Mae Is-gorpral y Cadetiaid Madison Chaplin o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys wedi cael ei chanmol am ei gwaith yn gofalu am gofeb rhyfel Blaendulais.

Ymgymerodd â’r her o ofalu am gerflun y gofeb rhyfel yn ei phentref ar gyfer adran wirfoddoli Gwobr Arian Dug Caeredin, sy’n gofyn am ymrwymiad i brosiect cymunedol am awr yr wythnos dros gyfnod o chwe mis.

Fodd bynnag, ymrwymodd Madison gryn dipyn o amser ychwanegol i’r prosiect, gan wirfoddoli am dros dair awr yr wythnos yn aml, gan gynnwys gwaith casglu a gwaredu sbwriel.

Roedd ymroddiad Madison i gynnal ymddangosiad cyffredinol y gofeb er mwyn parchu’r bywydau a gollwyd wedi creu cryn argraff ar nifer o drigolion Blaendulais, ac aethant ati i roi gwybod i’w cynghorydd bwrdeistref sirol lleol.

Roedd cwblhau’r gwaith gwirfoddol hwn o dan gyfyngiadau a chanllawiau’r llywodraeth yn heriol ar adegau, ond roedd Madison yn deall cymhlethdodau’r sefyllfa. Dilynodd y gweithdrefnau er mwyn sicrhau nad oedd yn peryglu unrhyw un, gan gynnwys ei theulu ei hun.

Meddai’r Cynghorydd Steve Hunt, “Rydw i a’r pentref yn lwcus iawn bod Madison wedi gwneud y gwaith hwn i ni yma ym Mlaendulais. Mae pob un ohonom yn ymfalchïo yn sut mae’n pentref ni’n edrych, ac yn enwedig yn ein cofeb rhyfel. Er ei bod yn ifanc o hyd, fe ddangosodd Madison agwedd broffesiynol at ei gwaith ac mae’n haeddu pob clod am yr hyn a wnaeth.

“Dylai teulu Madison a phentref Blaendulais fod yn falch iawn ohoni. Rydym yn ffodus iawn bod menyw ifanc mor dalentog a brwdfrydig yn byw yma. Rwy’n sicr y bydd hi’n mynd ymlaen i wneud pethau gwych yn ei bywyd ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddi i’r  dyfodol.”

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru