Mae cyn-gadet awyr sy’n gwireddu ei freuddwyd yn yr Awyrlu Brenhinol wedi ennill Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM) am wasanaethau elusennol i bobl ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD).

Mae’r awyrennwr Alex Anderson, 20 oed, o Gasnewydd, sydd â syndrom Asperger ei hun, wedi ymroi i godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl iau o’r hyn y mae’n eu galw’n “gyflyrau anweledig”.

Dywedodd Mr Anderson ei fod yn hynod falch o fod wedi derbyn y BEM, sy’n dilyn cydnabyddiaeth flaenorol am ei waith gwirfoddol, gan gynnwys Gwobr y Dywysoges Diana, Gwobr Balchder Gwent y South Wales Argus a chael ei enwi’n enillydd Gwobr CVQO San Steffan 2018.

Dywedodd Alex, a ddechreuodd hyfforddiant sylfaenol gyda’r Awyrlu Brenhinol ym mis Rhagfyr, mai ei freuddwyd oedd ymuno â’r Awyrlu Brenhinol a hyrwyddo pobl â chyflyrau fel ei un ef.aircraftsman

“Dydw i byth yn gadael i label fy niffinio i, ac os galla i wneud hyn, gall unrhyw un,” meddai Alex, a fyddai’n argymell y dylai unrhyw berson ifanc ymuno â’r cadetiaid awyr.

“Mae’r cadetiaid awyr fel unrhyw beth mewn bywyd, rydych chi’n cael ohono yr hyn rydych chi’n ei roi iddo. Mae’n helpu i ddatblygu eich hyder ac yn cynnig profiadau ac atgofion sy’n aros gyda chi gydol oes. Drwy’r cadetiaid awyr, roeddwn i’n ddigon ffodus i fynd i Dde Affrica, a oedd yn anhygoel.”

Dywedodd y cyn-gadét Sgwadron 1367 (Caerllion) a disgybl Ysgol Uwchradd John Frost fod ei brofiadau cadarnhaol yn uned bwrpasol yr ysgol ar gyfer plant ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth wedi gwneud iddo sylweddoli ei fod am wneud rhywbeth i helpu eraill.

Fe wnaeth Alex, a gafodd ddiagnosis o syndrom Asperger pan oedd yn naw oed ac a wynebodd anwasterau pan oedd yn iau a effeithiodd ar ei iechyd, roi’r cyfan y tu ôl iddo er mwyn helpu eraill, gan wneud ei orau dros bobl bob amser. Roedd hyn yn cynnwys helpu cyd-fyfyrwyr i setlo yn yr ysgol.

Mae’n dweud nad yw’n ystyried ei gyflwr fel anfantais ond, yn hytrach, fel rhywbeth sy’n ei alluogi i estyn allan a helpu pobl yn ei gymuned.

Swyddog Awyr Cymru, Comodor yr Awyrlu Adrian Williams, “Hyfryd oedd darllen an ddyfarniad BEM i’r Awyrenwr Alex Anderson. Yn ystod ei flynyddoedd diweddar fel Cadet Awyr yng Nghaerllion, mae wedi gweithio’n ddiflino i gefnogi llawer o elusennau, yn enwedig y rhai sy’n gweithio i gefnogi’r rheini ag anhwylder sbectrwm awtisiaeth, lle mae wedi gwneud cyfraniad pwysig a pharhaol. Mae hyn yn gydnabyddiaeth wych o gyflawniadau Alex ac mae’r RAF cyfan yn ei longyfarch yn gynnes ar ei BEM.  Gan ei fod bellach wedi dechrau yn yr RAF, rydym hefyd yn dumuno pob llwyddiant iddo yn ei yrfa RAF yn y dyfodol. Da iawn Alex””

Dros y blynyddoedd, mae wedi codi arian i elusennauhefyd, megis St David’s, Cymorth Canser Macmillan a hosbis plant Tŷ Hafan drwy fusnes basgedi crog yr arferai ei redeg, gan roi £1 o bris pob eitem a werthwyd. Mae wedi sicrhau arian pellach drwy gymryd rhan mewn rasys hwyl ac abseilio o Bont Gludo Casnewydd.

Mae wedi rhoi mwy na 1,000 o oriau o’i amser, sy’n gyflawniad a gydnabyddir gan wobr gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent.

Dywedodd yr Awyr-ringyll Richard Renshaw o Sgwadron 1367 (Caerllion) fod pawb yn Adain Gymreig Rhif 1 yn falch iawn o glywed bod un o’u cyn-gadetiaid awyr wedi derbyn BEM.

Dywedodd yr Awyr-ringyll Renshaw, “Rydym yn dweud wrth ein holl gadetiaid i ymdrechu tuag at unrhyw ddyfarniadau/cymwysterau sydd ar gael iddyn nhw y tu mewn a’r tu allan i’n sefydliad os ydyn nhw’n bodloni’r gofynion ar eu cyfer. Heb unrhyw anogaeth gennym ni, roedd awydd a phenderfynoldeb Alex i ddod o hyd i’r dyfarniadau/cymwysterau hyn a’u cwblhau yn ganmoladwy, ac roedd yn ysbrydoledig ei fod yn dod o hyd i waith papur i’w lenwi neu bobl i gysylltu â nhw i’w roi ar ben ffordd ar gyfer y gwobrau.”

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru