Gall ymuno â chymdeithasau yn y brifysgol fel myfyriwr gynnig pob math o gyfleoedd i ti. Gall cymdeithasau roi’r cyfle i ti deithio i bedwar ban, cwrdd â ffrindiau newydd a chael blas ar rywbeth a allai fynd â dy fryd ar ôl i ti orffen dy gwrs.

Ond beth petaet ti’n ymuno â chymdeithas oedd yn gallu dy dalu di i wneud pethau anhygoel, fel hwylio’r Sianel, hedfan mewn hofrennydd, mynd dramor (mwy nag unwaith)…a rhoi’r sgiliau sydd angen arnat i roi hwb i dy CV ar ôl i ti raddio?

Nid Unedau Prifysgol y Llynges Frenhinol (URNU) yw dy gymdeithas brifysgol bob dydd. Mae 15 URNU ym Mhrydain, sy’n recriwtio o brifysgolion lleol (gan gynnwys Caerdydd, Abertawe ac o Brifysgol De Cymru).

Mae eu haelodau yn fyfyrwyr bob dydd sy’n cael cyfleoedd arbennig. Caiff pob un ohonynt hyfforddiant heb ei ail mewn sawl pwnc gan ennill cymwysterau proffesiynol sy’n ddefnyddiol mewn pob math o swyddi.

Prif nod URNU yw: “Gwella dealltwriaeth lyngesol, a datblygu myfyrwyr sydd â’r potensial i ddod yn arweinwyr yfory, trwy brofiadau morol ac ymgysylltiad â gwerthoedd ac egwyddorion y Llynges Frenhinol.”

Mae myfyrwyr yn cael blas ar fywyd a chyfleoedd yn y Llynges Frenhinol, ond does dim ymrwymiad iddynt o gwbl i ymuno â’r lluoedd arfog wedyn.

BYWYD URNU 

“Y peth rwy’n hoffi mwyaf am yr URNU yw’r amrywiaeth eang o brofiadau gei di o un sefydliad. Dwi wedi bod yn ogofâ yn y Canolbarth, wedi helpu i dynnu Land Rover er mwyn codi arian i elusen, wedi mynychu ciniawau ffurfiol, hwylio ar draws y Sianel, hedfan mewn hofrennydd a chant a mil o bethau eraill. Mae’n anodd dewis fy hoff beth.” – Esther Bowdler

Sut mae’n teimlo i fod yn aelod o’r URNU yng Nghymru?

Yn ystod y tymor, byddi’n cwrdd  yn yr uned unwaith yr wythnos am noson hyfforddi, ac yno fe fyddi di’n dysgu am bob math o agweddau gwahanol ar y Llynges Frenhinol ac yn cwblhau rhaglen hyfforddi.

Mae’r hyfforddiant yma’n hynod bwysig, gan ei fod yn dy alluogi i ennill cymhwyster arweinyddiaeth y Sefydliad Rheoli Siartredig a bydd yn dy baratoi i fynd ar deithiau ar y llong gysylltiedig, HMS Express, a mentro allan ar y môr.

Mae’r Llynges Frenhinol yn talu i fyfyrwyr fynychu’r nosweithiau hyfforddi a gweithgareddau eraill.

Bydd hefyd llond gwlad o gyfleoedd i ti gymryd rhan mewn chwaraeon, nosweithiau cymdeithasol ac anturiaethau. Cei hefyd gynnig i wneud pob math o bethau eraill, o ddringo’r 3 Chopa i fwynhau ciniawau ffurfiol, o ymweld â llongau’r Llynges Frenhinol i fynd ar deithiau awyren, mwynhau cystadlaethau rygbi 7 bob ochr a hyd yn oed mynd dramor.

“Doeddwn i ddim wedi bwriadu ymuno â’r URNU, ond dwi mor falch i fi wneud. Roeddwn i’n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol ac fe wnes i bendant hynny! Dwi’n mwynhau’r cyfleoedd i weithio dramor fwyaf – eleni fe ges i’r cyfle i fynd i Ffrainc, Sweden, Gwlad Pwyl ac i Ddenmarc. Maen nhw wastad yn deithiau prysur, maen nhw’n waith caled ond yn gymaint o hwyl, does dim cyfle i ddiflasu.” – Danny Withers

Dwywaith y flwyddyn (yn ystod y Pasg a’r Haf), fe gei di’r cyfle i fynd ar HMS Express am hyfforddiant ar y môr, ac ymweld â threfi porthladd ar draws y DU ac Ewrop; eleni, mae’r recriwtiaid wedi mynd i Wlad Pwyl, Sweden, yr Almaen a’r Iseldiroedd.

AMDANI!

“Ymunais ag URNU am fy mod i’n awyddus i weld a oeddwn i eisiau ymuno â’r Llynges Frenhinol ar ôl graddio. Fe wnes i aros am i fi ddod o hyd i grŵp gwych o bobl ac fe wnaethon nhw fy mhrofiad i yn y brifysgol yn hwyl ac yn brofiad unigryw. Alla i ddim dychmygu bywyd prifysgol hebddo.” – Sian Pierce

Mae URNU Cymru yn recriwtio o Brifysgolion Caerdydd, Abertawe a De Cymru.

Os wyt ti am roi cynnig arni, bydd yr URNU yn Ffair y Glas yn dy brifysgol di.

Bydd yn rhaid i ti gwblhau proses gwneud cais fer ac os wyt ti’n llwyddo, fe gei di’r cyfle i ddod yn aelod o’r uned trwy gydol dy gyfnod yn y brifysgol.

I ddysgu mwy am ymuno â’r URNU, CLICIA YMA (a sgrolio).

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru