Mae gwaith adeiladu ar adeilad newydd sbon i Luoedd wrth Gefn y Llynges Frenhinol wedi cychwyn yn swyddogol yng nghanol Bae Caerdydd.

Fe wnaeth y Comodor Martin Quinn ADC FCIS FIoD gynnal seremoni i dorri’r dywarchen gyntaf ar y safle tir llwyd, a fydd yn cael ei adfywio i fodloni dyheadau Lluoedd Wrth Gefn y DU dros y 50 mlynedd nesaf.

Mae’r Llynges Frenhinol yn buddsoddi dros £10 miliwn yn y prosiect a bydd ar waith erbyn gwanwyn 2020. Bydd yr adeilad arloesol yn darparu cyfleusterau hyfforddi modern 21ain ganrif ar gyfer Lluoedd wrth Gefn y Llynges Frenhinol (RNR), y Morlu Brenhinol Wrth Gefn (RMR) ac Uned Llynges Frenhinol y Brifysgol (URNU).

Meddai’r Comodor Martin Quinn ADC FCIS FIoD, Pennaeth y Lluoedd wrth Gefn: “Mae’r Llynges Frenhinol wedi ymrwymo’n llwyr i gael presenoldeb yng Nghymru ac mae heddiw yn nodi carreg filltir bwysig sy’n sicrhau bod yr ymrwymiad hwn yn cael ei wireddu. Rwy’n hynod falch i weld y prosiect hwn yn mynd rhagddo a bydd yn darparu cyfleusterau hyfforddi a llety ar gyfer Lluoedd wrth Gefn y Llynges Frenhinol am flynyddoedd i ddod.”

Bydd y prosiect yn cael ei gyflawni gan Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru mewn partneriaeth â Chymdeithas y Porthladdoedd Prydeinig (ABP). Maen nhw wedi gwella ac ehangu ôl troed a gallu’r Llynges Frenhinol yng Nghymru trwy gytuno ar brydles hirdymor ar y lleoliad.

Dywedodd y Cyrnol Nick Beard TD DL, Prif Weithredwr RFCA dros Gymru: “Fel llais galluogi’r lluoedd wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru, rydym yn falch iawn o gyflwyno’r prosiect hwn ar ran y Llynges Frenhinol. Bydd yn rhoi mwy o gyfleoedd i luoedd wrth gefn gyflawni eu rôl fel aelodau hanfodol a gwerthfawr o deulu’r Lluoedd Arfog.

“Rydym hefyd wrth ein bodd yn dod â HMS Cambria yn ôl i’w chartref morwrol gwreiddiol, a gobeithiwn y bydd yn ysbrydoli lluoedd wrth gefn y dyfodol o’r ardaloedd cyfagos. Mae croeso i bobl o bob cefndir ddod i gael blas ar y cyfleoedd a’r gweithgareddau y mae’r RNR yn eu cynnig – profiadau a all ddatgloi eu potensial go iawn. ”

Bydd y lluoedd wrth gefn yn gallu defnyddio ystafelloedd dosbarth, cyfleusterau llety a rennir, gwasanaethau gweinyddol, yn ogystal â chanolfannau cymdeithasol a ffitrwydd cyfoes ac arloesol, gyda’r cyfan o dan yr un to mewn adeilad digidol o’r iawn ryw.

Gall y cymwysterau a’r sgiliau y bydd y lluoedd wrth gefn yn eu dysgu yn gallu cael eu trosglwyddo i’w bywydau fel sifiliaid, gan roi sgiliau pellach iddynt a fydd yn werthfawr i’w cyflogwyr ac i gymdeithas yn gyffredinol.

Os oes gennych unrhyw ddiddordeb mewn ymuno â’r lluoedd wrth gefn yng Nghymru, chwiliwch am ‘Royal Navy Careers’ ar-lein neu ffoniwch 0345 600 3222.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru