Mae milwr wrth gefn sy’n gweithio fel swyddog yr heddlu yn Llandudno yn falch o weld y dref yn croesawu personél y Lluoedd, ddoe a heddiw, yr wythnos hon.

Mae Adam Sergeant, Cadlywydd Mintai gyda Chorfflu Hyfforddiant Swyddogion Prifysgolion Cymru (UOTC), yn treulio heddiw yn dathlu Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn – hanner ffordd trwy wythnos genedlaethol o ddathlu a thalu teyrnged i gymuned y lluoedd arfog.

Cychwynnodd y gyfres o ddigwyddiadau gyda seremoni codi baner ddydd Llun y tu allan i Venue Cymru, a bydd yn gorffen gyda dros 250,000 o bobl yn ymweld â’r dref glan môr ar gyfer digwyddiad Diwrnod y Lluoedd Arfog cenedlaethol y DU ddydd Sadwrn 30 Mehefin.

“Mae’n wych i Landudno! Y dathliadau hyn yw’r peth mwyaf sydd wedi digwydd yma ers amser maith o ran nifer y bobl sy’n mynychu,” meddai Adam. “Rwy’n credu bod y boblogaeth yn gefnogol iawn o’r lluoedd iwnifform, waeth gyda’r heddlu neu’r fyddin. Bydd hwn yn ddiwrnod i ni ymfalchïo ynddo yn Llandudno. ”

Ymunodd Adam â’r lluoedd wrth gefn 12 mlynedd yn ôl ac mae’n rhoi o leiaf 27 diwrnod y flwyddyn o’i amser i fod yn filwr wrth gefn, profiad sydd hefyd wedi cynnwys rôl gyda Phedwerydd Bataliwn y Gatrawd Parasiwtiau.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae Adam, 30 oed, wedi gwasanaethu yn Affganistan a theithiodd i’r Almaen, Ffrainc a’r Eidal am hyfforddiant ac ymarferion fel milwr wth gefn. Mae’r un mor angerddol am ddefnyddio’r sgiliau y mae wedi’u dysgu i gael effaith bositif yn nes adref hefyd.

Dywedodd Adam: “Mae wedi bod yn brofiad dysgu positif ar gyfer fy natblygiad personol. Mae wedi bod yn rhywbeth pwysig ers fy arddegau ac i mewn i fy mywyd fel oedolyn, ac wedi rhoi’r sgiliau i mi lwyddo yn y gweithle sifil, hefyd.

“Un o’r prif bethau y mae fy ngwasanaeth fel milwr wrth gefn wedi fy rhoi i mi yw fy sgiliau cyfathrebu ac rwy’n defnyddio’r rheiny bob dydd fel swyddog yr heddlu. Mae profiad gweithredol hefyd wedi gwella fy ngallu i wneud penderfyniadau a gallaf wneud penderfyniadau yn seiliedig ar wybodaeth anghyflawn – rhywbeth arall rwy’n ei wneud bob dydd fel swyddog yr heddlu.

“Rwy’n gwybod os gallaf gyflawni’r hyn a wnes i yn Affganistan, y gallaf wneud fy swydd yma. Mae wedi rhoi mwy o hygrededd i fi ac wedi fy helpu i sefydlu cyswllt cyffredin gyda llawer o bobl leol, felly gallaf uniaethu’n well â nhw.”

Mae gwaith Adam fel aelod o’r lluoedd wrth gefn wedi ei helpu i ennill Tystysgrif Addysg yn y Sector Dysgu Gydol Oes (CTLLS) a chymwysterau goruchwyliwr hyfforddi.

Mae’r hyfforddiant parhaus wedi arwain at berthynas fuddiol i Adam a’i gyflogwr, Heddlu Gogledd Cymru, sydd wedi bod yn hyblyg fel y gall gyflawni ei rôl hanfodol yn y teulu Amddiffyn.

Dywedodd: “Mae profiad o reoli ac arwain milwyr a phobl gyffredin mewn gwahanol feysydd wedi gwella fy sgiliau cynllunio. Rwy’n gallu edrych ar sefyllfa, amcangyfrif, yna cynhyrchu cynllun ymarferol a chyflwyno set o orchmynion. Dwi wedi defnyddio’r sgiliau trosglwyddadwy hyn yn yr heddlu.

“Mae’r heddlu’n cydnabod y manteision ac wedi bod yn gefnogol iawn. Maen nhw wedi caniatáu i mi gael gwyliau arbennig ar gyfer fy hyfforddiant cychwynnol a lle bo modd, maen nhw wedi gadael i mi ail-drefnu fy sifftiau fel y galla’i fynychu nosweithiau dril a gwneud fy nyletswyddau wrth gefn arferol. Maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn ac mae wedi gwneud gwahaniaeth i mi.”

Mae yna fwy na 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru ac maen nhw’n parhau i fod yn rhan werthfawr o’r lluoedd arfog, a nhw yw tua un rhan o chwech o’u personél. Gyda’u rôl yn cynyddu, mae Adam yn sicr y gall eraill ei ddilyn.

Dywedodd: “Ewch amdani. Peidiwch â gadael i unrhyw beth eich dal yn ôl. Os yw’n mynd i’ch gwthio tu allan i’ch cylch cysur, mae hynny’n beth da! Pan fyddwch chi’n teimlo anghysur yn y tymor byr, mae’n rhaid i chi feddwl am yr hyn y gall ei wneud i chi fel unigolyn a’r manteision hirdymor.

“Roedd y pecyn lles a oedd ar waith pan oeddwn i’n Affganistan yn ardderchog. Ces groeso yn yr uned lle y cefais fy lleoli a doedd dim gwahaniaeth rhwng bod yn filwr wrth gefn ac yn filwr rheolaidd. ”

Yr wythnos hon, bydd cyfres o ddigwyddiadau cenedlaethol yn dod i ben gyda Diwrnod y Lluoedd Arfog Cenedlaethol yn Llandudno ddydd Sadwrn 30 Mehefin. Defnyddiwch #SaluteOurForces i ymuno â’r gweithgaredd ar-lein.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru