedd arfog yn y Gogledd. Rydw i wrth fy modd i ddarparu llety modern a chyfoes sy’n denu dynion a menywod ifainc i ymuno â’r lluoedd wrth gefn a’r cadetiaid a chyfrannu cymaint i’w cymunedau lleol. ”

RFCA dros Gymru sy’n darparu’r lleoliadau lle mae lluoedd wrth gefn a chadetiaid yn gweithio ac yn hyfforddi, ac yn datgloi eu potensial. Mae’r gwaith yn cynnwys adeiladu a chynnal y canolfannau hyfforddi lle maent yn dysgu sgiliau newydd ac yn ennill cymwysterau newydd.

 

 

Mae 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru, sy’n aelodau gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn. Mae Mintai C o 203 Ysbyty Maes (Cymreig) yn defnyddio eu s

 

giliau trosglwyddadwy yn eu gyrfaoedd milwrol a sifil, gan roi o leiaf 27 diwrnod y flwyddyn i’r gwasanaeth.

Mae yna dros 600 o gadetiaid gydag ACF Clwyd a Gwynedd ac maen nhw wedi eu gwasgaru dros fwy na 30 o finteioedd ar hyd a lled y Gogledd.

Trwy gyfuno gwaith ieuenctid a hyfforddiant ar thema filwrol, mae cadetiaid yn tyfu trwy brofiadau sy’n newid bywyd a gweithgareddau yn y gymuned. Mae’n rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ennill sgiliau personol ac ymarferol ar gyfer eu bywydau bob dydd, ac yn eu paratoi i gymryd eu lle mewn cymdeithas fel oedolion cyfrifol.

Maen nhw’n ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, megis Gwobr Dug Caeredin, tystysgrif Cymorth Cyntaf Ambiwlans Sant Ioan a gwobrau BTEC, yn ogystal â chael y cyfle i gymryd rhan mewn hyfforddiant antur.

Cynhelir digwyddiad Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yn Llandudno ddydd Sadwrn 30 Mehefin 2018. Mae’n gyfle i goffáu a dathlu personél y Gwasanaeth, ddoe a heddiw. Defnyddiwch #SaluteOurForces i ymuno yn y gweithgareddau ar-lein.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru